Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zaawansowana mechanika kwantowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-4ZMK
Kod Erasmus / ISCED: 13.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zaawansowana mechanika kwantowa
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty z listy "Zaawansowana mechanika kwantowa"
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka

Założenia (opisowo):

Student opanował materiał przedmiotów: Mechanika klasyczna, Mechanika kwantowa I i Elektrodynamika.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Relatywistyczna mechanika kwantowa: równanie Diraca i jego zastosowania, podstawy formalizmu kwantowej teorii pola, ze szczególnym uwzględnieniem podstaw elektrodynamiki kwantowej.

Pełny opis:

- Równanie Kleina-Gordona

- Równanie Diraca

- Rozwiązania równania Diraca. Cząstka swobodna i atom wodoropodobny

- Kwantowanie kanoniczne pola skalarnego

- Kwantowanie kanoniczne pola spinorowego

- Formalizm całkowania po trajektoriach

- Macierz S i rachunek zaburzeń

- Diagramy Feynmana

- Obliczanie szerokości rozpadów i przekrojów czynnych w najniższym rzędzie rachunku zaburzeń

- Jeżeli czas pozwoli, obliczenia pętlowe

Literatura:

Mandl, Shaw, Quantum field theory

Radovanović, Kwantowa teoria pola w zadaniach

Peskin, Quantum Field Theory

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie podstawy relatywistycznej mechaniki kwantowej i podstawy kwantowej teorii pola. Student potrafi wykonywać proste obliczenia, stosując metody rozwiązywania równania Diraca. Student potrafi obliczać proste szerokości rozpadu i przekroje czynne, stosując formalizm kwantowej teorii pola w najniższym rzędzie rachunku zaburzeń. Student jest gotów do samodzielnego przyswajania wiedzy związanej z relatywistyczną mechaniką kwantową i kwantową teorią pola.

Metody i kryteria oceniania:

Uczęszczanie na wykład i ćwiczenia jest zalecane, acz nieobowiązkowe. W trakcie semestru odbędzie się jedno kolokwium, a w trakcie sesji egzaminacyjnej - egzamin pisemny i ustny. Do egzaminu pisemnego mogą przystąpić wszyscy studenci. Do egzaminu ustnego mogą przystąpić studenci spełniający co najmniej jedno z następujących kryteriów: (i) uzyskali co najmniej 50% punktów z kolokiwum, (ii) uzyskali co najmniej 50% punktów z łącznej liczby punktów możliwych do uzyskania podczas kolokwium i egzaminu pisemnego. Lista zagadnień na egzamin ustny zostanie podana z około miesięcznym wyprzedzeniem w zależności od materiału zrealizowanego na zajęciach.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Turzyński
Prowadzący grup: Krzysztof Turzyński, Bartłomiej Zglinicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Turzyński
Prowadzący grup: Krzysztof Turzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)