Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka jądrowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-1ENFIZJAD5
Kod Erasmus / ISCED: 13.203 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Fizyka jądrowa
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studenci powinni posiadać podstawową wiedzę z zakresu fizyki jądrowej wykładanej w poprzednich semestrach (wykłady: "Podstawy fizyki subatomowej" i "Zastosowania fizyki jądrowej"). Zakładana też będzie znajomość podstaw elektrodynamiki i mechaniki kwantowej w zakresie przewidzianym dla specjalności Energetyka i Chemia Jądrowa

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przekazanie słuchaczom wiedzy nt. budowy i własności jader atomowych, w tym modeli modeli struktury jader, informacji o przemianach i reakcji jądrowych - m.in. o procesach rozszczepienia i spalacji, oraz podanie przykładów użycia tej wiedzy do analizy współczesnych eksperymentów w dziedzinie fizyki jądrowej.

Pełny opis:

Na wykładzie studenci poznają budowę jądra atomowego w zakresie pozwalającym zrozumieć jego podstawowe własności, przemiany oraz reakcje z udziałem jader. Podane zostaną informacje o oddziaływaniach nukleonów i budowie najprostszego jądra - deuteronu, o materii jądrowej, o modelu gazu Fermiego oraz o podstawach modelu powłokowego. Omówione zostanie pojęcie izospinu, oddziaływań resztkowych, w tym zjawiska pairingu oraz deformacji jądrowej. Przedstawiony zostanie model Nilssona jąder zdeformowanych oraz tzw. modele kolektywne pozwalające opisywać ruchy wibracyjne i rotacyjne jąder. Podane zostaną informacje nt. przemian i reakcji jądrowych (m.in. rozszczepienia jader, wychwytu neutronu, przekazu nukleonów, fuzji, spalacji). Omówione zostaną podstawowe kierunki badań w współczesnej fizyce jądrowej zilustrowane przykładami współczesnych eksperymentów fizyki jądrowej i analizy ich wyników.

Literatura:

1. A. Strzałkowski "Wstęp do fizyki jądra atomowego",

PWN 1979

2. R.F. Casten "Nuclear Structure form a Simple Perspective",

Oxford University Press, Second Edition, 2005

Efekty uczenia się:

Rozumienie budowy i struktury jądra atomowego. Znajomość i umiejętność użycia podstawowych modeli jądrowych do opisu własności jader i ich przemian oraz do opisu reakcji jądrowych.

Orientowanie się w obecnym stanie wiedzy, głównych kierunkach badań i współczesnych pomiarach w dziedzinie fizyki jądrowej.

Metody i kryteria oceniania:

wykład i ćwiczenia do wykładu. Zaliczenie przedmiotu na ocenę na podstawie kolokwium i egzaminu. Warunkiem dopuszczenie do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)