Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia specjalizacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2CHMPRSP1M
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia specjalizacyjna
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego w semestrze 1M (S2-PRK-CHM)
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

chemia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Co najmniej dostateczna wiedza z chemii ogólnej, chemii organicznej i biochemii, a także chemii analitycznej i chemii nieorganicznej oraz technologii chemicznej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs zapoznaje studenta z teoretycznymi podstawami i praktycznym wykorzystaniem technik badawczych i analitycznych oraz elementami syntezy organicznej, które mogą być przydatne w trakcie realizacji pracy dyplomowej. Tematy prowadzonych ćwiczeń specjalizacyjnych związane są z zakresem prac badawczych prowadzonych w zakładach dydaktycznych ZChOiTCh oraz ZChNiA.

Pełny opis:

Kurs zapoznaje studenta z teoretycznymi podstawami i praktycznym wykorzystaniem technik badawczych i analitycznych oraz elementami syntezy organicznej, które mogą być przydatne w trakcie realizacji pracy dyplomowej. Tematy prowadzonych ćwiczeń specjalizacyjnych związane są z zakresem prac badawczych prowadzonych w zakładach dydaktycznych ZChOiTCh oraz ZChNiA. W ramach pracowni specjalizacyjnej studenci wykonują czternaście ćwiczeń o następujących tematach:

- Synteza peptydów na nośniku stałym (ang. SPPS)

- Analiza rozpuszczalników resztkowych w substancjach czynnych leków za pomocą kapilarnej chromatografii

- Chemia "klik": synteza związku znakowanego fluorescencyjnie i jego właściwości.

- Synteza analogu 5' końca mRNA oraz badanie jego właściwości inhibitorowych w ekstrakcie z retikulocytów króliczych.

-Synteza oraz charakterystyka fizykochemiczna układów dostarczania leków opartych na powierzchniowo zmodyfikowanych nanocząstkach złota.

- Wykorzystanie spektroskopii w podczerwieni do badań strukturalnych modelowych błon komórkowych.

- W poszukiwaniu nowych kokryształów pyrazynamidu.

- Nanocząstki tlenku żelaza – synteza, charakterystyka i zastosowanie w magnetycznej hipertermii.

- Analiza kliniczna zaawansowanymi technikami spektrometrycznymi: fluorescencją rentgenowską (XRF), spektrometrią mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS).

- Analiza stabilności substancji aktywnych w lekach / suplementach diety z wykorzystaniem chromatografii cieczowej.

- Mikroskopowe obrazowanie struktur miękkich

Literatura:

Literatura odpowiednia do tematu ćwiczenia, podana przez prowadzącego.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu procesu uczenia się student będzie potrafił:

- posługiwać się różnorodnymi technikami badawczymi i analitycznymi;

- przygotować aparaturę do syntezy i przeprowadzić syntezę organiczną;

- posługiwać się wybraną aparaturą pomiarową;

- stawiać hipotezę badawczą i ją weryfikować;

- przeprowadzać analizę danych wykorzystując techniki informatyczne;

- przygotować raport naukowy;

- przedstawić i omówić wyniki przeprowadzonych eksperymentów oraz wyciągnąć stosowne wnioski;

- wyszukiwać literaturę do danego zagadnienia.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia Pracowni jest wykonanie wszystkich ćwiczeń, zaliczenie na ocenę każdej wejściówki/wyjściówki oraz zaliczenie na ocenę każdego sprawozdania.

Ocena końcowa z pracowni wynika ze średniej ważonej (ŚW) będącej sumą średniej arytmetycznej ze wszystkich wejściówek/wyjściówek (ŚaW) z wagą 0.7 oraz średniej arytmetycznej ze wszystkich sprawozdań (ŚaS) z wagą 0.3, wg poniższego wzoru: ŚW= 0.7׌aW + 0.3׌aS

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalizacyjna, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Kowalczyk, Dagmara Tymecka
Prowadzący grup: Maciej Bagiński, Marianna Gniadek, Anna Hoser, Katarzyna Kińska, Agata Kowalczyk, Zuzanna Molęda, Dorota Nieciecka, Karolina Piecyk, Anna Ruszczyńska, Dagmara Tymecka, Bartłomiej Witkowski, Michał Wójcik, Michalina Zaborowska-Mazurkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)