Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Petrologia I (dla kierunku geologia stosowana)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OPT3C Kod Erasmus / ISCED: 07.303 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Petrologia I (dla kierunku geologia stosowana)
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na III r. studiów I st. na kierunku geologia stosowana na specjalizacji GKG
Przedmioty obowiązkowe na III r. studiów I st. na kierunku geologia stosowana na specjalizacji GS
Przedmioty obowiązkowe na III r. studiów I st. na kierunku geologia stosowana na specjalizacji ISM
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot (wykład i ćwiczenia) pokazuje procesy prowadzące do powstania skał oraz najważniejsze typy skał będących produktem tych procesów ich typów (magmowych, metamorficznych, osadowych) poprzez procesy prowadzące do ich powstawania. Określa ich skład fazowy i geochemiczny, teksturę, możliwe środowiska ich powstawania. Ma on ścisłe powiązania z geodynamiką, geologią strukturalna (w szczególności tektoniką płyt), sedymentologią (w szczególności z analizą basenów sedymentacyjnych), geochemia procesów magmowych i metamorficznych, termodynamiką petrogenetyczną, szeroko pojęta mineralogią.

Pełny opis:

Ćwiczenia prowadzone w laboratorium mikroskopowym umożliwiają praktyczne zastosowanie wiedzy uzyskanej na wykładzie. Student uczy się rozpoznawania podstawowych minerałów i skał w obrazie mikroskopowym, a także określania procesów zachodzących w tych skała i ich skutków.

Literatura:

MacKenzie W. S., Guilford C., 1996: Atlas of rock forming minerals in thin section. Longman. 10th edition.

MacKenzie W. S., Donaldson C. H., Guilford C., 1995: Atlas of igneous rocks and their textures. Longman Scientific & Technical. 6th edition.

Yardley B. W. D., MacKenzie W. S., Guilford C., 1990: Atlas of metamorphic rocks and their textures. Longman Scientific & Technical. 1st edition.

Adams A. E., MacKenzie W. S., Guilford C., 1987: Atlas of sedimentary rocks under the microscope. Longman Scientific & Technical. 2nd edition.

E. Dubińska, B. Bagiński, 1995: Minerały skałotwórcze w płytkach cienkich – vademecum, Wydział Geologii UW, 157pp.

M. Borkowska, K. Smulikowski, 1973: Minerały skałotwórcze. Wydawnictwa Geologiczne, 477pp.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu ćwiczeń z przedmiotu Petrologia student

- rozpoznaje pod mikroskopem polaryzacyjnym składniki skały (minerały skałotwórcze), zarówno główne, poboczne jak i akcesoryczne

- klasyfikuje i nazywa skały na podstawie rozpoznanych pod mikroskopem minerałów i stosowanych powszechnie diagramów klasyfikacyjnych,

- rozpoznaje procesy wpływające na obecny stan skały (reakcje między fazami, zmiany wtórne, deformacje),

- opisuje w sposób usystematyzowany skały na podstawie rozpoznanych pod mikroskopem polaryzacyjnym minerałów, tekstur i reakcji między minerałami.

Metody i kryteria oceniania:

Nabywane przez studentów umiejętności są monitorowane na bieżąco podczas ćwiczeń, gdyż nauczanie przedmiotu realizowane jest poprzez ciągły kontakt studenta i nauczyciela. Prowadzący w ciągu zajęć wielokrotnie monitoruje umiejętności studenta poprzez zadawanie mu pytań, sprawdzanie i korygowanie błędów na bieżąco. Finalne sprawdzenie umiejętności nabytych na ćwiczeniach następuje podczas 2 sprawdzianów pisemnych, w czasie których student otrzymuje płytki cienkie, a jego zadaniem jest rozpoznanie faz, opisanie tekstury, nazwanie skały i opisanie innych ważnych spostrzeżeń. Przy ocenie końcowej brana pod uwagę jest również aktywność studenta podczas zajęć. Warunkiem wstępnym przystąpienia do ćwiczeń z Petrologii jest zaliczenie przez studenta sprawdzianu z optyki kryształów.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Bagiński, Grzegorz Gil
Prowadzący grup: Grzegorz Gil, Anna Grabarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Bagiński, Agnieszka Marcinowska
Prowadzący grup: Justyna Domańska-Siuda, Grzegorz Gil, Agnieszka Marcinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.