Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy mechaniki gruntów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OPMG3W Kod Erasmus / ISCED: 07.303 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Podstawy mechaniki gruntów
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na III r. studiów I st. na kierunku geologia stosowana na specjalizacji GS
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę związana z:

- zasadami fizyki i mechaniki ciała stałego,

- podstawowymi prawami teorii sprężystości i plastyczności:

- podstawami matematyki (podstawowy rachunku tensorowego,

dewiatorowego, macierze),

- litologią i tektoniką skał,

- procesami geodynamicznymi,

- podstawowymi właściwościami głównie fizycznymi gruntów (metodami ich

badań).

Wiedzę na powyższe tematy można zdobyć na następujących przedmiotach obligatoryjnych prowadzonych na UW:

- Matematyka, Fizyka, Mechanika i wytrzymałość materiałów, Geologia Dynamiczna, Podstawy geologii inżynierskiej.

Skrócony opis:

Mechanika gruntów – jako dział wiedzy inżynierskiej obejmuje warunki równowagi oraz odkształcenia zachodzące w wyniku działania obciążeń w ośrodkach skalnych okruchowych (gruntach).

Treść kształcenia: Rozkład naprężeń w gruncie. Naprężenia pierwotne. Naprężenia od budowli. Stan odkształcenia. Osiadanie budowli. Konsolidacja. Osiadanie w czasie. Wytrzymałość gruntów. Ścieżka obciążeń. Metody badań wytrzymałości na ścinanie. Kryteria wytrzymałościowe. Nośność podłoża. Parcie i odpór gruntu. Stateczność zboczy. Metody obliczeń. Badania laboratoryjne.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie zapoznanie studentów z:

- stanem naprężeń w podłożu gruntowym,

- naprężeniami pierwotnymi (w różnych układach wodno-gruntowych),

- naprężeniami od budowli (teoria Boussinesqu’a, nomogramy normowe),

- rozkładem naprężeń w podłożu (w różnych etapach budowy obiektu),

- osiadaniem według teorii sprężystości (całkowite osiadanie),

- osiadaniem w czasie (konsolidacja jednoosiowa),

- wytrzymałością gruntów, (badania wytrzymałości gruntów na ścinanie według różnych ścieżek obciążenia, zależność wytrzymałości

od dewiatora naprężenia),

- kryteriami wytrzymałościowymi (Coulomba-Mohra),

- nośnością podłoża gruntowego (stany równowagi granicznej, obciążenie krytyczne),

- metodami obliczeń parcia i odporu gruntów,

- metodami obliczeń stateczności zboczy (Felleniusa, Bishopa, Taylora).

Literatura:

GLAZER Z., 1985, Mechanika gruntów. Wyd. Geol. Warszawa.

HEAD K.H., 1985-1992, Manual of soils laboratory testing. T. 1-3. Pentech Press, London.

PISARCZY St., 1999, Mechanika gruntów. PWN, Warszawa.

PISARCZYK St., 2001, Gruntoznawstwo inżynierskie. PWN, Warszawa.

PISARCZYK, St., OBRYCKI, M., 1999, Zbiór zadań z mechaniki gruntów.. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

WIŁUN Z., 2000, Zarys geotechniki. Wyd. Kom. i Łączności. Warszawa.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu wykładu student uzyskuje teoretyczną wiedzę w zakresie:

- opisu stanu naprężeń i odkształceń,

- rozkładu naprężeń od gruntu i od budowli w podłożu gruntowym,

- metod badań wytrzymałości na ścinanie gruntów sypkich i spoistych,

- metod obliczania osiadania obiektów inżynierskich,

- metod wyznaczania stanów granicznych,

- metod obliczeń parcia i odporu gruntu oraz stateczności zboczy.

WIEDZA

- student zna proste i zaawansowane instrumentalne metody analityczne stosowane w badaniach skał, minerałów i substancji pochodzenia organicznego, chemizmu i dynamiki wód i innych elementów środowiska przyrodniczego (K_W03),

- student ma wiedzę na temat parametrów ośrodka gruntowego dla celów projektowania i wykonawstwa budowli ziemnych, podziemnych, kubaturowych, liniowych (K_W06),

- rozpoznaje modele opisujące środowisko geologiczne (K_W12),

- student rozpoznaje podstawowe terminy w języku obcym (j. angielskim) w zakresie profesjonalnym (K_W19),

UMIEJĘTNOŚCI

- student dobiera właściwą metodologię do rozwiązania problemu badawczego lub projektowego (K_U02),

- student posługuje się specjalistyczną terminologią w zakresie geoinżynierii i geologii stosowanej w języku polskim i angielskim (K_U05),

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- student docenia wagę modelowania matematycznego przy opisie zjawisk przyrodniczych (K_K08),

- student rozumie potrzeby poszukiwania nowych technologii (K_K09)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny obejmujący zakres zagadnień z wykładów i ćwiczeń.

Egzamin ma jeden termin podstawowy i jeden termin poprawkowy.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Szczepański
Prowadzący grup: Tomasz Szczepański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 27 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Szczepański
Prowadzący grup: Tomasz Szczepański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.