Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geotechnika i fundamentowanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OGTF3W Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geotechnika i fundamentowanie
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na III r. studiów I st. na kierunku geologia stosowana na specjalizacji GS
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość treści programowych szczególnie z gruntoznawstwa i mechaniki gruntów.

Skrócony opis:

Problematyka geotechniki jako nauki o pracy i badaniach ośrodka gruntowego dla celów projektowania i wykonawstwa budowli ziemnych, podziemnych, fundamentów budynków i nawierzchni drogowych.

Przegląd metod fundamentowanie i umiejętności inżynierskich w zakresie doboru, projektowania i wykonawstwa fundamentów.

Pełny opis:

Celem wykładu jest przedstawienie metod programowania i wykonywania geotechnicznych badań ośrodka gruntowego oraz różnych rozwiązań fundamentowych w nawiązaniu do warunków geologiczno - inżynierskich

Treść wykładów:

1. Metody programowania i wykonywania geotechnicznych badań ośrodka gruntowego (polowych i laboratoryjnych) w nawiązaniu do warunków współpracy obiektu budowlanego z podłożem.

2. Grunt jako materiał konstrukcyjny.

3. Zasady dokumentowania podłoża i projektowania fundamentów w ujęciu norm krajowych i Eurokodu-7.

4. Metody wyznaczania parametrów geotechnicznych. Zasady doboru i projektowania rozwiązań fundamentów:

5. Geotechniczne i konstrukcyjne uwarunkowania przenoszenia obciążeń od obiektu na podłoże gruntowe.

6. Podział fundamentów. Kryteria głębokości fundamentowania i sposobu przekazywania obciążeń na grunt.

7. Typy fundamentów bezpośrednich: stopy, ławy - fundamenty pasmowe, ruszty, płyty, wanny, skrzynie.

8. Analiza rozkładu obciążeń: rdzeń przekroju, oś obojętna.

9. Wymiarowanie fundamentów bezpośrednich.

10. Warunki stanów granicznych: nośności, stateczności, przemieszczeń i osiadań, ekspansywności podłoża, drgań.

11. Fundamenty palowe, podział, uwarunkowania zastosowań, wykonawstwo, nośność, zachowanie podłoża w otoczeniu fundamentu palowego.

12. Konstrukcje oporowe, parcie czynne i bierne, mury oporowe, ścianki szczelne i szczelinowe.

13. Fundamenty głębokie: studnie, grodze, kesony.

14. Odwodniania w robotach fundamentowych. Zabezpieczenie fundamentów przed działaniem wody gruntowej, agresywność. Izolacje.

15. Przegląd zagadnień fundamentowych w inżynierii miejskiej, hydrotechnice, budownictwie podziemnym, drogownictwie, budownictwie na terenach górniczych.

Literatura:

CIOS I., GARWACKA-PIÓRKOWSKA S., - Projektowanie fundamentów ławy, stopy, ściany oporowe, pale. Oficyna Wydawnicza PW 2005

DEMBICKI E. (red.) 1988. Fundamentowanie, 1, 2. Arkady; Warszawa.

GLAZER Z., MALINOWSKI J., - Geologia i geotechnika dla inżynierów budownictwa. PWN; 1991

OBRYCKI M., S.PISARCZYK S.,– Wybrane zagadnienia z fundamentowania. Przykłady obliczeń OWPW 2005

WIŁUN Z., – Zarys geotechniki Wyd.Kom i Łaczności, 2000

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu (wykładu) student

W obszarze wiedzy:

K_W03 - zna proste i zaawansowane instrumentalne metody analityczne stosowane w badaniach skał, minerałów i substancji pochodzenia organicznego, chemizmu i dynamiki wód i innych elementów środowiska przyrodniczego

K_W05 - zna hydrogeologiczne i przyrodnicze uwarunkowania w rejonie projektowanych ujęć wód podziemnych dla celów pitnych, odwodnień budowlanych i górniczych

K_W06 - ma wiedzę na temat parametrów ośrodka gruntowego dla celów projektowania i wykonawstwa budowli ziemnych, podziemnych, kubaturowych, liniowych

K_W11 - rozumie miejsce polityki resortowej i zasad zrównoważonego rozwoju w życiu społeczno – gospodarczym

K_W12 - rozpoznaje modele opisujące środowisko geologiczne

K_W16 - ma wiedzę w zakresie parametrów geologicznej powierzchni strukturalnej na mapie i charakterystyki geometrycznej podstawowych struktur geologicznych

W obszarze umiejętności:

K_U01 - wykonuje i opisuje proste zadanie badawcze indywidualnie i zespołowo

K_U02 - dobiera właściwą metodologię do rozwiązania problemu badawczego lub projektowego

W obszarze kompetencji społecznych:

K_K08 docenia wagę modelowania matematycznego przy opisie zjawisk przyrodniczych

W szczególności student potrafi:

• określać parametry geotechniczne gruntów dla różnych rozwiązań projektowych w budownictwie powszechnym, drogowym, w hydrotechnice i w budownictwie podziemnym,

• stosować podstawowe wymagania Eurokodu - 7 w projektowaniu geotechnicznym.

• prognozować zachowania podłoża obiektów budowlanych i inżynierskich

• analizować dobór rozwiązań fundamentowych dla różnych warunków geotechnicznych

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny z możliwością uzupełnienia w formie egzaminu ustnego.

W ROKU AKAD. 2019/2020, ZE WZGLĘDU NA COVID-19 KRYTERIA OCENIANIA I ZALICZANIA USTALA PROWADZĄCY ZAJ ĘCIA. PODAJE JE DO WIADOMOŚCI STUDENTÓW NA MIN. 10 DNI PRZED TERMINEM ZALICZENIA.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Dobak
Prowadzący grup: Paweł Dobak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 21 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Dobak
Prowadzący grup: Paweł Dobak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.