Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geofizyka stosowana

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OGFS3L Kod Erasmus / ISCED: 07.303 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Geofizyka stosowana
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na III roku studiów pierwszego stopnia na kierunku geologia
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę związaną z:

- podziałem skał ze względu na genezę i skład litologiczny,

- stratyfikacją skał,

- tektoniką skał,

- geologią czwartorzędu,

- właściwościami fizycznymi minerałów i skałWiedzę na powyższe tematy może zdobyć na następujących przedmiotach obligatoryjnych prowadzonych na UW:

- Geologia dynamiczna (wykład i ćwiczenia w wymiarze co najmniej 2 semestrów),

- Sedymentologia (wykład i ćwiczenia w wymiarze co najmniej 1 semestru),

- Tektonika (wykład i ćwiczenia w wymiarze co najmniej 1 semestru).

Skrócony opis:

Przedmiot składa się z 4 godz./tydz. zajęć typu praktikum.

W ramach zajęć omawiane są:

- podstawy metod geofizycznych znajdujących zastosowanie w badaniach geologicznych.

- metodyka pomiarów geofizycznych.

- sposoby sporządzanie przekrojów i map geofizycznych.

- interpretacja geologiczna wyników geofizycznych.

- możliwości i ograniczenia metod geofizycznych.

- przykłady zastosowania badań geofizycznych.

- projektowanie i organizacja badań geofizycznych.

- stan obecny i kierunki rozwoju geofizyki

Po zapoznaniu się z teorią poszczególnych metod geofizycznych studenci wykonują zadania praktyczne.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznania studentów Wydziału Geologii z możliwościami zastosowania metod geofizycznych w badaniach geologicznych z zakresu kartowania struktur geologicznych, poszukiwania wód podziemnych, złóż rud metali i węglowodorów, rozpoznawania krasu i in.

Na zajęciach wykładane są następujące metody geofizyczne: grawimetria, geomagnetyka, geolektryka (np. metody: GPR, SGE, TE, PS), sejsmika refrakcyjna i refleksyjna oraz geofizyka otworowa.

W odniesieniu do każdej metody omawiane są:

- zagadnienia planowania i metodyki wykonywania pomiarów

- typy aparatur pomiarowych

- możliwości akwizycji danych

- tematy związane z przetwarzaniem i interpelacją danych, a następnie ich opracowaniem

- przykłady zastosowań przy rozwiązywaniu konkretnych zadań geologicznych

- kierunki rozwoju metody.

W oparciu o materiał przekazany na zajęciach, studenci w zespołach dwuosobowych, na każdych zajęciach, dostają do rozwiązania ćwiczenia praktyczne z zakresu zastosowania metod geofizycznych w badaniach geologicznych. Ćwiczenia praktyczne dotyczą:

- przetwarzania danych grawimetrycznych

- interpretacji jakościowej danych grawimetrycznych

- interpretacji ilościowej danych grawimetrycznych

- interpretacji ilościowej danych magnetycznych

- przetwarzania danych z metody pionowych sondowań elektrooporowych (SGE)

- wykonywania pomiarów w terenie metodą pionowych sondowań elektrooporowych (SGE)

- interpretacji danych uzyskanych z pionowych sondowań elektrooporowych

- interpretacji danych uzyskanych z metody tomografii elektrooporowej

- interpretacji danych uzyskanych z metody georadarowej

- wykreślania hodografów sejsmicznych

- wykonywania pomiarów w terenie metodą sejsmiki refrakcyjnej

- przetwarzania i interpretacji danych z sejsmiki refrakcyjnej

- interpretacji sekcji czasowych

- wykonywania profili prędkościowych

- interpretacji profili karotażowych.

Literatura:

1) STEIN J. - „Geofizyka geologiczna – przewodnik do zajęć dla studentów Wydziału Geologii UW”, Zakład Graficzny UW, Warszawa 2004.

2) FAJKLEWICZ Zb (red.), - „Zarys geofizyki stosowanej” Wydawnictwa Geologicza 1972.

3) STENZEL, P., SZYMANKO, J. 1973. Metody geofizyczne w badaniach hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich. Wydawnictwa Geologiczne; Warszawa.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu (wykładu i ćwiczeń) student

W obszarze wiedzy:

K_W01 - dostrzega wielorakie związki między składowymi środowiska przyrodniczego

K_W03 - zna proste i zaawansowane instrumentalne metody analityczne stosowane w badaniach skał, minerałów i substancji pochodzenia organicznego, chemizmu i dynamiki wód i innych elementów środowiska przyrodniczego

K_W04 - ma wiedzę z zakresu gospodarowania wodami

K_W05 - zna hydrogeologiczne i przyrodnicze uwarunkowania w rejonie projektowanych ujęć wód podziemnych dla celów pitnych, odwodnień budowlanych i górniczych

K_W05 - ma wiedzę na temat parametrów ośrodka gruntowego dla celów projektowania i wykonawstwa budowli ziemnych, podziemnych, kubaturowych, liniowych

K_W16 - ma wiedzę w zakresie parametrów geologicznej powierzchni strukturalnej na mapie i charakterystyki geometrycznej podstawowych struktur geologicznych

K_W17 - ma wiedzę na temat kartowania struktur geologicznych dla celów poszukiwania i eksploatacji wód podziemnych, złóż rud metali i węglowodorów, rozpoznawania krasu i in. metodami geofizycznymi

K_W18 - zna zakres geologicznej i geofizycznej obsługi wierceń, zróżnicowane metody prac wiertniczych i wymagania dotyczące koniecznych uprawnień geologicznych

W obszarze umiejętności:

K_U04 - organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami BHP i ergonomii

K_U06 - wykorzystuje modele środowiskowe do interpretacji zmian zachodzących w przyrodzie ożywionej i nieożywionej

Metody i kryteria oceniania:

Student otrzymuje z przedmiotu ocenę na podstawie zaliczenia wszystkich zadań praktycznych oraz zaliczenia 1 pisemnego sprawdzianu.

W ROKU AKAD. 2019/2020, ZE WZGLĘDU NA COVID-19 KRYTERIA OCENIANIA I ZALICZANIA USTALA PROWADZĄCY ZAJ ĘCIA. PODAJE JE DO WIADOMOŚCI STUDENTÓW NA MIN. 10 DNI PRZED TERMINEM ZALICZENIA.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktikum, 60 godzin, 37 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Mieszkowski
Prowadzący grup: Sebastian Kowalczyk, Radosław Mieszkowski, Michał Pisz, Joanna Trzeciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktikum - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktikum, 60 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Mieszkowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktikum - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.