Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminarium z chemii organicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1ENCHORGP2
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Proseminarium z chemii organicznej
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Energetyka i chemia jądrowa - przedmioty dla 2 semestru
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
proseminaria

Założenia (opisowo):

Podstawowe wiadomości z chemii organicznej na poziomie liceum ogólnokształcącego

Skrócony opis:

Rozwiązywanie problemów z zakresu podstawowej wiedzy z chemii organicznej.

Pełny opis:

Ćwiczenie na przykładach zagadnień dotyczących:

-podstawowych pojęć stosowanych w chemii organicznej,

-nomenklatury związków organicznych,

-stereochemii,

-otrzymywania i właściwości chemicznych alkanów, alkenów, halogenopochodnych alkilowych, związków aromatycznych, alkoholi, fenoli, amin, aldehydów, ketonów, kwasów karboksylowych i ich pochodnych,

-mechanizmów reakcji: substytucji wolnorodnikowej, addycji elektrofilowej, substytucji nukleofilowej, eliminacji, substytucji elektrofilowej, addycji nukleofilowej.

Efekty uczenia się:

Student posiada podstawową wiedzę o reaktywności związków organicznych oraz potrafi analizować i rozwiązywać problemy z zakresu podstaw chemii organicznej.

Metody i kryteria oceniania:

pisemne sprawdziany

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-e459be735 (2022-11-16)