Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elektrodynamika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-1ENELDYN3
Kod Erasmus / ISCED: 13.201 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Elektrodynamika
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Energetyka i chemia jądrowa - przedmioty dla 3 semestru
Strona przedmiotu: http://www.fuw.edu.pl/~witek/elektroIN
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

-Wprowadzenie do elementarnej analizy wektorowej stosowanej do rozwiązywania

problemów z dziedziny teorii pola


-Zaznajomienie z równaniami Maxwella i ich zastosowaniem do opisu zjawisk

związanych z występowaniem pól elektrycznych i magnetycznych w próżni i

ośrodkach materialnych.


-Wyjaśnienie związku między polami mikroskopowymi i makroskopowymi


-Wprowadzenie metod wyznaczania pola elektromagnetycznego zależnego od czasu w

ośrodkach materialnych na podstawie równań Maxwella

Tryb prowadzenia:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

Wykład stanowi wprowadzenie do elektrodynamiki oraz ma na celu wyjaśnienie związku elektrodynamiki makroskopowej z teorią mikroskopową. Omówione będą

właściwości pól elektrycznych i magnetycznych w ośrodkach materialnych oraz ich rola w budowie materii.

Pełny opis:

Treści kształcenia:

Elementy analizy wektorowej: gradient, rotacja, dywergencja, tw. Stokesa i

Gaussa.

Przegląd równań Maxwella potencjały i cechowanie – sformułowanie mikroskopowe

postać kowariantna równań Maxwella w próżni i w ośrodku materialnym.

Stacjonarne pola elektryczne i magnetyczne w ośrodkach materialnych.

Elektrostatyka: prawo Coulomba, zagadnienie brzegowe, równanie Poissona i Laplace'a, multipole, pole elektryczne w obecności przewodników i

dielektryków, wektor polaryzacji, pojemność, energia i siła elektrostatyczna.

Prąd stały: siła elektromotoryczna, równanie ciągłości, prawo Ohma, prawa Kirchoffa, ciepło Joule'a,

Magnetostatyka: wzór Ampere'a, Prawo Biota i Savarta, siła działająca na przewodnik z prądem, pole magnetyczne w magnetykach, wektor namagnesowania.

Energia pola magnetycznego.

Pole zmienne w czasie. Prawo indukcji elektromagnetycznej. Prądy przemienne.

Transformator.

Fale elektromagnetyczne w próżni i ośrodkach materialnych: polaryzacja, prawo

odbicia i załamania, dyfrakcja Linie transmisyjne Wnęki rezonansowe i falowody

Mikroskopowe uzasadnienie równań materiałowych. Elementy teorii elektronowej

budowy materii: przewodniki, dielektryki i magnetyki.

Promieniowanie elektromagnetyczne. Potencjały Liénarda i Wiecherta. Pole

promieniowania dipola elektrycznego i magnetycznego.

Od studentów przystępujących do zajęć z elektrodynamiki wymagana jest znajomość mechaniki klasycznej i matematyki: w tym rachunku różniczkowego i całkowego,

algebry z geometrią oraz analizy obejmującej elementy teorii funkcji zespolonych, dystrybucji oraz transformaty Fouriera .

Literatura:

D.J. Griffiths, Podstawy elektrodynamiki

J.D. Jackson, Elektrodynamika klasyczna.

L. Landau, E. Lifszyc, Elektrodynamika ośrodków ciągłych.

M. Suffczyński, Elektrodynamika.

W.W. Batygin, I.N. Toptygin Zbiór zadań z elektrodynamiki

Efekty uczenia się:

Znajomość elementarnej analizy wektorowej stosowanej do rozwiązywania problemów z dziedziny teorii pola

Znajomość równań Maxwella i ich zastosowania do opisu zjawisk związanych z występowaniem pól elektrycznych i magnetycznych w próżni i ośrodkach materialnych,

Zrozumienie związku między polami mikroskopowymi i makroskopowymi

Umiejętność rozwiązywania standardowych zadań z elektrodynamiki

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie semestru odbędą się dwa kolokwia oraz egzamin pisemny. Dodatkowo studenci będą mogli zdobywać punkty rozwiązując zadania domowe. Ostateczna ocena ustalona jest na podstawie łącznej sumy punktów z kolokwiów, zadań domowych i egzaminu pisemnego oraz na podstawie wyniku egzaminu ustnego.

Praktyki zawodowe:

Brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-e459be735 (2022-11-16)