Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia komórki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-711BKM Kod Erasmus / ISCED: 13.1 / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Biologia komórki
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku bioinformatyki
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

żadnych

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Program wykładów i ćwiczeń obejmuje zagadnienia dotyczące budowy i funkcjonowania komórek. Przedstawione zostaną: podstawowe metody badań stosowane w biologii komórki, różnice między komórkami pro- i eukariotycznymi, budowa i funkcje organelli komórkowych, transport cząsteczek, oddziaływania między komórkami, przekazywanie sygnału, powielanie i ekspresja informacji genetycznej, charakterystyka cyklu komórkowego, mitozy, mejozy, apoptozy, charakterystyka zarodkowych i specyficznych tkankowo komórek macierzystych, komórek nowotworowych.

Pełny opis:

Program wykładu (prof. M.A. Ciemerych-Litwinienko, prof. A.Mostowska):

Komórkowa budowa organizmów. Porównanie Prokariota z Eukariota. Błona komórkowa. Skład i funkcje cytoplazmy. Organella komórkowe. Mitochondria i chloroplasty. Budowa i funkcje cytoszkieletu komórki oraz macierzy pozakomórkowej. Oddziaływania między komórką a środowiskiem. Transport przez błony komórkowe, endo- i egzocytoza. Mechanizmy przekazywania sygnałów. Receptory związany z białkami G, receptory związane z kinazami tyrozynowymi, aktywacja szlaków - MAP kinazy, PKC, PLC. Komórki macierzyste. Różnicowanie komórek. Powielanie materiału genetycznego i ekspresja genów. Cykl komórkowy. Mitoza. Mejoza. Apoptoza. Nowotworzenie.

Program ćwiczeń (dr hab. M. Zimowska-Wypych, dr Karolina Archacka, dr Anna Podgórska):

Mikroskopia świetlna - zasady działania różnego typu mikroskopów: z kontrastem fazowym Nomarskiego, fluorescencyjny, konfokalny. Pomiary komórek.

Współczesne techniki i metody stosowane w biologii komórki - barwienia cytochemiczne, autoradiografia, immunocytochemia, hybrydyzacja in situ.

Cykl mitotyczny u eukariontów - przebieg, punkty kontrolne cyklu.

Struktura i funkcja jądra interfazowego.

Cytoszkielet i jego rola w organizacji strukturalnej i funkcjonalnej komórki oraz ruchy komórkowe.

Mitoza - przebieg i molekularne aspekty związane z przebiegiem mitozy

Inhibitory mitozy -mechanizm powstawania aberracji chromosomowych i chromatydowych, efekt mitoklastyczny (kolchicyna).

Analiza kariotypu.

Cytokineza - analiza odmiennego przebiegu u organizmów roślinnych i zwierzęcych, aspekty molekularne.

Mejoza - przebieg, miejsce w cyklu życiowym organizmu, aspekty molekularne przebiegu.

Analiza innych niż mitoza cykli komórkowych: poliploidyzacja, endomitoza, politenizacja, amplifikacja.

Hodowla komórek - warunki i typy hodowli komórek zwierzęcych in vitro, współczesne techniki hodowli.

Literatura:

Alberts i wsp. Podstawy Biologii Komórki. PWN 2005

Alberts et al. Molecular Biology of the Cell. Garland Publishing Inc. 2002

Kilarski. Strukturalne podstawy biologii komórki. PWN 2003

Wojtaszek i wsp.. Biologia komórki roślinnej, tom I i II, PWN 2007

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Rozumie budowę i właściwości podstawowych typów makrocząsteczek biologicznych i ich elementów składowych.

Zna funkcjonowanie struktur komórkowych i przedstawia najważniejsze zależności funkcjonalne zarówno między składowymi komórki, jak i między komórkami.

Wykazuje znajomość podstaw nauk przyrodniczych, kategorii pojęciowych i terminologii przyrodniczej oraz znajomość rozwoju metod badawczych, a także potrafi wskazać najważniejsze odkrycia naukowe w historii nauk biologicznych, w tym biotechnologii.

Wykazuje znajomość podstawowych technik i narzędzi w badaniach zjawisk przyrodniczych i rozumie znaczenie pracy doświadczalnej w biotechnologii oraz potrafi opisać znaczenie analiz molekularnych w badaniach biologicznych i medycznych.

Rozumie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

UMIEJĘTNOŚCI

Uczy się samodzielnie zagadnień wskazanych przez opiekuna.

Wykazuje umiejętność wykorzystania dostępnych źródeł informacji, w tym ze źródeł elektronicznych.

Wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych z różnych źródeł.

KOMPETENCJE

Poszerza zainteresowania w obrębie nauk przyrodniczych.

Odczuwa potrzebę stałego dokształcania się i aktualizowania wiedzy dotyczącej nauk matematyczno-przyrodniczych.

Wykazuje zrozumienie zjawisk i procesów biologicznych w przyrodzie.

Wykazuje odpowiedzialność za własną pracę i powierzony sprzęt; wykazuje poszanowanie pracy własnej i innych.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład – egzamin pisemny, pytania otwarte

Ćwiczenia – Każde z ćwiczeń zaliczane jest na podstawie opisu analizowanych komórek (rysunek z objaśnieniami lub krótka notatka). Brak więcej niż 2 zaliczeń lub 2 nieobecności na ćwiczeniach powoduje niedopuszczenie do egzaminu

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Mostowska
Prowadzący grup: Karolina Archacka, Maria Ciemerych-Litwinienko, Agnieszka Mostowska, Anna Podgórska, Małgorzata Zimowska-Wypych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

wykład prowadzony przez cały semestr, ćwiczenia prowadzone w II połowie semestru

Uwagi:

wykład prowadzony przez cały semestr, ćwiczenia prowadzone w II połowie semestru

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.