Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

History of physical sciences

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-HPS-OG
Kod Erasmus / ISCED: 13.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: History of physical sciences
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Courses in foreign languages
Fizyczny blok do wyboru dla I roku studiów I st. na kierunku MSOŚ
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Fizyki
Strona przedmiotu: http://www.fuw.edu.pl/~akw/history.html
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

znajomość angielskiego oraz fizyki na poziomie szkoły średniej

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład obejmuje zarys historii, rozwój metod badawczych i pojęć nauk fizycznych od czasów najdawniejszych do chwili obecnej.

Uwaga: wykład prowadzony jest w języku angielskim.

Pełny opis:

Wykład obejmuje zarys historii fizyki od czasów najdawniejszych do obecnych. Zakres fizyki ulegał w różnych epokach dużym zmianom. Jeszcze w XVIII wieku podręczniki fizyki obejmowały zagadnienia, które dziś wchodzą do chemii, astronomii, mineralogii i biologii. W wykładzie przedstawiany jest rozwój metod badawczych i pojęć nauk fizycznych od czasów najdawniejszych do chwili obecnej.

Główne rozdziały to:

1. Wstęp i prehistoria nauki

2. Nauka grecka

3. Nauka w średniowieczu (w tym powstanie uniwersytetów)

4. Od Kopernika do Newtona

(w tym powstanie czasopism naukowych i akademii nauk)

5. Początki nauki o gazach i zjawiskach cieplnych

6. Optyka od Keplera do Newtona

7. Fizyka Oświecenia

Mechanika od Newtona do Laplace'a

Rozwój fizyki zjawisk cieplnych

Elektryczność od Gilberta do Volty.

Chemia przed reformą Lavoisiera. Nowoczesna teoria atomowa

Pierwsze podręczniki fizyki po polsku

8. Fizyka XIX wieku

Od stosu Volty do elektromagnetyzmu

Optyka Younga-Fresnela

Termodynamika i fizyka statystyczna

Synteza Maxwella

Układ periodyczny pierwiastków

9. Fizyka około roku 1900

10. Fizyka XX wieku

Fizyka atomu

Fizyka jądra atomowego i cząstek elementarnych

Fizyka materii skondensowanej i optyka

Rozwój astronomii i astrofizyki

Uwagi końcowe

Wykład jest bogato ilustrowany przezroczami (portrety uczonych, obrazy instrumentów z różnych epok) oraz oryginalnymi wydawnictwami z dawnych lat.

Wszystkie przezrocza wykorzystywane podczas wykładu są dostępne na stronie internetowej Wydziału Fizyki UW

Zajęcia wymagane do zaliczenia przed wykładem:

Wykład należy także do zajęć ogólnouniwersyteckich, nie jest więc zbyt techniczny, lecz dostępny dla studentów innych wydziałów.

Zajęcia sugerowane do zaliczenia/wysłuchania przed wykładem:

Studenci fizyki skorzystają najwięcej, jeśli przedtem wysłuchali przynajmniej wykłady z Fizyki ogólnej I, II, III, IV

Warunki zaliczenia:

Pisemny test, podczas którego trzeba będzie odpowiedzieć na kilkadziesiąt bardzo prostych pytań. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 30 procent punktów przy punktacji odpowiedzi +1(dobra) i -1 (błędna). Ocena końcowa zależy od liczby uzyskanych punktów.

Wykład może być przydatny także dla doktorantów, którzy wybiorą ten przedmiot jako tzw. dyscypliny dodatkowej na egzaminie doktorskim w celu zaliczenia.

Literatura:

Podręcznik autora:

Historia fizyki od czasów najdawniejszych do chwili obecnej (PWN 2006)

Wszystkie przezrocza wykorzystywane podczas wykładu są dostępne na stronie internetowej wykładu.

Efekty uczenia się:

Słuchacze zdobędą znajomość trzech głównych systemów fizycznych: arystotelesowskiego, który panowal przez ponad 1500 lat, systemu fizyki klasycznej, który rozwijał sie od czasów Galileusza i Newtona oraz fizyki kwantowej, rozwijającej sie od początku XX wieku.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa, ale bardzo zalecana, ponieważ dostępne w internecie kopie przeźroczy zawierają streszczenie informacji przekazywanych podczas wykładów. Zaliczenie odbywa się przez test pisemny z 40 prostymi pytaniami. Punktacja +1 za odpowiedź poprawną oraz -1 za odpowiedź złą. Następnie punkty się sumuje algebraicznie. Do zaliczenia potrzeba 12 punktów, to znaczy 30 procent.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-65ff8df66 (2023-01-24)