Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geologia złóż (dla kierunku geologia stosowana: spec. geoinżynieria oraz geodynamika i kartografia geologiczna)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OGZ3LC2 Kod Erasmus / ISCED: 07.303 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Geologia złóż (dla kierunku geologia stosowana: spec. geoinżynieria oraz geodynamika i kartografia geologiczna)
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na III r. studiów I st. na kierunku geologia stosowana na specjalizacji GKG
Przedmioty obowiązkowe na III r. studiów I st. na kierunku geologia stosowana na specjalizacji GS
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zasadniczo wykład i ćwiczenia skierowane są do studentów, którzy powinni posiadać zasób wiedzy związany z zaliczeniem większości przedmiotów realizowanych na I i II roku studiów (np. Geologia dynamiczna, Mineralogia, Geochemia, Geologia strukturalna, Petrologia, Chemia) oraz przedmiotów wykładanych równolegle takich jak Geologia historyczna czy Geofizyka. Geologia złóż jest subdyscypliną nauk geologicznych która do opisania złóż stosuje dorobek wszystkich nauk geologicznych.

Skrócony opis:

Ćwiczenia poświęcone są wybranym metodom badawczym stosowanym w geologii złóż, które umożliwiają identyfikację składu mineralnego kopalin, odtwarzanie warunków fizykochemicznych tworzenia się złóż oraz określanie własności jakościowych różnych grup kopalin.

Pełny opis:

Ćwiczenia poświęcone są zapoznaniem studentów z podstawowymi metodami badawczymi wykorzystywanymi w poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż surowców mineralnych. Studenci uczą się rozpoznawać struktury i tekstury rud (2 godziny), zapoznają się z metodami mikroskopii kruszców (6 godzin), a także poznają metody badań inkluzji fluidalnych (3 godziny), i analizy chemicznej w mikroobszarze (4 godziny).

Literatura:

1. Bolewski A., Budkiewicz M., Wyszomirski P. (1991) – Surowce ceramiczne. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

2. Edwards R., Atkinson K. (1986) Ore deposits geology and its influence on mineral exploration. Chapman and Hall, London.

3. Evans A. M. (1993) – Ore Geology and industrial minerals. An introduction. Blackwell Science (third edition).

4. Hoefs J. (1997) – Stable Isotope Geochemistry. Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg.

5. Kruszewska K., Dybova-Jachowicz S. (1997) – Zarys petrologii węgla. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

6. McSween H. Y., Richardson S. M., Uhle E. M. (2004) – Geochemistry – Pathways and processes. Columbia University Press, New York.

7. Piestrzyński A. (1992) – Wybrane materiały do ćwiczeń z petrografii rud. Wydawnictwa AGH, Kraków.

8. Roedder E. (1984) – Fluid inclusions. Reviews in Mineralogy, vol. 12, Mineralogical Society of America.

9. Sawkins F. J. (1990) – Metal deposits in relation to plate tectonics. Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg.

10. Smirnow W. I. (1986) – Geologia złóż kopalin użytecznych. Wydawnictwo Geologiczne , Warszawa.

11.Wybrane publikacje w czasopismach naukowych: Economic Geology, Mineralium Deposita, Ore Geology Reviews, Mining Magazine, Chemical Geology, Geochimica et Cosmochomica Acta itp.

Efekty uczenia się:

Student który zaliczy ćwiczenia z przedmiotu Geologia złóż umie dopasować właściwy zestaw instrumentów badawczych stosowanych do rozpoznania i poszukiwania poszczególnych złóż. Jest w stanie zaprojektować program poszukiwań i badań dla głównych typów kopalin i potrafi rozpoznawać środowiska geologiczne preferencyjne dla podstawowych typów genetycznych kopalin. Potrafi określić struktury i tekstury rud, posługiwać się metodami mikroskopii kruszców, wykonać interpretację wyników badań inkluzji fluidalnych.

K_W15 – zna podstawowe prawa i układy krystalograficzne oraz właściwości kryształów; rozumie cechy optyczne kryształów i ich znaczenie dla rozpoznawania skał oraz dla określania cech technicznych i orientacji minerałów; ma pogląd o powstawaniu i występowaniu minerałów w przyrodzie oraz zastosowaniu minerałów jako surowców

K_W16 – posiada podstawową wiedzę dotyczącą głównych złóż kopalin, ich rozmieszczenia na świecie i rozumie procesy które prowadzą do ich powstawania

K_U16 – umie dopasować właściwy zestaw instrumentów badawczych stosowanych do rozpoznania i poszukiwania poszczególnych złóż i potrafi rozpoznawać środowiska geologiczne preferencyjne dla podstawowych typów genetycznych kopalin, jest w stanie zaprojektować w ogólnych zarysach program poszukiwań i badań dla głównych typów kopalin

K_K06 – zna zasady najprostszego i najefektywniejszego osiągania zamierzonych celów przy wykonywaniu prac geologicznych

K_K07 – zna zasady ekonomicznego wykorzystania złóż z uwzględnieniem ochrony środowiska

K_K09 – rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia kończą się w semestrze letnim pisemnym kolokwium w formie testu. Aby zaliczyć należy uzyskać 51% maksymalnej liczby punktów. Warunkiem podejścia do kolokwium jest obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności).

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Nejbert
Prowadzący grup: Katarzyna Delura, Krzysztof Nejbert, Jan Wierchowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.