Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do biologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-711WBI Kod Erasmus / ISCED: 13.1 / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Wstęp do biologii
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku bioinformatyki
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Budowa i funkcje organelli komórkowych. Podstawy rozwoju osobniczego rośliny. Podstawowe zagadnienia jakimi zajmuje się współczesna biologia rozwoju zwierząt. Organizacja i ekspresja informacji genetycznej u Pro- i Eucaryota; zasady dziedziczenia. Podstawy działania układu odpornościowego ssaków. Podstawowe zagadnienia fizjologii roślin. Budowa najważniejszych narządów u zwierząt kręgowych; regulacja głównych procesów fizjologicznych. Białka: budowa i funkcje. Podstawy działania enzymów i wprowadzenie do regulacji metabolizmu. Różne aspekty układu pasożyt-żywiciel. Różnorodność biologiczna i różne poziomy jej organizacji. Interakcje międzygatunkowe.

Pełny opis:

1. Komórkowa budowa organizmów. Porównanie komórek prokariotycznych i eukariotycznych; Budowa i funkcje organelli komórkowych.

2. Podstawy rozwoju osobniczego rośliny, model genetycznej regulacji procesu kwitnienia.

Rozwój zarodka i powstawanie planu budowy. Wzrost i rozwój ciała roślin. Starzenie się tkanek i organów.

3. Podstawowe zagadnienia jakimi zajmuje się współczesna biologia rozwoju zwierząt. Główne organizmy modelowe stosowane w badaniach różnych aspektów rozwoju, mechanizmy molekularne kontrolujące rozwój. Najważniejsze osiągnięcia nauk biomedycznych ostatnich lat wywodzące się z badań nad rozwojem.

4. Kwasy nukleinowe jako nośniki informacji genetycznej. Organizacja informacji genetycznej i jej ekspresja u Pro- i Eucaryota. Zasady dziedziczenia i ich zastosowanie w medycynie. Podstawowe metody biologii molekularnej. Rekombinowanie DNA oraz jego aplikacje w biotechnologii.

5. Podstawy działania układu odpornościowego ssaków.

6. Podstawowe zagadnienia z zakresu budowy anatomicznej , gospodarki wodnej i żywienia mineralnego, oddychania, fotosyntezy i  jej typów u różnych przedstawicieli roślin oraz hormony i rolę czynników środowiskowych w regulacji procesów wzrostu i rozwoju roślin.

7. Budowa najważniejszych narządów u zwierząt kręgowych i regulacja procesów fizjologicznych w ich obrębie. Neuralna i hormonalna regulacja procesów fizjologicznych.

8. Aminokwasy jako podstawowe jednostki budowy białek. Poziomy organizacji struktury białek. Wpływ struktury przestrzennej białek na ich funkcje. Zastosowanie białek w badaniach naukowych i przemyśle  farmaceutycznym oraz spożywczym.

9. Wprowadzenie do termodynamiki i kinetyki enzymatycznej. Mechanizmy działania enzymów i ich zróżnicowanie. Wprowadzenie do regulacji metabolizmu.

10. Różne aspekty układu pasożyt-żywiciel. Drogi inwazji. Żywiciele i wektory pasożytów, cykle życiowe. Makro- i mikropasożyty. Pojawiające się nowe inwazje jako zagrożenie dla zdrowia publicznego.

11. Różnorodność biologiczna i różne poziomy jej organizacji. Interakcje międzygatunkowe. Człowiek a przyroda i środowisko.

Literatura:

Alberts i wsp. Podstawy Biologii Komórki. PWN 2005 inne polecane przez prowadzących na kolejnych wykładach.

Efekty uczenia się:

Opanowanie wiadomości z zakresu biologii komórki, budowy i funkcjonowania komórek roślinnych i zwierzęcych oraz ich organelli. Opanowanie podstaw rozwoju osobniczego rośliny oraz genetycznej regulacji tego rozowju. Zrozumienie zasadniczych zagadnień jakimi zajmuje się współczesna biologia rozwoju zwierząt. Zrozumienie mechanizmów molekularnych kontrolujących rozwój. Zapoznanie się z osiągnięciami nauk biomedycznych ostatnich lat wywodzące się z badań nad rozwojem. Zrozumienie zasad dziedziczenia i poznanie ich zastosowań w medycynie. Opanowanie podstawowych metod biologii molekularnej. Zrozumienie podstaw działania układu odpornościowego ssaków. Zrozumienie podstawowych procesów wzrostu i rozwoju roślin i ich regulacji. Opanowanie budowy najważniejszych narządów u zwierząt kręgowych i regulacja procesów fizjologicznych w ich obrębie. Zrozumienie wszzystkich poziomów organizacji struktury białek. Zrozumienie mechanizmów działania enzymów. Poznanie różnych aspekty układu pasożyt-żywiciel oraz umijetność wykorzystania tej wiedzy w przypadku zagrożeń dla zdrowia publicznego. Zrozumienie zagadnień związanych z różnorodnością biologiczną i różnymi poziomami jej organizacji. Poznanie interakcji międzygatunkowych.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy: pytania testowe.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.