Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizyka 0

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1FIZ02 Kod Erasmus / ISCED: 13.3 / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Fizyka 0
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego - zamienniki dla studentów 2-go semestru (S1-CH)
Punkty ECTS i inne: 7.50
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

chemia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot jest przeznaczony dla studentów, którzy wykazują braki w znajomości programu fizyki z gimnazjum i szkoły średniej. Aby podjąć decyzję o wyborze kursu Fizyka 0, A albo B, zalecamy rozwiązanie testu na stronie femto.chem.uw.edu.pl (wybierz: teaching, wybierz: Test z Fizyki)

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wprowadzenie podstawowych praw fizyki z zakresu elektryczności i magnetyzmu z uwzględnieniem rachunku wektorowego, elementami rachunku różniczkowego i całkowego.

Pełny opis:

Kurs ma za zadanie zapoznanie studenta chemii z podstawowymi prawami fizyki z zakresu elektryczności i magnetyzmu. Pojęcia, wprowadzone na poziomie gimnazjum i szkoły średniej, będą przedstawione z zastosowaniem rachunku wektorowego, różniczkowego i całkowego.

Na cały kurs składa się wykład, proseminarium i ćwiczenia rachunkowe. Wykład, wspólny z kursem Fizyka A, obejmuje pokazy doświadczeń oraz ilustrację teoretyczną zjawisk fizycznych.

Tematyka kursu:

-Pole elektrostatyczne pochodzące od układu ładunków, dipol elektryczny: trwały i indukowany.

-Dielektryki, polaryzacja.

-Przewodniki, kondensator,

-obwody z prądem, prawa Kirchoffa.

- Pole magnetyczne, od ładunku w ruchu , od przewodnika z prądem,

- Ruch ładunku w polu magnetycznym, moment magnetyczny. -Magnetyczne własności materii, diamagnetyki, paramagnetyki, ferromagnetyki.

-Prawo indukcji elektromagnetycznej, samoindukcja,

-prądy zmienne.

- Równania Maxwella, równanie falowe, energia fali elektromagnetycznej.

-Równania Maxwella w ośrodku materialnym. Polaryzacja i namagnesowanie ośrodka, przenikalność dielektryczna i magnetyczna, rozchodzenie się fali w ośrodku materialnym.

- Fale elektromagnetyczne; odbicie, załamanie, polaryzacja fali, spójność, dyfrakcja, interferencja. Oddziaływanie fali elektromagnetycznej z cząsteczkami; emisja, absorpcja

Proseminaria są zajęciami podczas których, w grupach <= 20 osobowych, będą dyskutowane niektóre zagadnienia wprowadzone na wykładzie, w szczególności matematyczny opis praw fizyki. Studenci, przychodząc na zajęcia, są obowiązani znać materiał wykładu poprzedzającego zajęcia oraz związane z nim tematycznie zagadnienia wykładów poprzednich, a ponadto zreferować ilustrowane na nim zjawiska. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są 3 nieobecności podlegające usprawiedliwieniu.

.

Ćwiczenia rachunkowe, wspólne z kursem Fizyka A, mają na celu utrwalenie przekazanej w trakcie wykładu wiedzy poprzez wykorzystanie jej do analizy, a następnie rozwiązania prostych problemów, indywidualnie oraz w grupie, z wykorzystaniem poznanego aparatu matematycznego. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są 3 nieobecności podlegające usprawiedliwieniu.

Wykład +proseminarium + ćwiczenia = 90 godzin

Kolokwia (4+zaliczeniowe) = 10 godzin

Samodzielne rozwiązywanie zadań domowych oraz ewentualnie konsultacje 2-4 godz/ tydzień = 30 – 60 godzin

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu =90 godzin

Razem = 220-280 godzin

Literatura:

1.R. Resnick, D. Holliday, "Fizyka 2", PWN, Warszawa, 1998

2.B. Gadomska, B. Janowska-Dmoch, W. Gadomski, "Skrypt do Wykładu i Ćwiczeń rachunkowych z fizyki", tom II, Wydział Chemii U.W., 2005

3.A. H. Piekara, "Elektryczność i Magnetyzm", PWN, Warszwa, 1970

4.F.C. Crawford, "Fale", PWN, Warszawa, 1972

5.A. R. Von Hippel, " Dielektryki i Fale", PWN, Warszawa, 1963

6*.S. Striełkow, I. Elcin, I. Jakowlew, "Zbiór zadań z fizyki", PWN, Warszwa, 1965

7*.R. Purcell, ""Elektryczność i Magnetyzm", PWN, Warszawa, 1972

8*.R. Feynman, "Wykłady z Fizyki", tom I część II, PWN, Warszawa, 1969, 1974

*) literatura dodatkowa dla chętnych

Efekty uczenia się:

Student potrafi:

WIEDZA:

1. Opisać i objaśnić zjawiska fizyczne omawiane na wykładzie

2. Zrozumieć prawa rządzące przyrodą

3. Opisać te prawa językiem matematyki

UMIEJĘTNOŚCI:

1. Wykorzystać swoją wiedzę z dziedziny fizyki w pracy chemika

2. Formułować problem z fizyki i go rozwiązać

3. Interpretować prawa fizyki i wyciągać z nich wnioski

4. Dostrzegać związki przyczynowo-skutkowe w przyrodzie

POSTAWY:

1. Współpracować w grupie nad wspólnym rozwiązywaniem problemów

2. Zadawać pytania w celu rozwiania swoich wątpliwości

3. Wyjaśnić problem z fizyki kolegom

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie proseminarium:

- na ocenę, na podstawie:

a) oceny indywidualnych wystąpień na proseminarium

b) trzech cząstkowych egzaminów pisemnych, przygotowanych w takiej samej formie jak egzamin końcowy (test jednokrotnego wyboru z koniecznością uzasadnienia udzielonych odpowiedzi), ale obejmujących mniejszy materiał.

Zaliczenie ćwiczeń:

- na ocenę na podstawie kolokwiów pisemnych: cztery kolokwia cząstkowe oraz kolokwium zaliczeniowe dla osób, którym nie udało się zaliczyć ćwiczeń na podstawie kolokwiów cząstkowych

Kolokwia odbywają się w czwartki po godz. 17:00.

Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do egzaminu końcowego.

Zaliczenie całego przedmiotu:

a) zaliczenie ćwiczeń oraz wynik przynajmniej 3+ z egzaminów cząstkowych na proseminarium

lub

b) zaliczenie ćwiczeń oraz końcowy egzamin pisemny z całego materiału – test jednokrotnego wyboru z koniecznością uzasadnienia udzielonych odpowiedzi.

W przypadku niepowodzenia w normalnej sesji:

zaliczenie ćwiczeń na podstawie wyniku kolokwium poprawkowego.

zaliczenie przedmiotu: egzamin pisemny w sesji poprawkowej.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Proseminarium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Gadomska
Prowadzący grup: Urszula Dzienisiuk, Bożena Gadomska, Ewa Górecka, Katarzyna Jarzembska, Radosław Kamiński, Krzysztof Karpierz, Michał Nowakowski, Damian Pociecha, Kamil Polok, Alexandra Shchukina
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Proseminarium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Gadomska
Prowadzący grup: Bożena Gadomska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.