Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia organiczna z elementami biochemii - laboratorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1ENCHORGL3
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemia organiczna z elementami biochemii - laboratorium
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Energetyka i chemia jądrowa - przedmioty dla 3 semestru
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (lista przedmiotów):

Chemia nieorganiczna z elementami syntezy nieorganicznej - laboratorium 1200-1ENCNSNL1
Chemia organiczna z elementami biochemii 1200-1ENCHORGW2
Proseminarium z chemii organicznej 1200-1ENCHORGP2

Założenia (opisowo):

1. Studenci powinni znać podstawy chemii organicznej z zakresu wykładu kursowego "Chemia organiczna z elementami biochemii" (uzyskać przynajmniej 30% punktów z egzaminu z chemii organicznej lub 30% punktów ze sprawdzianu zaliczającego proseminarium)

2. Studenci powinni umieć wykonać proste doświadczenie chemiczne, znać podstawowe zasady bezpiecznej pracy w laboratorium.Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem laboratorium jest nauczenie studentów syntezy i oczyszczania prostych związków organicznych.

Pełny opis:

W toku indywidualnej pracy każdy student zapoznaje się z podstawowymi technikami laboratoryjnymi (krystalizacja, ekstrakcja, destylacja, destylacja pod zmniejszonym ciśnieniem, chromatografia) oraz podstawową aparaturą stosowaną w laboratorium chemii organicznej.

Prowadząc syntezę prostych związków organicznych student utrwala swoją wiedzę z chemii organicznej, nabiera nawyku pracy zgodnej z zasadami BHP, uczy się prawidłowego planowania pracy, obserwowania przebiegu eksperymentu i prowadzenia bieżących notatek w dzienniku laboratoryjnym.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Misicka A., Orłowska A., Piekarska-Bartoszewicz B., Witkowska E., "Podstawy preparatyki organicznej. Skrypt dla studentów II roku Wydziału Chemii UW" LIBER 2008

2. McMurry J., "Chemia organiczna" PWN 2003

3. Notatki z wykładu z chemii organicznej dla IN

Literatura uzupełniająca:

Vogel A., "Preparatyka organiczna" WNT 1984, 2005

Wybrane zagadnienia z podręczników

1. Mastalerz P., "Chemia organiczna", PWN 1984

2. Morrison R.T., Boyd R.N., Chemia organiczna, PWN Warszawa 1994

3. Whittaker A.G., Mount A.R., Heal M.R., "Krótkie wykłady Chemia fizyczna"

4. Sobczyk L., Kisza A., "Chemia fizyczna dla przyrodników"

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

-zna zasady bezpiecznej pracy w laboratorium chemii organicznej,

-zna metody oczyszczania związków organicznych,

-potrafi zmontować prostą aparaturę laboratoryjną,

-potrafi przeprowadzić syntezę prostego związku organicznego oraz oczyścić związek po syntezie,

-zdaje sobie sprawę z zagrożeń występujących w laboratorium chemii organicznej i pracuje zgodnie z zasadami BHP,

-rozumie znaczenie starannego zaplanowania eksperymentu, obserwowania jego przebiegu oraz prowadzenia notatek laboratoryjnych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie indywidualnych ćwiczeń z technik oczyszczania związków organicznych. Indywidualne wykonanie i zaliczenie na ocenę wyznaczonych preparatów. Zaliczenie na ocenę sprawdzianów.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4d6609a26 (2023-02-28)