Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie leków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-717PRL
Kod Erasmus / ISCED: 11.954 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0619) Komputeryzacja (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Projektowanie leków
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przybliżenie podstaw komputerowego projektowania związków biologicznie czynnych.

Pełny opis:

1) Wprowadzenie do projektowania leków

2) Usystematyzowanie podstaw dziedziny

- najważniejsze typy oddziaływania niekowalencyjnych

- termodynamiczny opis oddziaływania

- struktura, polimorfizmy, izomery i konformacje

- metody modelowania molekularnego: pola siłowe, przestrzeń konformacyjna i jej próbkowanie

3) Makromolekuły jako cel działania leku.

- pierwszo-, drugo-, trzecio- i czwartorzędowa struktura białek; grupy prostetyczne i ligandy

- struktura kwasów nukleinowych

- modelowanie struktury i dynamiki białek: modelowanie porównawcze i dynamika molekularna

4) Oddziaływania białko-ligand

- powierzchnia białka, miejsce aktywne, kieszeń wiążąca

- antagonista, agonista, inhibitor

- algorytmy dokowania, funkcje oceniające

5) Elementy chemoinformatyki

- bazy cząstek chemicznych i ich przeszukiwanie

- SMILES

- chemia kombinatoryczna

6) Strategie projektowania leków

- struktura wiodąca

- farmakofor leku

- reguła Lipińskiego

- farmakodynamika i farmakokinetyki

7) Białka jako czynniki terapeutyczne

- projektowanie sztucznych białek

- przeciwciała

8) Zastosowanie uczenia maszynowego

Efekty uczenia się:

- zna typowe problemy projektowania leków (K_W03)

- potrafi analizować strukturę i funkcję układów biomolekularnych związanych z procesami chorobowymi (K_U03)

- potrafi dokonać analizy właściwości zarówno małych cząsteczek jak i receptora

- potrafi wykorzystywać nabytą wiedzę w innych dziedzinach, m.in. w diagnostyce medycznej i w zagadnieniach biologii medycznej (K_U04)

- ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, eksperymentów lub obserwacji (K_K02)

- rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie (K_K03)

- potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień bioinformatycznych (K_K05)

- jest w stanie dostrzegać ograniczenia własnej wiedzy i konieczność jej ciągłego uzupełniania i aktualizowania (K_U07)

Metody i kryteria oceniania:

Aby zaliczyć laboratoria, konieczne jest:

- obecność na zajęciach oraz oddanie raportów/skryptów w terminie.

- wykonanie projektu zaliczeniowego.

Aby zaliczyć wykład, należy

- zaliczyć laboratoria

- zdać egzamin pisemny w formie szeregu pytań otwartych

- Przewidywane są dwa terminy egzaminu oraz termin zerowy.

Zaliczenie przedmiotu przez doktoranta wymaga dodatkowo zrealizowania projektu badawczego w ramach laboratorium.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Siedlecki
Prowadzący grup: Paweł Siedlecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Gront
Prowadzący grup: Dominik Gront
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-931e56a2a (2022-09-30)