Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projektowanie leków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-717PRL Kod Erasmus / ISCED: 11.954 / (0619) Komputeryzacja (inne)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie leków
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Strona przedmiotu: https://furan.ibb.waw.pl/dokuwiki/doku.php?id=ddesign:drugd
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:
Pełny opis:

Metody obrazowania powierzchni receptorów. Najważniejsze typy oddziaływania niekowalencyjnych. Analiza centrum aktywnego (kieszeni wiążącej), dopasowanie ligand-receptor, wpływ rozpuszczalnika.

- Makromolekuły jako cel działania leku. Sposoby przygotowania receptora

- Przegląd baz małych cząsteczek, metody przeszukiwania baz (2D, 3D).

- Porównywanie cząsteczek – metody wyliczania podobieństwa, deskryptory molekularne, współczynnik podobieństwa i współczynnik odległości (Tanimoto, Dice)

- Metody projektowania bibliotek (różnorodność),

- Wybór „lekopodobnych cząsteczek”, reguła Lipińskiego, chemia kombinatoryczna.

- Wykorzystanie baz cząstek chemicznych do dokowania (przegląd algorytmów i oprogramowania).

- Projektowanie de-novo, automatyczne metody tworzenia cząsteczek.

- Projektowanie na podstawie znanych związków bądź cech (farmakoforu), projektowanie analogów.

- Ocena konformacji ligand-receptor, porównywanie energii wiązania. Metody oceny; macierz błędu, krzywe ROC oraz AUC oraz Współczynnik wzbogacenia (EF)

- Uczenie maszynowe w projektowaniu leków, zastosowanie, trening i walidacja metod.

Efekty uczenia się:

- zna typowe problemy projektowania leków (K_W07)

- ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością naukową i dydaktyczną (K_W11)

- zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu bioinformatyki (K_W12)

- potrafi analizować strukturę i funkcję układów biomolekularnych związanych z procesami chorobowymi (K_U10)

- potrafi wykorzystywać nabytą wiedzę w innych dziedzinach, m.in. w diagnostyce medycznej, projektowaniu leków oraz w zagadnieniach biologii medycznej, genomiki, proteomiki oraz biologii systemów (K_U11)

- potrafi dokonać analizy właściwości zarówno małych cząsteczek jak i receptora (K_U12)

- potrafi dokonać wyboru metody projektowania leków w zależności od typu problemu i danych jakimi dysponuje (K_U13)

- ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, eksperymentów lub obserwacji (K_K02)

- rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie (K_K03)

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy (K_K06)

Metody i kryteria oceniania:

- Do zaliczenia laboratoriów konieczna jest obecność na zajęciach oraz oddanie raportów/skryptów w terminie.

- Skuteczne wykonanie projektów półsemestralnych.

- W indywidualnych, szczególnych przypadkach dopuszczona negocjacja innych warunków zaliczenia.

- Zaliczenie laboratorium jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu.

- Egzamin jest pisemny, w formie szeregu pytań otwartych zarówno teoretycznych jak i praktycznych analiz do wykonania.

- Przewidywane są dwa terminy egzaminu oraz termin zerowy.

- Do ustalenie konkretnych terminów dochodzi w drugiej połowie semestru, na 3 tyd. przed sesją egzaminacyjną.

- Egzamin będzie przeprowadzony w trybie zdalnym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Siedlecki
Prowadzący grup: Paweł Siedlecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Gront
Prowadzący grup: Dominik Gront
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.