Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sztuka patentowania: patenty w chemii, medycynie i biotechnologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2CHMSZP1M
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Sztuka patentowania: patenty w chemii, medycynie i biotechnologii
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego w semestrze 1M (S2-PRK-CHM)
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza dot. chemii (np. nazewnictwo związków organicznych) i biotechnologii (np. przeciwciała). Umiejętność logicznego myślenia.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przybliżenie studentom tematyki ochrony własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony patentowej.

Treść wykładu koncentrować się będzie na przedstawieniu:

• ogólnej charakterystyki praw wyłącznych, tj. patenty, wzory użytkowe, znaki towarowe, wzory przemysłowe,

• sposobów ich uzyskania,

• strategii ochrony rozwiązań,

• możliwości egzekwowania uzyskanych praw wyłącznych,

• wykorzystaniu praw w komercjalizacji rozwiązań.

Wszystkie powyższe zagadnienia zostaną omówione w oparciu o rozwiązania (głównie wynalazki) z chemii, medycyny oraz biotechnologii.

Ponadto, studenci będą mieli możliwość zapoznać się z zawodem i zadaniami rzecznika patentowego jako potencjalną ścieżką rozwoju kariery zawodowej absolwentów nauk ścisłych.

Pełny opis:

Wprowadzenie do własności intelektualnej (IP)

• Rola IP w komercjalizacji.

• Podstawowe regulacje prawne dotyczące ochrony IP.

• Rodzaje praw IP.

• Zakres ochrony prawi IP.

• Różnice między prawami IP.

Uzyskanie praw IP.

• Wymagania i przeszkody w rejestracji praw IP.

• Wynalazki podlegające i niepodlegające ochronie patentowej.

• Zakres patentu i znaczenie zastrzeżeń patentowych.

• Krajowa i międzynarodowa ochrona IP.

Opracowanie strategii ochrony IP.

• Które prawa IP stosuje się do ochrony wyłącznej w chemii, medycynie i biotechnologii.

• Studium przypadku w oparciu o patent dotyczący wynalazku farmaceutycznego.

IP w komercjalizacji

• Czynniki wpływające na komercjalizację.

• Koszty ochrony IP.

• IP w budowaniu wartości przedsiębiorstwa.

Własność praw IP

• Własność wynalazków / prawa do patentu.

• Wynalazki dokonane przez pracowników.

• Wynalazki dokonane na Uniwersytecie.

Egzekwowanie praw IP

• Ocena naruszenia praw IP.

• Wyjątki (Bolara, Badawczy).

• Sposoby egzekwowania praw IP.

• Studium przypadku w oparciu o patent dotyczący wynalazku farmaceutycznego.

Zawód i zadania rzecznika patentowego.

• Jak zostać rzecznikiem patentowym?

• Podmioty, w których może pracować rzecznik patentowy.

• Zadania wykonywane przez rzecznika patentowego.

Literatura:

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej

Konwencja o udzielaniu patentów europejskich

A. Pyrża i in. „Poradnik wynalazcy”, wydanie III, UPRP, Warszawa 2017

Efekty uczenia się:

1. Student posiada wiedzę o rodzajach i zakresie ochrony praw własności intelektualnej, w szczególności wykorzystywanych w chemii, medycynie i biotechnologii.

2. Student posiada wiedzę na temat sposobów uzyskiwania praw własności intelektualnej.

3. Student potrafi analizować patenty i rozróżniać poszczególne części (e.g. opis, zastrzeżenia patentowe, itd.).

4. Student posiada wiedzę na temat znaczenia opracowania strategii ochrony własności intelektualnej.

5. Student posiada wiedzę na temat egzekwowania praw własności intelektualnej.

6. Student ma świadomość znaczenia praw własności intelektualnej dla komercjalizacji różnych rozwiązań.

7. Student potrafi posługiwać się odpowiednim słownictwem przy omawianiu praw własności intelektualnej.

8. Student posiada wiedzę na temat zawodu i zadań rzecznika patentowego.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin składający się z pytań testowych oraz otwartych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Dudziński
Prowadzący grup: Krzysztof Dudziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)