Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy mechaniki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1ZMEMEW1 Kod Erasmus / ISCED: 13.3 / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Elementy mechaniki
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego dla studentów 1-go semestru (S1-CH, S1-PRK-CHAI)
Strona przedmiotu: http://www.photocrystallography.eu/teaching.html
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

biologia
biotechnologia
chemia
geologia
geologia stosowana
ochrona środowiska

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zaprezentowanie idei mechaniki klasycznej będącej podstawą dalszego zrozumienia zjawisk i problemów stawianych przyszłym chemikom-inżynierom. Przedmiot, w swym założeniu, stanowi wprowadzenie do zagadnień bardziej zaawansowanych poruszanych na przedmiotach kursowych i fakultatywnych w kolejnych latach studiów i obejmuje między innymi następujące zagadnienia: kinematyka i dynamika cząstek (równania ruchu, siły, oddziaływania), zasady zachowania w fizyce, prawa grawitacji, statyka i dynamika płynów, dynamika bryły sztywnej, drgania i fale, szczególna teoria względności. Szczególny nacisk położony jest na rozumienie związków między teorią fizyczną a wynikami eksperymentów oraz na praktyczne zastosowanie wprowadzonych formalizmów w chemii stosowanej i technologii chemicznej. Wykład ilustrowany jest pokazami.

Pełny opis:

Celem wykładu jest zaprezentowanie idei i zagadnień współczesnej fizyki ze szczególnym uwzględnieniem mechaniki klasycznej będącej podstawą dalszego zrozumienia zjawisk i problemów stawianych przyszłym inżynierom chemikom. Przedmiot, w swym założeniu, stanowi fundament i wprowadzenie do zagadnień bardziej zaawansowanych poruszanych na przedmiotach w kolejnych latach studiów (chemia kwantowa, chemia fizyczna, spektroskopia, technologia chemiczna i analiza instrumentalna). W związku z tym szczególny nacisk położony jest na rozumienie związków między teorią fizyczną a wynikami eksperymentów oraz na praktyczne zastosowanie wprowadzonych formalizmów w technice laboratoryjnej i przemysłowej (ze szczególnym uwzględnieniem procesów związanych z szeroko pojętą analizą chemiczną). Wykład ilustrowany jest pokazami zjawisk fizycznych. Wprowadzone są elementy współczesnego opisu matematycznego zjawisk i procesów fizycznych i chemicznych w postaci rachunku różniczkowego i całkowego.

Przedmiot składa się z 30 godzin wykładu i porusza następujące zagadnienia:

• Rola praw fizyki, teorie fizyczne i modele matematyczne, wielkości fizyczne i jednostki, pomiary wielkości fizycznych, rola komputerów.

• Opis matematyczny cząstek w ruchu, zastosowanie rachunku różniczkowego i całkowego.

• Zasady dynamiki Newtona, siły i oddziaływania.

• Praca, moc, energia, zasady zachowania w fizyce.

• Prawa Keplera, prawo powszechnego ciążenia.

• Elementy statyki i dynamiki płynów.

• Elementy dynamiki bryły sztywnej.

• Drgania i fale w prostych i złożonych układach mechanicznych

• Podstawy szczególnej teorii względności.

Celem wykładu jest zaprezentowanie słuchaczom piękna współczesnego świata wraz z wprowadzeniem niezbędnego opisu matematycznego. Rozważania ogólne dotyczące praw fizyki ilustrowane są – wszędzie, gdzie to tylko możliwe – przykładami zastosowań lub manifestacji tych praw w praktyce laboratoryjnej, technice lub przemyśle.

Literatura:

Przedmiot bazuje w pewnym stopniu na podanej niżej literaturze i uzupełniany jest najnowszymi doniesieniami literaturowymi. Wykład będzie uzupełniany materiałami dostarczonymi przez prowadzącego.

• Resnick, R., Halliday, D. (1999). Fizyka, Tom 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

• Bogusz, W., Garbarczyk, J., Krok, F. (2016). Podstawy fizyki. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

• powinien posiadać wiedzę o podstawowych pojęciach mechaniki klasycznej;

• powinien wykazać się umiejętnością odczytywania treści stojącej za równaniami fizyki opisującymi różne zjawiska mechaniczne;

• powinien zdawać sobie sprawę, że koncepcje i definicje przedstawione na zajęciach stanowią podstawę dalszych rozważań w dalszych latach studiów chemicznych i inżynierskich;

• powinien umieć znaleźć niezbędne informacje dotyczące omawianych zagadnień w literaturze przedmiotu w zależności od potrzeb.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu następuje na podstawie egzaminu pisemnego. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdobycie co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów przewidzianej na egzaminie. Ocena końcowa obliczana jest następująco:

90% ≤ wynik w % – 5,0 (bardzo dobry, bdb)

80% ≤ wynik w % < 90% – 4,5 (dobry plus, db+)

70% ≤ wynik w % < 80% – 4,0 (dobry, db)

60% ≤ wynik w % < 70% – 3,5 (dostateczny plus, dst+)

50% ≤ wynik w % < 60% – 3,0 (dostateczny, dst)

wynik w % < 50% – 2,0 (niedostateczny, ndst), niezaliczenie przedmiotu

Przewiduje się dwa terminy egzaminu – jeden w sesji podstawowej, drugi w sesji poprawkowej. Liczba terminów egzaminu może zostać zwiększona w konsultacji ze studentami.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Jarzembska, Radosław Kamiński
Prowadzący grup: Grzegorz Florczyk, Katarzyna Jarzembska, Radosław Kamiński, Jakub Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Uwagi:

W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 zajęcia będą prowadzone zgodnie z zarządzeniem rektora Uniwersytetu Warszawskiego, którego syntetyczną informację można znaleźć pod następującym adresem:

https://www.uw.edu.pl/organizacja-ksztalcenia-na-uw-w-roku-akademickim-2021-2022/

Przypomina się w szczególności, że studenci są zobowiązani do zakrywania nosa i ust przy pomocy maseczki we wszystkich budynkach UW. Zgodę na brak takowej może wyrazić jedynie prowadzący dane zajęcia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.