Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Idee i informatyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-317bIII
Kod Erasmus / ISCED: 11.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Idee i informatyka
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku Machine Learning
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot stanowi platformę, na której studenci prezentują idee potencjalnie mogące stać się zalążkiem przyszłego przedsięwzięcia biznesowego. Prezentacje będą uzupełnione przez wykłady dotyczące uwarunkowań społecznych, prawnych i gospodarczych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa informatycznego.

Pełny opis:

Zajęcia na przedmiocie składają się z trzech faz. Pierwsza faza ma charakter organizacyjny. W drugiej fazie prezentowane są potencjalne idee projektów informatycznych, zaś w trzeciej odbywają się prelekcje, które dotyczą praktycznych zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej związanej z informatyką. W ramach najbardziej rozbudowanej drugiej fazy zespoły projektowe prezentują wstępne wersje swoich pomysłów. Przygotowanie prezentacji wymaga uczestnictwa studentów z różnych kierunków studiów. Elementem prezentacji są: podstawowa, demonstracyjna wersja programu, który stanowiłby podstawę rozwiązania oraz elementy badania rynku w kierunku wprowadzenia proponowanego rozwiązania. W ramach przedmiotu zostawiony jest odpowiedni czas na dyskusję nad projektami oraz pracę mentorską nad ich udoskonalaniem. Interakcja ta ma za zadanie stworzyć platformę wymiany idei między środowiskami zaangażowanymi w uczestnictwo w przedmiocie. W trzeciej części, do początku sesji, studenci mają za zadanie sformułować interdyscyplinarne projekty będące potencjalną podstawą przyszłego startupu, które docelowo powinny być prowadzone przez mieszane zespoły złożone z informatyków i studentów zewnętrznych wydziałów. Opisy o długości 5-10 stron są składane w styczniu przed komisją oceniającą składającą się z przedstawicieli informatyki i innych kierunków, współpracujących przy prowadzeniu tego przedmiotu. Do końca sesji zimowej wyłoniona zostanie mała liczba projektów, które będą pilotowane przez pracowników naszego wydziału w ramach ścieżki Start-upy. Dodatkowo w trzeciej fazie przedmiotu Idee i informatyka, w styczniu, zajęcia poświęcone są prelekcjom dotyczącym przedsiębiorczości oraz sytuacji prawnej informatyków.

Literatura:

1. B. Aulet, Disciplined Entrepreneurship : 24 Steps to a Successful Startup, Edition Tiamat

2. A. Osterwalder, Y. Pigneur, Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers, John Wiley and Sons

Efekty uczenia się:

Wiedza: student zna i rozumie

* podstawowe zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu informatyki [K_W01];

* uwarunkowania ekonomiczne, prawne i etyczne związane z działalnością w zawodach informatycznych a także naukową i dydaktyczną [K_W02];

* podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej [K_W03];

* fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji [K_W04].

Umiejętności: student potrafi

* komunikować się na tematy informatyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców; prowadzić debatę; przygotować prezentację (artykuł) z użyciem narzędzi informatycznych [K_U01];

* samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie [K_U03];

* kierować pracą zespołu; współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach [K_U04];

* formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi [K_U05].

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

* krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści [K_K01];

* uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu [K_K02];

* myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy [K_K03];

* wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego [K_K04];

* realizowania projektów informatycznych nakierowanych na realizację interesu publicznego [K_K05];

* odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających sie potrzeb społecznych, w tym rozwijania dorobku zawodu, podtrzymywania etosu zawodowego, przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad [K_K06].

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa będzie składała się w 32% z oceny za aktywność na zajęciach, w tym za prezentację, 18% za działający minimalny wartościowy produkt i 50% z oceny za raport końcowy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksy Schubert
Prowadzący grup: Aleksy Schubert, Jerzy Tyszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksy Schubert
Prowadzący grup: Aleksy Schubert, Jerzy Tyszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1729fa717 (2023-05-11)