Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody obliczeń przepływu wód podziemnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OMOP3CW Kod Erasmus / ISCED: 07.303 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Metody obliczeń przepływu wód podziemnych
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na III r. studiów I st. na kierunku geologia stosowana na specjalizacji GS
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu:

- fizyki, matematyki, hydrologii i hydrauliki,

- hydrogeologii ogólnej, stosowanej i fizycznej,

- odstaw informatyki i jej zastosowań w naukach o Ziemi,

- kartografii geologicznej,

- metod badań stosowanymi w hydrogeologii,

- przepływu wód podziemnych i praw nim rządzących.

Skrócony opis:

Treścią przedmiotu są metody obliczeniowe dotyczące przepływu wód podziemnych. Obliczenia te są podstawowym narzędziem pracy inżyniera w obszarze zagadnień geologii stosowanej, gdy istotnym czynnikiem kształtującym warunki jest płynąca woda podziemna. Z zagadnieniami tymi spotykają się nie tylko hydrogeolodzy, ale także inni geolodzy, na przykład zajmujący się współdziałaniem podłoża budowlanego z obiektami inżynierskimi lub wpływem różnorodnej działalności inżynierskiej na środowisko naturalne. W ramach tego przedmiotu studenci zapoznają się z różnymi, stosowanymi w takich przypadkach, metodami obliczeniowymi – poczynając od najprostszych i kończąc na skomplikowanych symulacjach komputerowych.

Pełny opis:

Obliczenia dotyczące przepływu wód podziemnych są podstawowym narzędziem pracy inżyniera w obszarze zagadnień geologii stosowanej, gdy istotnym czynnikiem kształtującym warunki jest płynąca woda podziemna.

W ramach wykładu studenci zapoznają się z:

- modelem pojęciowym systemu hydrogeologicznego – aspektem przestrzennym takiego systemu i jego podstawowymi parametrami,

- czynnikami kształtującymi stan systemu hydrogeologicznego,

- fizyczno-matematycznym opisem przepływu wody podziemnej wyrażonym równaniami różniczkowymi o pochodnych cząstkowych stopnia drugiego wraz z niezbędnymi warunkami dodatkowymi,

- prostymi rozwiązaniami analitycznymi równań przepływu i zastosowaniem ich do praktycznych obliczeń,

- podstawowymi pojęciami z zakresu budowy modeli przepływu,

- podstawami metodycznymi modelowania opartymi na aproksymacji przy pomocy różnic skończonych,

- opisem przepływu wody podziemnej w warunkach niepełnego nasycenia, w szczególności w strefie aeracji,

- podstawową wiedzą z zakresu transportu substancji rozpuszczonych w wodzie podziemnej.

Na ćwiczeniach studenci praktyczne stosują metody obliczeniowe, a w szczególności:

- opracowują model budowy przestrzennej systemu hydrogeologicznego,

- wykonują obliczenia przy pomocy wzorów uzyskanych z prostych rozwiązań analitycznych,

- budują schematyczny model przepływu wody w warstwie wodonośnej (2D),

- sprawdzają poprawność tego modelu i jego zgodność z systemem rzeczywistym,

- przeprowadzają symulacje dla różnych przypadków,

- obliczają bilans wodny,

- porównują wyniki uzyskane dla różnych przypadków,

- analizują uzyskane wyniki i wyciągają z tej analizy wnioski.

Literatura:

Michalak J., 1989 – Odpływ podziemny. W: Procesy hydrologiczne – fizyczno-geograficzne podstawy modelowania, pod red. U. Soczyńskiej,

PWN, Warszawa, str. 222-256. (rozdział w książce)

Michalak J., 2002 – Wyznaczanie zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych oparte na metodyce PDE. Prz. Geol., v. 50, nr 10:846-851.

Kowalczyk A., Łukaszewicz A., Michalak J., 2007 – Problemy metodyczne modelowania przepływu wody podziemnej na przekrojach.

Współczesne Problemy Hydrogeologii, t. XIII: 677-686.

Michalak J. (red.), Nowicki Z. (red.), Gruszczyński T., Leśniak P. M., 2009 – Wyznaczanie zmian zasobów wód podziemnych w rejonach

zbiorników małej retencji, Wyd. PIG, 109 str.

Szymanko J., 1980 – Koncepcje systemu wodonośnego i metody jego modelowania. Wyd. Geol., Warszawa.

Wieczysty A., 1982 – Hydrogeologia inżynierska. PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu (wykładu i ćwiczeń) student:

W obszarze wiedzy:

K_W03 - zna proste i zaawansowane instrumentalne metody analityczne stosowane w badaniach skał, minerałów i substancji pochodzenia organicznego, chemizmu i dynamiki wód i innych elementów środowiska przyrodniczego,

K_W04 - ma wiedzę z zakresu gospodarowania wodami,

K_W08 - rozróżnia narzędzia i procedury prawno – administracyjne i ekonomiczno - finansowe w geologii stosowanej

K_W12 - rozpoznaje modele opisujące środowisko geologiczne,

K_W13 - interpretuje międzynarodowy wymiar geologii stosowanej.

W obszarze umiejętności:

K_U01 wykonuje i opisuje proste zadanie badawcze indywidualnie i zespołowo

K_U02 dobiera właściwą metodologię do rozwiązania problemu badawczego lub projektowego

K_U09 - sporządza proste raporty oraz wytyczne do ekspertyz na podstawie zebranych danych

W obszarze kompetencji społecznych:

K_K02 - docenia rolę edukacji praktycznej,ekologicznej i zdrowotnej,

K_U05 - koordynuje pracę zespołu, w szczególności w zakresie przydziału obowiązków i zarządzania czasem,

K_U06 - weryfikuje i respektuje zdanie innych członków zespołu, szczególnie podwładnych,

K_K07 - jest świadomy politycznych i społeczno - ekonomicznych uwarunkowań geośrodowiskowych,

K_U08 - docenia wagę modelowania matematycznego przy opisie zjawisk przyrodniczych,

K_K12 - dba o rzetelność i wiarygodność swojej pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład i ćwiczenia:

• dopuszczalna liczby nieobecności podlegających usprawiedliwieniu: 3

• zasady zaliczenia: pisemne kolokwium obejmujące zakres materiału prezentowanego podczas wykładu i ćwiczeń oraz sprawozdania z zadań realizowanych na ćwiczeniach

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Gruszczyński
Prowadzący grup: Tomasz Gruszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 27 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 27 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Gruszczyński
Prowadzący grup: Tomasz Gruszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.