Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nanomateriały w diagnostyce medycznej i terapii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2CHMNAD1M
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nanomateriały w diagnostyce medycznej i terapii
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego w semestrze 1M (S2-PRK-CHM)
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Podczas wykładu studenci mają możliwość zapoznać się z zaawansowanymi układami stosowanymi w dostarczaniu leków i terapii. Układy omawiane na wykładzie bazują na wykorzystaniu nanomateriałów 1D, 2D, 3D. Wykład jest rozwinięciem wcześniejszych wykładów odnoszących się do zastosowania nanocząstek w medycynie, wymaga więc podstawowej wiedzy studenta w tym zakresie.

Na wykładzie studenci mają możliwość zapoznać się nie tylko z nowoczesnymi systemami dostarczania leków (NDDS) oraz systemami diagnostycznymi ale również mają możliwość zdobyć wiedzę na temat układów samoorganizujących się wykorzystywanych w szerszych zastosowaniach biomedycznych. Jednym z kluczowych elementów wykładu jest ukierunkowanie studenta na samodzielne zaprojektowanie koncepcyjne tego typu układów, dzięki zrozumieniu i połączeniu podstawowych informacji z zakresu nanotechnologii, biologii i chemii supramolekularnej.

Pełny opis:

1. Typy biosensorów (Biosensors and Nanotechnology: Introduction to Biosensors, Enzyme‐Based Biosensors, DNA‐ and RNA‐Based Biosensors, Antibody‐Based Biosensors, Aptasensors, Peptide‐Based Biosensors; Moleulalry imprinted polymers);

Typy markerów (Biosensors and Nanotechnology: Clinically important biomarkers and associated disease states)

Typy nanomateriałów (Biosensors and Nanotechnology: Carbon Nanomaterials , Metallic Nanoparticles , Quantum Dots , Magnetic Nanoparticles (Fe2O3, FeO, and Fe3O4) , Gold Nanoparticles , Silver Nanoparticles , Nanoshells , Nanocages , Nanowires , Polymer‐Based Nanoparticles)

Podział biosensorów (Emerging nanomaterials for improved biosensing)

2. Biosensory optyczne (SPR, chemiluminescence, colorimetric; zgodnie z The nanomaterials and recent progress in biosensing systems: A review)

Lateral flow, ELISA

SPR‐Based Biosensor Technologies in Disease Detection and Diagnostics (Biosensors and Nanotechnology)

3. Biosensory elektochemiczne Technologies in Disease Detection and Diagnostics (Biosensors and Nanotechnology; Nanomaterial-based electrochemical sensors and biosensors for the detection of pharmaceutical compounds; The nanomaterials and recent progress in biosensing systems: A review)

4. Oddziaływania i układy supramolekularne w dostarczaniu leków i diagnostyce (crown ethers, rotaxanes, catenates, photowitchable systems, complex drug release systems based on supramolecular interactions)

5. Obrazowanie medyczne (Application of Nanomaterials in Biomedical Imaging and Cancer Therapy: MRI, Computed Tomography, Positron Emission Tomography, Single Photon Emission Computerized Tomography, optical (fluorescence, chemiluminescence, and Raman imaging), Ultrasound, Photoacoustic Imaging)

6. Materiały biomimiczne

Literatura:

Nanobiotechnology in Diagnosis, Drug Delivery and Treatment, Mahendra Rai (Editor), Mehdi Razzaghi-Abyaneh (Editor), Avinash P. Ingle (Editor). ISBN: 1119671779. Wydawca: John Wiley and Sons Ltd, Data wydania: 03. grudzień 2020

Nanomedicine and Drug Delivery, autor: Oscar Watson. Data wydania: 03.06.2016. Wydawnictwo: Syrawood Publishing House. ISBN: 9781682861004

Efekty uczenia się:

Student po skończonym wykładzie posiada wiedzę na temat:

- zastosowania nanomateriałów w diagnostyce i tarapii

- orientuje się w typach nanomateriałów stosowanych w medycynie i farmacji

- posiada wiedze na temat syntetycznych modyfikacji nanomateriałów

- posiada wiedzę na temat metod uwalniania leków z nanocząsteczkowych DDS\

- posiada wiedze na temat oddziaływań fizykochemicznych stosowanych do sprzęgania molekuł leków czy znaczników

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia: egzamin w formie testu oraz pytań otwartych lub opracowanie i przygotowanie prezentacji na tematy wyznaczone przez prowadzących

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wójcik
Prowadzący grup: Michał Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)