Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona wód podziemnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OOWP3W Kod Erasmus / ISCED: 07.303 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Ochrona wód podziemnych
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na III r. studiów I st. na kierunku geologia stosowana na specjalizacji GS
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę związaną z:

Oceną genezy wód podziemnych, wodami w strefie aeracji i saturacji oraz systematyką hydrogeologiczną, ośrodkiem i przestrzenią hydrogeologiczną (porowy, szczelinowy i krasowy), właściwościami hydrogeologicznymi skał i metodyką ich wyznaczania (wodochłonność, odsączalność, pojemność sprężysta, przepuszczalność hydrauliczna - współczynnik filtracji i przepuszczalności), charakterystyką warstw wodonośnych i występowaniem wód podziemnych w różnych strukturach i środowiskach geologicznych utwory lodowcowe i rzeczno-lodowcowe utwory aluwialne różne formy tektoniczne w utworach przed czwartorzędowych rolą stref dyslokacyjnych w krążeniu i drenażu wód podziemnych, właściwościami fizycznymi, organoleptycznymi i chemizmem wód podziemnych, rodzajami i zakresem analiz chemicznych wody, przeobrażeniem wód podziemnych i strefami hydrogeochemicznymi, wodami leczniczymi, podstawowymi prawami ruchu wód podziemnych teoria filtracji, typy ruchu wody prawo Darcy i zakres jego stosowalności prędkość filtracji, prędkość rzeczywista przepływ objętościowy wód podziemnych, parametrami hydrogeologicznymi warstw wodonośnych i słabo przepuszczalnych współczynnik filtracji, wskaźnik przewodnictwa wodnego, współczynnik zasobności sprężystej, czynniki i parametry przesączania warstwy słabo przepuszczalnej.

Skrócony opis:

Systemowe i prawne podstawy ochrony zasobów wód podziemnych. Hydrogeologiczne podstawy ochrony jakości wód podziemnych. Ogniska zanieczyszczeń. Procesy i warunki kształtujące przebieg migracji zanieczyszczeń i ich parametry obliczeniowe. Projektowanie stref ochronnych ujęć i zbiorników wód podziemnych. Hydrodynamiczne, hydrochemiczne i geodynamiczne zjawiska, towarzyszące intensywnemu poborowi i drenażowi wód podziemnych oraz ich oddziaływanie na otoczenie przyrodnicze i gospodarcze. Strategia ochrony ilości i jakości zasobów wód podziemnych poprzez optymalizację systemu wodnogospodarczego i jego powiązań z otoczeniem przyrodniczym.

Pełny opis:

Wykład obejmuje zagadnienia:

Hydrogeologiczne podstawy ochrony wód podziemnych

• zanieczyszczenia antropogeniczne i geogeniczne

• stopień potencjalnego zagrożenia użytkowej warstwy wodonośnej

• hydrogeologiczne warunki migracji zanieczyszczeń

• migracja zanieczyszczeń w strefie niepełnego i pełnego nasycenia

Ochrona zasobów wód podziemnych

• systemy krążenia, bilans hydrogeologiczny

• zmiany systemu hydrogeologicznego w wyniku intensywnego poboru wód

• bilans wodnogospodarczy dorzecza

• optymalizacja systemu wodnogospodarczego

• rezerwy i deficyty zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych

Przepisy prawne w zakresie gospodarowania zasobami wód podziemnych

• prawo wodne

• prawo geologiczne i górnicze w zakresie zasobów wód podziemnych

Prawo wspólnotowe dotyczące ochrony wód i jego transpozycja do prawa polskiego.

Etapy stanowienia prawa wspólnotowego dotyczącego ochrony wód przeznaczonych do celów pitnych.

Literatura:

Chełmicki W. 1999 Degradacja i ochrona wód Uniwersytet Jagielloński

Domenico P.A., Schwartz F.W., 1990 - Physical and chemical hydrogeology. John Wiley & Sons USA

Fetter C.W., 1994 - Applied hydrogeology. Prentice Hall. Inc. A Simon & Schuster Company Englewood Cliffs, New Jersey USA.

Dowgiałło J., Kleczkowski A. S., Macioszczyk T., Różkowski A. (red.), 2002. Słownik hydrogeologiczny. Państwowy Instytut Geologiczny. Warszawa,

Kleczkowski A. S. 1984 Ochrona wód podziemnych (red). Wydawnictwa Geologiczne Warszawa

Macioszczyk A. (red.), 2006. Podstawy hydrogeologii stosowanej. PWN. Warszawa,

Małecki J. J., Nawalany M., Witczak S., Gruszczyński T., 2006 Wyznaczanie parametrów migracji zanieczyszczeń w ośrodku porowatym dla potrzeb badań hydrogeologicznych i ochrony środowiska. Uniwersytet Warszawski Wydział Geologii

akty prawne związane z tematyką przedmiotu

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu (wykładu i ćwiczeń) student:

W obszarze wiedzy:

K_W01 - dostrzega wielorakie związki między składowymi środowiska przyrodniczego

K_W04 - ma wiedzę z zakresu gospodarowania wodami

K_W05 - zna hydrogeologiczne i przyrodnicze uwarunkowania w rejonie projektowanych ujęć wód podziemnych dla celów pitnych, odwodnień budowlanych i górniczych

K_W07 - zna narzędzia zarządzania w geologii

K_W08 - rozróżnia narzędzia i procedury prawno – administracyjne i ekonomiczno - finansowe w geologii stosowanej

K_W09 - przewiduje skutki ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze (gruntowo-wodne, skał i złóż, gospodarki odpadami, zagrożeń dla środowiska, rekultywacji i rewitalizacji obszarów zdegradowanych)

K_W11 - rozumie miejsce polityki resortowej i zasad zrównoważonego rozwoju w życiu społeczno – gospodarczym

K_W13 - interpretuje międzynarodowy wymiar geologii stosowanej

K_W15 - zna zasady korzystania z zasobów naturalnych (złóż surowców mineralnych, wody, powietrza, biologicznych, itp.)

K_W16 - ma wiedzę w zakresie parametrów geologicznej powierzchni strukturalnej na mapie i charakterystyki geometrycznej podstawowych struktur geologicznych

W obszarze umiejętności:

K_U01 - wykonuje i opisuje proste zadanie badawcze indywidualnie i zespołowo

K_U02 - dobiera właściwą metodologię do rozwiązania problemu badawczego lub projektowego

K_U08 - identyfikuje słabe i mocne strony standardowych działań podejmowanych dla rozwiązania problemów inżynierskich i środowiskowych

K_U10 - ocenia skutki środowiskowe w planach przestrzennego zagospodarowania

K_U11 -planuje zawodową karierę i stosuje zasady rozwoju zrównoważonego w pracy własnej

W obszarze kompetencji społecznych:

K_K02 - docenia rolę edukacji praktycznej,ekologicznej i zdrowotnej

K_K07 - jest świadomy politycznych i społeczno - ekonomicznych uwarunkowań geośrodowiskowych

K_K10 - rozwija świadomość ekologiczną u siebie i w otoczeniu i respektuje zasady bezpieczeństwa ekologicznego

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny, według kryteriów oceniania ustalonego na pierwszych zajęciach (aby przystąpić do egzaminu student musi uzyskać pozytywną ocenę z ćwiczeń).

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Małecki
Prowadzący grup: Jerzy Małecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 27 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Małecki
Prowadzący grup: Jerzy Małecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.