Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona wód podziemnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OOWP3C Kod Erasmus / ISCED: 07.303 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Ochrona wód podziemnych
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na III r. studiów I st. na kierunku geologia stosowana na specjalizacji GS
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę związaną z:

oceną genezy wód podziemnych, wodami w strefie aeracji i saturacji oraz systematyką hydrogeologiczną, ośrodkiem i przestrzenią hydrogeologiczną (porowy, szczelinowy i krasowy), właściwościami hydrogeologicznymi skał i metodyką ich wyznaczania (wodochłonność, odsączalność, pojemność sprężysta, przepuszczalność hydrauliczna - współczynnik filtracji i przepuszczalności), charakterystyką warstw wodonośnych i występowaniem wód podziemnych w różnych strukturach i środowiskach geologicznych utwory lodowcowe i rzeczno-lodowcowe utwory aluwialne różne formy tektoniczne w utworach przed czwartorzędowych rolą stref dyslokacyjnych w krążeniu i drenażu wód podziemnych, właściwościami fizycznymi, organoleptycznymi i chemizmem wód podziemnych, rodzajami i zakresem analiz chemicznych wody, przeobrażeniem wód podziemnych i strefami hydrogeochemicznymi, wodami leczniczymi, podstawowymi prawami ruchu wód podziemnych teoria filtracji, typy ruchu wody prawo Darcy i zakres jego stosowalności prędkość filtracji, prędkość rzeczywista przepływ objętościowy wód podziemnych, parametrami hydrogeologicznymi warstw wodonośnych i słabo przepuszczalnych współczynnik filtracji, wskaźnik przewodnictwa wodnego, współczynnik zasobności sprężystej, czynniki i parametry przesączania warstwy słabo przepuszczalnej.

Skrócony opis:

Systemowe i prawne podstawy ochrony zasobów wód podziemnych (prawo geologiczne i górnicze w zakresie gospodarowania wodami oraz prawo wodne). Hydrologiczne i hydrogeologiczne podstawy ochrony jakości wód podziemnych. Ogniska zanieczyszczeń. Procesy i warunki kształtujące przebieg migracji zanieczyszczeń. Hydrodynamiczne, hydrochemiczne i zjawiska, towarzyszące intensywnemu poborowi i drenażowi wód podziemnych. Projektowanie stref ochronnych ujęć i zbiorników wód podziemnych. Strategia ochrony ilości i jakości zasobów wód podziemnych poprzez optymalizację systemu wodnogospodarczego i jego powiązań z otoczeniem przyrodniczym.

Pełny opis:

Przedmiotem ćwiczeń jest:

• ogólna charakterystyka metod ilościowej i jakościowej ochrony wód podziemnych

• migracja zanieczyszczeń w strefie niepełnego nasycenia

• ocena wrażliwości wód podziemnych na zanieczyszczenie

• parametry charakteryzujące migrację zanieczyszczeń w strefie pełnego nasycenia

• model przenoszenia substancji rozpuszczonych w strumieniu adwekcyjnym

• znaczenie gradientu gęstościowego i infiltracji efektywnej transporcie zanieczyszczeń w strefie pełnego nasycenia

• ujęcie wód podziemnych – potencjalne zagrożenia i sposoby przeciwdziałania

• projekt stref ochronnych ujęć i zbiorników wód podziemnych – podstawy prawne i metody wyznaczania.

Literatura:

Domenico P.A., Schwartz F.W., 1990 - Physical and chemical hydrogeology. John Wiley & Sons USA

Fetter C.W., 1994 - Applied hydrogeology. Prentice Hall. Inc. A Simon & Schuster Company Englewood Cliffs, New Jersey USA.

Dowgiałło J., Kleczkowski A. S., Macioszczyk T., Różkowski A. (red.), 2002. Słownik hydrogeologiczny. Państwowy Instytut Geologiczny. Warszawa,

Kleczkowski A. S. 1984 Ochrona wód podziemnych (red). Wydawnictwa Geologiczne Warszawa

Kulma R. 1995 Podstawy obliczeń filtracji wód podziemnych. AGH Kraków,

Macioszczyk A. (red.), 2006. Podstawy hydrogeologii stosowanej. PWN. Warszawa,

Macioszczyk T., Rodzoch A., Frączek E. 1997 Projektowanie stref ochronnych źródeł i ujęć wód podziemnych. Poradnik metodyczny. MOŚZNiL Warszawa.

Macioszczyk T. 1999 Czas przesączania pionowego wody jako wskaźnik stopnia ekranowania warstw wodonośnych. Przegląd geologiczny [47]: 731-736

Małecki J. J., Nawalany M., Witczak S., Gruszczyński T., 2006 Wyznaczanie parametrów migracji zanieczyszczeń w ośrodku porowatym dla potrzeb badań hydrogeologicznych i ochrony środowiska. Uniwersytet Warszawski Wydział Geologii

akty prawne związane z tematyką przedmiotu

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu (ćwiczeń) student:

W obszarze wiedzy:

K_W01 dostrzega wielorakie związki między składowymi środowiska przyrodniczego

K_W04 ma wiedzę z zakresu gospodarowania wodami

K_W05 zna hydrogeologiczne i przyrodnicze uwarunkowania w rejonie projektowanych ujęć wód podziemnych dla celów pitnych, odwodnień budowlanych i górniczych

K_W07 zna narzędzia zarządzania w geologii

K_W08 rozróżnia narzędzia i procedury prawno – administracyjne i ekonomiczno - finansowe w geologii stosowanej

K_W09 przewiduje skutki ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze (gruntowo-wodne, skał i złóż, gospodarki odpadami, zagrożeń dla środowiska, rekultywacji i rewitalizacji obszarów zdegradowanych)

K_W11 rozumie miejsce polityki resortowej i zasad zrównoważonego rozwoju w życiu społeczno – gospodarczym

K_W13 interpretuje międzynarodowy wymiar geologii stosowanej

K_W15 zna zasady korzystania z zasobów naturalnych (złóż surowców mineralnych, wody, powietrza, biologicznych, itp.)

K_W16 ma wiedzę w zakresie parametrów geologicznej powierzchni strukturalnej na mapie i charakterystyki geometrycznej podstawowych struktur geologicznych

W obszarze umiejętności:

K_U01 wykonuje i opisuje proste zadanie badawcze indywidualnie i zespołowo

K_U02 dobiera właściwą metodologię do rozwiązania problemu badawczego lub projektowego

K_U07 stosuje nowoczesne techniki informacyjne (np. GIS, teledetekcja, AutoCad)

K_U08 identyfikuje słabe i mocne strony standardowych działań podejmowanych dla rozwiązania problemów inżynierskich i środowiskowych

K_U10 ocenia skutki środowiskowe w planach przestrzennego zagospodarowania

K_U11 planuje zawodową karierę i stosuje zasady rozwoju zrównoważonego w pracy własnej

W obszarze kompetencji społecznych:

K_K02 docenia rolę edukacji praktycznej, ekologicznej i zdrowotnej

K_K07 jest świadomy politycznych i społeczno - ekonomicznych uwarunkowań geośrodowiskowych

K_K10 rozwija świadomość ekologiczną u siebie i w otoczeniu i respektuje zasady bezpieczeństwa ekologicznego

Metody i kryteria oceniania:

• Do zaliczenia końcowego ćwiczeń można przystąpić po poprawnym (zaliczonym przez prowadzącego zajęcia) wykonaniu wszystkich zadań.

• Ocena końcowa ćwiczeń (I termin) na podstawie kolokwium zaliczeniowego z poprawką uwzględniającą jakość oddanych zadań.

• Ocena końcowa ćwiczeń (II termin) na podstawie kolokwium zaliczeniowego.

• Dopuszczalna ilość usprawiedliwionych nieobecności - 3.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Szostakiewicz-Hołownia
Prowadzący grup: Marzena Szostakiewicz-Hołownia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 27 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Szostakiewicz-Hołownia
Prowadzący grup: Marzena Szostakiewicz-Hołownia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.