Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody geofizyczne w tektonice

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OMGFP-GES
Kod Erasmus / ISCED: 07.304 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metody geofizyczne w tektonice
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot obowiązkowy na I sem. I roku stud. II st. GES na spec. tektonika i kartografia geologiczna
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia prezentujące współczesne metody geofizyczne stosowane w analizie zagadnień tektonicznych.

Pełny opis:

Zajęcia prezentujące współczesne metody geofizyczne, głównie sejsmiczne, magnetotellurykę oraz grawimetrię, stosowane w tektonice; umożliwiające odtwarzanie procesów tektonicznych, geometrię i rekonstrukcję struktur tektonicznych. Zajęcia składają się z części wykładowej, podczas której studenci zapoznają się z rodzajami struktur tektonicznych w pasmach fałdowo-nasunięciowych jak i wewnątrzkratonicznych. Omówione będą przykłady rozpoznawania metodami geofizycznymi: nasunięć, uskoków zrzutowych i przesuwczych, fałdów związanych z wygięciem powierzchni uskoku (‘fault-bend folds’); fałdów związanych z propagacją uskoku (‘fault-propagation folds’) oraz fałdów z odkłucia (‘detachment folds’), ramp, dupleksów, struktur trójkątnych oraz typu ‘pop-up’; przedstawione zostaną metody określania parametrów struktur tektonicznych istotnych dla ich rekonstrukcji. Podczas zajęć przedstawione zostaną również: metody bilansowania przekrojów geologicznych; procedury restoracji oraz procesów modyfikujących położenie warstw; zastosowanie poszczególnych algorytmów bilansowania do rekonstrukcji wybranych struktur tektonicznych. Przestawione zostaną możliwości analizy ewolucji strukturalnej wybranych obszarów.

Literatura:

2DMove – Manual, Midland Valley

Rowan M.G. 1993, A systematic technique for the sequential restoration of salt structures, Tectonophysics, v.228, no. 3-4, 331-348.

Suppe, J. 1983, Geometry and kinematics of fault-bend folding, American

Journal of Science, v. 283,no. 7, 684-721.

McClay K.R. 1992 Thrust Tectonics. Chapman & Hall 1-444.

Nemčok, M., Schamel, S. & Gayer, R. 2005. Thrust-belts. Structural Architecture, Thermal Regimes, and Petroleum Systems. Cambridge, 1-540

Shaw H. J., Connors C., Suppe J. 2004. Seismic Interpretation of Contractional Fault-Related Folds: An AAPG Seismic Atlas (AAPG Studies in Geology).

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student powinien umieć: rozpoznawać podstawowe struktury tektoniczne rozpoznane różnymi metodami geofizycznymi; znać możliwości interpretacyjne; rozumieć podstawy konstrukcji przekrojów zbilansowanych.

K_W01 ma wiedzę na temat procesów i czynników kształtujących Ziemię w zakresie geologii ogólnej ze szczególnym uwzględnieniem hydrogeologii, geologii inżynierskiej, tektoniki i kartografii geologicznej, gospodarki surowcami mineralnymi jak również ochrony środowiska

K_W04 ma wiedzę z zakresu rodzajów zasobów złóż surowców mineralnych i wód podziemnych, metod ich rozpoznawania i obliczania ich wielkości oraz dokumentowania i trybu zatwierdzania w związku z obowiązującymi aktami prawnymi, zna zasady gospodarowania zasobami surowców mineralnych i wody, ma wiedzę z zagadnień bilansu złóż i bilansu wodno-gospodarczego

K_W05 ma wiedzę na temat modeli środowiska geologicznego i geograficznego, baz geoprzestrzennych danych geologicznych i środowiskowych, posiada znajomość specjalistycznego oprogramowania, w tym ArcGIS, wprowadzania, przetwarzania i sposobów wizualizacji danych w programach opartych na bazach danych geologicznych i środowiskowych

K_W12 zna podstawy metod pozwalających na prezentację wyników badań w ujęciu statystycznym. Zna metody referowania wyników badań oraz referowania stanu wiedzy odnoszącej się do tych badań na podstawie istniejącej literatury krajowej i obcej; zna i prawidłowo stosuje terminy w języku obcym (j. angielskim) w zakresie geologii, ze szczególnym uwzględnieniem terminologii związanej z wdrażaniem europejskich norm

K_W13 posiada wiedzę nt. zasad planowania badań z wykorzystaniem technik i narzędzi badawczych dostępnych w jednostce a także poza nią. zna również zasady bezpieczeństwa jakie obowiązują w trakcie prac w laboratorium oraz w trakcie pobytu w terenie

K_U02 korzysta z zasobów internetowych danych geologicznych, potrafi dokonać ich weryfikacji, wykorzystuje do obliczeń geologicznych proste oraz zaawansowane programy komputerowe (np. Visual MODFLOW, AutoCAD czy Arc GIS), interpretuje wyniki obliczeń w sposób opisowy lub graficzny

K_U05 potrafi wykonać interpretację geologiczną danych geofizycznych; potrafi restorować i bilansować przekroje geologiczne; posiada zdolność identyfikacji litologii i struktur tektonicznych w obrazie geofizycznym oraz określania ich parametrów geologicznych i petrofizycznych; potrafi rozwiązywać podstawowe problemy związane z geologiczno-geofizyczną obsługą wierceń

K_U08 potrafi samodzielnie interpretować wyniki badań i mieć własne zdanie temat różnic w poglądach; potrafi sprawnie korzystać z różnorodnej literatury fachowej polskiej i zagranicznej i krytycznie oceniać jej zawartość; potrafi referować wyniki badań oraz stan wiedzy odnoszącej się do tych badań na podstawie istniejącej literatury polskiej i obcej za pomocą technik multimedialnych; umie napisać pracę badawczą w języku polskim

K_K03 potrafi odpowiednio określić harmonogram czynności oraz priorytety służące realizacji zadania badawczego

K_K04 realizując geologiczne zadania badawcze umie zidentyfikować problemy i zaproponować właściwe sposoby ich rozwiązania

K_U01 stosuje zaawansowane techniki badań laboratoryjnych (petrograficzne, geochemiczne, hydrochemiczne, geotechniczne, hydrogeologiczne, geoinżynierskie)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność); zaliczenie pisemne.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktikum, 45 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Uroda
Prowadzący grup: Stanisław Staniaszek, Joanna Uroda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktikum - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)