Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analityka środowiska - laboratorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2BLOK4L3
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analityka środowiska - laboratorium
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

chemia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiąść umiejętność oceny zakresu stosowalności danej metody analitycznej, krytycznej oceny otrzymywanych wyników, określenia celu badawczego i zaplanowanie jego realizacji oraz umiejętności korzystania ze znormalizowanych procedur analitycznych i porównywania wyników z wymaganiami normatywnymi.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Student powinien wykazać się znajomością podstaw metodycznych analizy instrumentalnej i przygotowania próbek laboratoryjnych do analizy (zasad pobierania próbek środowiskowych, i porównywania wyników z wymaganiami normatywnymi). Student wykonuje 6 ćwiczeń o charakterze analizy instrumentalnej, 1 ćwiczenie terenowe oraz jedno z zakresy normalizacji w analizie środowiskowej.

Pełny opis:

Ćwiczenia dotyczyć będą: pobieranie wybranej matrycy środowiskowej np. gleba lub wody; przygotowanie próbek do badań wybranej matrycy np. rośliny lub gleby (całkowity rozkład próbki); wyznaczanie pH gleby (ekstrakcje typu SLE); dobraniem odpowiedniej metody analitycznej ze względu na rodzaj matrycy, analitu i stężenie oznaczanego składnika. Student zapozna się z wykorzystanie technik chromatograficznych (LC i GC) do oznaczania zawartości makro-kationów , ksenobiotyków organicznych np. pestycydów w glebach; oznaczanie zawartości Mn i Fe metodami spektrometrycznymi (UV-Vis). To wszystko w kontekście badania naturalnych próbek. Dodatkowo zapozna się z metodami oceny oraz zapewnienia jakości wyników analitycznych oraz porównanie otrzymanych wyników z wymaganiami normatywnymi. Student wykonuje 6 ćwiczeń o charakterze analizy instrumentalnej zgodnie z harmonogramem z wybraną grupą studencką, 1 ćwiczenie terenowe dla wszystkich razem studentów i jedno z zakresu normalizacji w analizie środowiskowej w grupie zgodnie z harmonogramem.

Literatura:

1. Analiza śladowa – zastosowanie; Mlamut Warszawa 2013

2. J. Namieśnik, Przygotowanie próbek środowiskowych do analizy ; WNT Warszawa 2000

3. Fizykochemiczne metody kontroli zanieczyszczeń środowiska WNT Warszawa 1998

4. Specjacja chemiczna; Malamut Warszawa 2009

5. E. Merian "The Elements in the environment" Verlag Chemie Basel, Weinheim, 1984

6. Roger N. Reeve, Introduction Environmental Analysis, Wiley 2002 online

7. Radojevic M, Bashkin VN (2006) Practical Environmental Analysis. Royal Society of Chemistry, 2nd ed. 482 p.

Efekty uczenia się:

Student zna zasady pobierania próbek oraz doboru metody analitycznej w zakresie analizy próbek środowiskowych. Student zna zasady podawania wyników wraz z oszacowaną niepewnością.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie i odbycie wszystkich ćwiczeń przewidzianych do realizacji (wejściówka, aktywne uczestnictwo w ćwiczeniu, opis uzyskanych wyników.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Krasnodębska-Ostręga
Prowadzący grup: Krzysztof Cabalski, Wojciech Hyk, Anna Ruszczyńska, Monika Sadowska, Aleksandra Sentkowska, Emilia Stelmach, Kamil Strzelak, Marcin Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)