Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kompresja danych - wprowadzenie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-2N09KDW
Kod Erasmus / ISCED: 11.303 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kompresja danych - wprowadzenie
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obieralne dla informatyki
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podstawy kompresji tekstów i obrazów. Uniwersalne metody kompresji.

Pełny opis:

1. Matematyczne podstawy kompresji bezstratnej.

2. Kodowanie Huffmana.

3. Kodowanie arytmetyczne.

4. Metody słownikowe.

5. Metoda ppm. Transformata Burrowsa-Wheelera. Algorytm mtf.

6. Dynamiczne kodowanie Markowa. Technika CTW.

7. Matematyczne podstawy kompresji stratnej.

8. Kwantyzacja skalarna.

9. Kwantyzacja wektorowa.

10. Kodowanie różnicowe.

11. Transformaty.

12. Standardy JPEG i JPEG 2000.

Literatura:

Khalid Sayood „Kompresja Danych - Wprowadzenie”, Readme, 2002.

Adam Drozdek „Wprowadzenie do Kompresji Danych”, WNT, 1999.

David Salomon „Data Compression. The Complete Reference”, Springer, 2007.

Efekty uczenia się:

Wiedza

* Zna podstawowe algorytmy używane w kompresji bezstratnej i stratnej. (KW_01).

Umiejętności

* Umie dostosować algorytm kompresji do danych. (KU_01).

Kompetencje społeczne

* Ma przygotowanie pozwalające na zrozumienie tekstów dotyczących kompresji tekstów i obrazów (KK_04).

* Ma przygotowanie pozwalające na zrozumienie tekstów dotyczących kompresorów uniwersalnych (KK_04).

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny w dwu postaciach do wyboru. Albo klasyczny egzamin ustny

albo opracowanie tematu i jego prezentacja na egzaminie plus jedno pytanie z wykladu lub ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Plandowski
Prowadzący grup: Wojciech Plandowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)