Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium specjalizacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2CHMSEMS1M
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium specjalizacyjne
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego w semestrze 1M (S2-PRK-CHM)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

chemia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Seminaria przeznaczone dla studentów I roku studiów II stopnia na kierunku chemia medyczna.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Student powinien wykazać się umiejętnością zwartego i logicznego przedstawienia wybranego przez siebie zagadnienia biomedycznego.

Pełny opis:

W trakcie seminariów specjalizacyjnych studenci przygotowują ustną prezentację dotyczącą zaproponowanego przez siebie zagadnienia biomedycznego. Przygotowana prezentacja powinna być przedstawiona publicznie w czasie zajęć. Po każdej prezentacji będzie miała miejsce dyskusja na temat prezentowanego zagadnienia.

Literatura:

Studenci wybierają literaturę zgodnie z tematem seminarium.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student:

-posiada umiejętność publicznej prezentacji danych;

-wie jak efektywnie wyszukiwać w literaturze zagadnienia związane z daną tematyką;

-umie graficznie przygotować materiał do prezentacji;

-potrafi dostosować materiał prezentacji do ram czasowych;

-umie prowadzić dyskusję naukową: formułować pytania i udzielać na nie odpowiedzi.

Metody i kryteria oceniania:

Seminarium będzie zaliczane na ocenę w oparciu o:

-jakość prezentacji (merytoryczna i formalna);

-aktywność w dyskusji naukowej.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium specjalizacyjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowicka
Prowadzący grup: Anna Nowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)