Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia magisterska (dla GE + GEP)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OPMGR-GEP
Kod Erasmus / ISCED: 07.305 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia magisterska (dla GE + GEP)
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 20.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Pracownia magisterska to zindywidualizowane zajęcia dostosowane do charakteru pracy magisterskiej przygotowywanej przez studentów. W zależności od profilu prowadzonych przez studenta badań obejmuje: samodzielną pracę w laboratoriach, gromadzenie danych archiwalnych, opracowywanie uzyskanych wyników i danych, konsultacje z promotorem, pracę nad tekstem i edycją pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Pracownia magisterska to zindywidualizowane zajęcia dostosowane do charakteru pracy magisterskiej przygotowywanej przez studentów. W zależności od profilu prowadzonych przez studenta badań obejmuje: samodzielną pracę w laboratoriach, gromadzenie danych archiwalnych, opracowywanie uzyskanych wyników i danych, konsultacje z promotorem, pracę nad tekstem i edycją pracy magisterskiej.

Literatura:

Zindywidualizowana do potrzeb poszczególnych prac magisterskich. Każdy student ustala zestaw zalecanej literatury z promotorem pracy magisterskiej.

Efekty uczenia się:

Student doskonali umiejętność samodzielnego prowadzenia badań, opracowywania wyników, posługiwania się literaturą naukową, pisania tekstów naukowych, edycji pracy.

P2A_U01 stosuje zaawansowane techniki badań laboratoryjnych, umie posługiwać się sprzętem laboratoryjnym, podstawową i zaawansowaną aparaturą badawczą

P2A_U01, P2A_U03, P2A_U05, P2A_U08 korzysta z zasobów internetowych danych geologicznych, potrafi dokonać ich weryfikacji, wykorzystuje do obliczeń geologicznych proste oraz zaawansowane programy komputerowe, interpretuje wyniki obliczeń w sposób opisowy lub graficzny

P2A_U02, P2A_U03, P2A_U04, P2A_U06, P2A_U07, P2A_U08,

P2A_U11 umie samodzielnie zanalizować zgromadzony materiał naukowy, zinterpretować otrzymane wyniki badań i wyciągnąć stosowne wnioski w oparciu o własne doświadczenia i najnowsze dane literaturowe

P2A_U01, P2A_U03, P2A_U05, P2A_U06 potrafi wykonać interpretację geologiczną danych geofizycznych; potrafi identyfikować litologie i struktury sedymentacyjne na podstawie danych geofizyki-otworowej; potrafi rozwiązywać podstawowe problemy związane z geologiczno-geofizyczną obsługą wierceń

P2A_U02, P2A_U03, P2A_U05, P2A_U06, P2A_U07, P2A_U08, P2A_U09, P2A_U10 potrafi samodzielnie interpretować wyniki badań i mieć własne zdanie temat różnic w poglądach; potrafi sprawnie korzystać z różnorodnej literatury fachowej polskiej i zagranicznej i krytycznie oceniać jej zawartość; potrafi referować wyniki badań oraz stan wiedzy odnoszącej się do tych badań na podstawie istniejącej literatury polskiej i obcej za pomocą technik multimedialnych; umie napisać pracę badawczą w języku polskim

P2A_U03, P2A_U04, P2A_U06, P2A_U07 planuje empiryczne badania terenowe (rodzaj badań, kolejność, terenowa weryfikacja wyników) i kwerendę archiwów terenowych w celu pozyskania materiałów do osiągnięcia zamierzonego efektu naukowego lub praktycznego, wybiera punkty badawcze, pobiera próbki (wody, gruntu, skały) lub okazy wg odpowiednich technik

P2A_U02, P2A_U03, P2A_U06, P2A_U07, P2A_U12 ma umiejętność studiowania fachowej literatury polskiej i światowej oraz materiałów niepublikowanych, posiada umiejętności językowe na poziomie B2+, zdobyte poprzez korzystanie z obcojęzycznej literatury podczas przygotowywania się do seminariów oraz pisania pracy magisterskiej; ma umiejętność samodzielnego wyciągania wniosków i wykorzystania w pracy badawczej

P2A_U08, P2A_U09, P2A_U10, P2A_U11 wykazuje umiejętność wyboru specjalności i tematu pracy magisterskiej pod kątem przyszłej kariery zawodowej, umie opracować w formie tekstowej, graficznej i multimedialnej zadanie geologiczne, w tym pracę magisterską

P2A_K03, P2A_W08 potrafi odpowiednio określić harmonogram czynności oraz priorytety służące realizacji zadania badawczego

P2A_K04 realizując geologiczne zadania badawcze umie zidentyfikować problemy i zaproponować właściwe sposoby ich rozwiązania.

Metody i kryteria oceniania:

Student uzyskuje ocenę zaliczeniową na podstawie oceny wystawionej przez promotora pracy magisterskiej, na podstawie oceny postępu pracy nad przygotowaniem pracy magisterskiej.

W ROKU AKAD. 2019/2020, ZE WZGLĘDU NA COVID-19 KRYTERIA OCENIANIA I ZALICZANIA USTALA PROWADZĄCY ZAJ ĘCIA. PODAJE JE DO WIADOMOŚCI STUDENTÓW NA MIN. 10 DNI PRZED TERMINEM ZALICZENIA.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia magisterska 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Durska
Prowadzący grup: Bogusław Bagiński, Jan Dzierżek, Danuta Olszewska-Nejbert, Krzysztof Szamałek, Ireneusz Walaszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia magisterska - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)