Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Odwodnienia złóż i wykopów budowlanych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OOZWBCW Kod Erasmus / ISCED: 07.303 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Odwodnienia złóż i wykopów budowlanych
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na III r. studiów I st. na kierunku geologia stosowana na specjalizacji GS
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę związaną z:

- metodami badań hydrologicznych stosowanymi w hydrogeologii,

- elementami hydrauliki,

- rodzajami ruchu cieczy, prawami rządzącymi strumieniem cieczy, ruchem wody w przewodach pod ciśnieniem,

- stratami hydraulicznymi, systemami lewarowymi i syfonami, rodzajami pomp,

- wypływem wody przez otwory i przelewy,

- podstawami gospodarki wodnej w Polsce,

- systematyką hydrogeologiczną,

- składem fizycznym i właściwościami chemicznymi wód podziemnych oraz interpretacją analiz hydrogeochemicznych,

- przepływem wód podziemnych i prawami nim rządzącymi,

- zasobami wód podziemnych,

- metodyką hydrogeologicznych badań terenowych,

- metodyką wierceń geologicznych,

- podstawami projektowania hydrogeologicznego.


Wiedzę na powyższe tematy może zdobyć na następujących przedmiotach obligatoryjnych prowadzonych na UW:

- Hydrologia i hydraulika (wykład i ćwiczenia w wymiarze co najmniej 1 semestru),

- Hydrogeologia (wykład i ćwiczenia w wymiarze co najmniej 2 semestrów),

- Wiertnictwo z elementami górnictwa (wykład i ćwiczenia w wymiarze co najmniej 1 semestru).

Skrócony opis:

Hydrogeologiczne i hydrologiczne uwarunkowania przebiegu zjawisk powodujących zmiany stosunków wodnych na terenach zurbanizowanych. Pochodzenie wód, natężenie opadu, odbiorniki wód. Hydrogeologiczne uwarunkowania odwodnienia wyrobisk i odkrywek. Podział i zakres odwodnień powierzchniowych i podziemnych terenów zabudowanych. Drenaże terenów budowlanych. Modele obliczeniowe, wymiarowanie. Różnice w charakterze drenaży poziomych, pionowych i mieszanych. Metody bezpośredniego odwodnienia wykopów fundamentowych. Jedno- i dwustopniowe odwodnienie wykopów. Zastosowanie igłofiltrów i igłostudni. Projektowanie i eksploatacja igłofiltrów. Filtry gruntowe. Geowłókniny i geotkaniny . Zasady wykonywania filtrów i układania drenaży. Odwodnienie ciągów komunikacyjnych. Rowy odwadniające. Kanalizacja deszczowa i jej elementy. Podstawy działania systemów odwodnień kopalnianych, zagrożenia wodne, prognoza zagrożeń wodnych związanych z likwidacją kopalń.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie zapoznanie studentów z:

- możliwościami zabezpieczeń wykopu ściankami szczelnymi lub szczelinowymi i ocenie wielkości przesiąkania na złączach,

- klasyfikacją i podziałem drenaży terenów budowlanych, potrzebami i przypadkami ich zastosowań,

- modelami obliczeniowymi drenaży i uwarunkowaniami hydrogeologicznymi ich zastosowania,

- typami drenaży wód podziemnych,

- sposobami odwodnienia wykopów fundamentowych

• igłofiltry i igłostudnie,

• dreny poziome,

• studnie odwodnieniowe,

• drenaż powierzchniowy,

- stosowaniem geowłóknin i geotkanin,

- sposobami odwodnień komunikacyjnych:

• igłofiltry,

• rowy odwadniające,

• inne typy odwodnień,

- projektowaniem kanalizacji deszczowej,

- systemami odwodnień kopalnianych,

- prognozą zagrożeń wodnych związanych z likwidacją kopalń.

Ćwiczenia poświęcone są:

- ocenie sposobu zabezpieczenia wykopu lub odwodnienia w zależności od typu wykopu i warunków hydrogeologicznych,

- obliczeniom wielkości przesączania na złączach ścianek szczelnych i szczelinowych,

- obliczeniom wielkości zasilania powierzchniowego poprzez opad do wykopu zabezpieczonego ściankami szczelinowymi,

- obliczeniom wielkości dopływu do systemu igłofiltrów i igłostudni wokół wykopu fundamentowego w warstwie wodonośnej o słabych parametrach filtracji,

- obliczeniom wielkości dopływu do systemu studzien odwodnieniowych wokół wykopu fundamentowego w warstwie wodonośnej o dobrych parametrach filtracji,

- obliczeniom wielkości dopływu do wykopu liniowego w podziale na odcinki,

- obliczeniom wielkości dopływu do rowu,

- szacowaniu wielkości dopływu do kopalń,

- projektowaniu kanalizacji deszczowej.

Literatura:

Borowska J., Krzywosz Z., Sokołowski J., Żbikowski A.: Włókniny w konstrukcjach drenaży i umocnień budowli ziemnych. Wyd. SGGW, Warszawa 1986.

Mielcarzewicz E., Melioracje miejskie i przemysłowe. PWN, Wrocław 1977.

Parylak K., Odwodnienia budowlane. Podstawy projektowania z przykładami obliczeń. Wyd. AR we Wrocławiu, 1988.

Sokołowski J., Żbikowski A.: Odwodnienia budowlane i osiedlowe. Wyd. SGGW Warszawa, 1993.

Stankiewicz H.: Zabezpieczenie budowli przed wilgocią woda gruntową i korozją. Arkady, Warszawa 1984.

Wieczysty H.: Hydrogeologia inżynierska. PWN, Warszawa 1982.

Wolski W., Młynarek J.: Filters and drainage in Geotechnical and Environmental Engineering. Rotterdam, Balkema 2000

akty prawne związane z tematyką przedmiotu.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu (wykładu i ćwiczeń) student:

W obszarze wiedzy:

K_W03 - zna proste i zaawansowane instrumentalne metody analityczne stosowane w badaniach skał, minerałów i substancji pochodzenia organicznego, chemizmu i dynamiki wód i innych elementów środowiska przyrodniczego,

K_W04 - ma wiedzę z zakresu gospodarowania wodami

K_W05 - zna hydrogeologiczne i przyrodnicze uwarunkowania w rejonie projektowanych ujęć wód podziemnych dla celów pitnych, odwodnień budowlanych i górniczych,

K_W07 - zna narzędzia zarządzania w geologii,

K_W08 - rozróżnia narzędzia i procedury prawno – administracyjne i ekonomiczno - finansowe w geologii stosowanej,

K_W09 - przewiduje skutki ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze (gruntowo-wodne, skał i złóż, gospodarki odpadami, zagrożeń dla środowiska, rekultywacji i rewitalizacji obszarów zdegradowanych,

K_W11 - rozumie miejsce polityki resortowej i zasad zrównoważonego rozwoju w życiu społeczno – gospodarczym,

K_W12 - rozpoznaje modele opisujące środowisko geologiczne,

K_W13 - interpretuje międzynarodowy wymiar geologii stosowanej,

K_W14 - zna zasady korzystania z przestrzeni,

K_W15 - zna zasady korzystania z zasobów naturalnych (złóż surowców mineralnych, wody, powietrza, biologicznych, itp.),

K_W16 - ma wiedzę w zakresie parametrów geologicznej powierzchni strukturalnej na mapie i charakterystyki geometrycznej podstawowych struktur geologicznych,

K_W18 - zna zakres geologicznej i geofizycznej obsługi wierceń, zróżnicowane metody prac wiertniczych i wymagania dotyczące koniecznych uprawnień geologicznych.

W obszarze umiejętności:

K_U01 - wykonuje i opisuje proste zadanie badawcze indywidualnie i zespołowo,

K_U02 - dobiera właściwą metodologię do rozwiązania problemu badawczego lub projektowego,

K_U06 - wykorzystuje modele środowiskowe do interpretacji zmian zachodzących w przyrodzie ożywionej i nieożywionej,

K_U07 - stosuje nowoczesne techniki informacyjne (np. GIS, teledetekcja, AutoCad),

K_W10 - ocenia skutki środowiskowe w planach przestrzennego zagospodarowania,

K_U11 - planuje zawodową karierę i stosuje zasady rozwoju zrównoważonego w pracy własnej,

K_W12 - planuje i wykorzystuje odpowiednie metody i techniki do rozwiązania zadanego problemu w geoinżynierii.

W obszarze kompetencji społecznych:

K_K01 - skutecznie komunikuje się w mowie i na piśmie ze społeczeństwem i specjalistami z różnych dziedzin w zakresie geoinżynierii ,

K_K07 - jest świadomy politycznych i społeczno - ekonomicznych uwarunkowań geośrodowiskowych,

K_K08 - docenia wagę modelowania matematycznego przy opisie zjawisk przyrodniczych,

K_K09 - rozumie potrzeby poszukiwania nowych technologii.

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania na zaliczenie:

- znajomość materiału przedstawionego na wykładach,

- znajomość literatury i danych zawartych w aktach prawnych wskazanych przez wykładowcę na pierwszym wykładzie,

- znajomość wiedzy praktycznej zdobytej w trakcie ćwiczeń,

- zaliczenie ćwiczeń.

W ROKU AKAD. 2019/2020, ZE WZGLĘDU NA COVID-19 KRYTERIA OCENIANIA I ZALICZANIA USTALA PROWADZĄCY ZAJ ĘCIA. PODAJE JE DO WIADOMOŚCI STUDENTÓW NA MIN. 10 DNI PRZED TERMINEM ZALICZENIA.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Zabłocki
Prowadzący grup: Joanna Trzeciak, Sebastian Zabłocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin, 21 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 21 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Zabłocki
Prowadzący grup: Sebastian Zabłocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.