Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia komórki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-713BKM Kod Erasmus / ISCED: 13.1 / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Biologia komórki
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku bioinformatyki
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Dla studentów kierunku Bioinformatyka i Biologia Systemów

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Program wykładów i ćwiczeń obejmuje zagadnienia dotyczące budowy i funkcjonowania komórek. Przedstawione zostaną: podstawowe metody badań stosowane w biologii komórki; różnice w budowie, funkcjonowaniu i metabolizmie komórek pro- i eukariotycznych; budowa i funkcje organelli komórkowych; transport cząsteczek; oddziaływania między komórkami; przekazywanie sygnału; powielanie i ekspresja informacji genetycznej; charakterystyka cyklu komórkowego, mitozy, mejozy, apoptozy; charakterystyka zarodkowych i specyficznych tkankowo komórek macierzystych, komórek nowotworowych.

Pełny opis:

Program wykładu:

Komórkowa budowa organizmów. Porównanie prokariota z eukariota. Błona komórkowa. Skład i funkcje cytoplazmy. Organella komórkowe. Komórka eukariotyczna. Mitochondria i chloroplasty. Budowa i funkcje cytoszkieletu komórki oraz macierzy pozakomórkowej. Oddziaływania między komórką a środowiskiem. Transport przez błony komórkowe, endo- i egzocytoza. Mechanizmy przekazywania sygnałów. Receptory związany z białkami G, receptory związane z kinazami tyrozynowymi, aktywacja szlaków - MAP kinazy, PKC, PLC. Komórki macierzyste. Różnicowanie komórek. Powielanie materiału genetycznego i ekspresja genów. Cykl komórkowy. Mitoza. Mejoza. Apoptoza. Nowotworzenie.

Komórka prokariotyczna - unikatowe cechy strukturalne bakterii (w tym bakterii gramujemnych i gramdodatnich) oraz archeonów. Cykle życiowe i formy przetrwalne bakterii. Metabolizm ze szczególnym uwzględnieniem cech unikatowych (chemolitotrofia, oddychanie beztlenowe, wiązanie azotu cząsteczkowego, fotosynteza anoksygenowa, metanotrofia). Oddziaływania między bakteriami, archeonami i organizmami eukariotycznymi. Wirusy - budowa i sposoby namnażania.

Program ćwiczeń:

Techniki mikroskopowe, metody stosowane we współczesnych badaniach komórki. Cytoszkielet i ruch komórki. Mitoza i kariotyp komórki. Podział mejotyczny na przykładzie komórek roślinnych i zwierzęcych.

Podstawowe techniki pracy z mikroorganizmami. Izolowanie bakterii z gleby, wody i powietrza na podłożach mikrobiologicznych. Barwienia proste i złożone komórek bakteryjnych, obserwacje przyżyciowe bakterii.

Literatura:

Alberts i wsp. Podstawy Biologii Komórki. PWN 2005

Alberts et al. Molecular Biology of the Cell. Garland Publishing Inc. 2002

Kilarski. Strukturalne podstawy biologii komórki. PWN 2003

Kawiak i wsp. Podstawy Cytofizjologii. PWN 1997

Wojtaszek i wsp.. Biologia komórki roślinnej, tom I i II, PWN 2007

Baj J. "Mikrobiologia". PWN, 2018

Kunicki-Goldfinger W.J.H. „Życie bakterii”. PWN, 2001.

Madigan M.T., Martinko J.J., Parker J. „Brock biology of microorganisms”. Prentice Hall International Inc., London,1997 (oraz wszystkie następne wydania tej książki).

Efekty uczenia się:

Wykład: Opanowanie wiadomości z zakresu biologii komórki, budowy i funkcjonowania komórek prokariotycznych oraz roślinnych i zwierzęcych. Student zna budowę komórki, podstawowe procesy zachodzące w komórce, funkcje pełnione przez komórki.

Ćwiczenia: Opanowanie wiadomości z zakresu biologii komórki, budowy i funkcjonowania komórek roślinnych i zwierzęcych oraz komórek prokariotycznych. Poznanie współczesnych technik analizy komórek pro- i eukariotycznych, umiejętność pracy z mikroskopem świetlnym, zrozumienie mechanizmów regulujących prawidłowe funkcjonowanie komórek. Zapoznanie się z budową mikroskopową komórek. Analiza komórek w różnych fazach cyklu. Umiejętność zrozumienia funkcjonowania komórki. Umiejętność zrozumienia zastosowania metod badań komórek i tkanek we współczesnej biologii i medycynie.

Wiedza:

- ma wiedzę na temat budowy i sposobu funkcjonowania komórek różnych typów (K_W16)

- ma ogólną wiedzę na temat zakresu badań biologicznych i stosowanej w nich metodologii (K_W15)

Umiejętności:

- potrafi uczyć się systematycznie i samodzielnie (K_U28)

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia przedmiotu (ćwiczenia plus wykład) niezbędne jest zaliczenie egzaminu.

Egzamin będzie zawierał materiał ćwiczeniowy oraz wykładowy, składał się będzie z pytań testowych (50% punktów możliwych do uzyskania) oraz z pytań półotwartych i otwartych. Do zaliczenia przedmiotu niezbędne jest uzyskanie 51% punktów

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.