Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Radiofarmaceutyki – synteza, wytwarzanie i zastosowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-3MON34L
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Radiofarmaceutyki – synteza, wytwarzanie i zastosowania
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Wykłady monograficzne w semestrze letnim (Szkoła Doktorska)
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zadaniem wykładu jest zapoznanie z metodami otrzymywania i zastosowaniami radiofarmaceutyków w diagnostyce i terapii medycznej.

Skrócony opis:

Wykład obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne związane z otrzymywaniem izotopów diagnostycznych i terapeutycznych, syntezą i zastosowaniami radiofarmaceutyków, postawami technologii farmaceutycznych i zasadami wytwarzania form sterylnych.

Pełny opis:

1.Historia i ewolucja metod izotopowych. Otrzymywanie radioizotopów. (2h)

2.Emitery γ. Tomografia emisyjna pojedynczego fotonu (SPECT). Charakterystyka metody. Zastosowania. Przegląd i zastosowania podstawowych radiofarmaceutyków opartych na emiterach γ. (2h)

3.Emitery β. Tomografia emisji pozytonu (PET). Charakterystyka metody. Zastosowania. (1h)

4.Radiochemia 11C. Przegląd i zastosowania podstawowych radiofarmaceutyków opartych na 11C.(1h)

5.Radiochemia 18F. Przegląd i zastosowania podstawowych radiofarmaceutyków opartych na 18F.(2h)

6.Radiochemia 15O. Izotopy długożyciowe.(1h)

7.Radiofarmaceutyki terapeutyczne (1h)

8.Podstawy technologii farmaceutycznych. Projektowanie radiofarmaceutyków. (1h)

9.Wytwarzanie radiofarmaceutyków. (1h)

10.Wytyczne Dobrej Praktyki Wytwarzania (1h)

11.Kontrola jakości, metody badań analitycznych i strukturalnych (1h)

12.Regulacje prawne związane z wytwarzaniem, dystrybucją i stosowaniem radiofarmaceutyków.(1h)

Efekty uczenia się:

Wiedza

•student zna najważniejsze pojęcia związane z wytwarzaniem i stosowaniem radiofarmaceutyków,

•zna mechanizmy działania radiofarmaceutyków oraz procesy, którym ulegają w organizmie,

•zna poszczególne etapy wytwarzania i stosowania radiofarmaceutyków dla diagnostyki i terapii medycznej

Umiejętności

•Znajomość i umiejętność wykorzystania podstaw chemii radiofarmaceutyków w medycynie nuklearnej,

•Znajomość zasad wytwarzania i kontroli jakości krótkich serii produktów farmaceutycznych do iniekcji,

•Umiejętność współpracy z radiochemikami i personelem diagnostycznym.

Postawy

•ocenia znaczenie podejścia interdyscyplinarnego w zastosowaniach technicznych i medycznych

•docenia znaczenie wiedzy i umiejętności radiochemika współpracującego w zespole klinicznym

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 15 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kilian
Prowadzący grup: Krzysztof Kilian
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)