Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ideas and informatics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-317bIII Kod Erasmus / ISCED: 11.3 / (0612) Database and network design and administration
Nazwa przedmiotu: Ideas and informatics
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku Machine Learning
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot stanowi platformę, na której studenci prezentują idee potencjalnie mogące stać się zalążkiem przyszłego przedsięwzięcia biznesowego. Prezentacje będą uzupełnione przez wykłady dotyczące uwarunkowań społecznych, prawnych i gospodarczych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa informatycznego.

Pełny opis:

Zajęcia na przedmiocie składają się z trzech faz. Pierwsza faza ma charakter organizacyjny. W drugiej fazie prezentowane są potencjalne idee projektów informatycznych, zaś w trzeciej odbywają się prelekcje, które dotyczą praktycznych zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej związanej z informatyką. W ramach najbardziej rozbudowanej drugiej fazy zespoły projektowe prezentują wstępne wersje swoich pomysłów. Przygotowanie prezentacji wymaga uczestnictwa studentów z różnych kierunków studiów. Elementem prezentacji są: podstawowa, demonstracyjna wersja programu, który stanowiłby podstawę rozwiązania oraz elementy badania rynku w kierunku wprowadzenia proponowanego rozwiązania. W ramach przedmiotu zostawiony jest odpowiedni czas na dyskusję nad projektami oraz pracę mentorską nad ich udoskonalaniem. Interakcja ta ma za zadanie stworzyć platformę wymiany idei między środowiskami zaangażowanymi w uczestnictwo w przedmiocie. W trzeciej części, do początku sesji, studenci mają za zadanie sformułować interdyscyplinarne projekty będące potencjalną podstawą przyszłego startupu, które docelowo powinny być prowadzone przez mieszane zespoły złożone z informatyków i studentów zewnętrznych wydziałów. Opisy o długości 5-10 stron są składane w styczniu przed komisją oceniającą składającą się z przedstawicieli informatyki i innych kierunków, współpracujących przy prowadzeniu tego przedmiotu. Do końca sesji zimowej wyłoniona zostanie mała liczba projektów, które będą pilotowane przez pracowników naszego wydziału w ramach ścieżki Start-upy. Dodatkowo w trzeciej fazie przedmiotu Idee i informatyka, w styczniu, zajęcia poświęcone są prelekcjom dotyczącym przedsiębiorczości oraz sytuacji prawnej informatyków.

Literatura:

1. B. Aulet, Disciplined Entrepreneurship : 24 Steps to a Successful Startup, Edition Tiamat

2. A. Osterwalder, Y. Pigneur, Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers, John Wiley and Sons

Efekty uczenia się:

Wiedza: student zna i rozumie

* podstawowe zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu informatyki [K_W01];

* uwarunkowania ekonomiczne, prawne i etyczne związane z działalnością w zawodach informatycznych a także naukową i dydaktyczną [K_W02];

* podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej [K_W03];

* fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji [K_W04].

Umiejętności: student potrafi

* komunikować się na tematy informatyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców; prowadzić debatę; przygotować prezentację (artykuł) z użyciem narzędzi informatycznych [K_U01];

* samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie [K_U03];

* kierować pracą zespołu; współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach [K_U04];

* formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi [K_U05].

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

* krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści [K_K01];

* uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu [K_K02];

* myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy [K_K03];

* wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego [K_K04];

* realizowania projektów informatycznych nakierowanych na realizację interesu publicznego [K_K05];

* odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających sie potrzeb społecznych, w tym rozwijania dorobku zawodu, podtrzymywania etosu zawodowego, przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad [K_K06].

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa będzie składała się w 30% z oceny za aktywność na zajęciach, w tym za prezentację i 70% z oceny za projekt końcowy, obejmujący działający minimalny wartościowy produkt.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksy Schubert
Prowadzący grup: Aleksy Schubert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.