Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Petrologia I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OTRW2L1
Kod Erasmus / ISCED: 07.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Petrologia I
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot pokazuje genezę skał, najważniejszych ich typów (magmowych, metamorficznych, osadowych) poprzez procesy prowadzące do ich powstawania. Określa ich skład fazowy i geochemiczny, teksturę, możliwe środowiska ich powstawania. Ma on ścisłe powiązania z geodynamiką, geologią strukturalna (w szczególności tektoniką płyt), sedymentologią (w szczególności z analizą basenów sedymentacyjnych), geochemia procesów magmowych i metamorficznych, termodynamiką petrogenetyczną, szeroko pojęta mineralogią.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie wprowadzić w możliwie szerokim zakresie procesy skałotwórcze. Pokazuje on w zakresie genezy skał magmowych, procesy tworzenia stopów płaszczowych i krustalnych; ich dalszą dyferencjację; produkty tej dyferencjacji z punktu widzenia składu geochemicznego jak i fazowego. Wprowadza przy tym wiedzę z minerałów skałotwórczych, ich składu, tekstur uzależnionych od środowiska krystalizacji. Pokazuje relacje pomiędzy środowiskami geotektonicznymi a składem i typem stopu/skały. Wprowadza elementy modelowania procesów prowadzących do powstawania skal magmowych.

Skały metamorficzne są prezentowane w podobnym ujęciu w połączeniu we środowiskami geodynamicznymi. Ich paragenezy (skład minerałów) ukazane są w połączeniu z procesami równowagowymi zależnymi of ciśnienia i temperatury. Ich tekstury pokazywane są jako źródło odtworzenia dynamiki procesu. Identyfikacja protolitu dla skał metamorficznych jest wykładana jako zajęcie interaktywne. Równie praktyczne zadania do interaktywnych zajęć na wykładach obejmują identyfikację faz procesów, ścieżek metamorfizmu na podstawie składu i tekstury skał.

W procesy powstawania skał osadowych najwięcej informacji dostarczanych jest na temat procesów depozycji i lityfikacji skał. Pokazane są kolejne stadia diagenezy (od wczesnej do późnej) w poszczególnych typach środowisk. Praktyczne zadania do interaktywnych zajęć na wykładach obejmują identyfikację faz procesów diagenetycznych.

Wykłady pokazują nie tylko procesy, i ich produkty; podają wiedzę z zakresu warsztatu badawczego przydatnego do badań wskaźników petrogenetycznych; najnowocześniejsze metody, zakres ich stosowania.

Ćwiczenia mają za zadanie nauczyć studentów pracy ze skałami (rozpoznawanie składników skały, tekstur, pełny opis skały) pod mikroskopem polaryzacyjnym, który jest podstawowym narzędziem do selekcji materiału przed dalszymi badaniami specjalistycznymi. Studenci zapoznawani są z podstawowymi rodzajami skał magmowych (zarówno plutonicznych, wulkanicznych i żyłowych), osadowych (okruchowych, węglanowych, krzemionkowych, mieszanego pochodzenia) i zmetamorfizowanych różnych rodzajów metamorfizmu (regionalny, kontaktowy, dyslokacyjny) i facji (różne warunki ciśnienia i temperatury powstawania). Prezentowane są rózne procesy wpływające na zmiany skał po ich krystalizacji czy konsolidacji (diagenezie).

Literatura:

HIBBARD, M. J. 1995. Petrography to petrogenesis. Prentice Hall; Englewood Cliffs-New Jersey.

BEST M. G., 2003: Igneous and metamorphic petrology. 2nd edition. Blackwell Publishing, 729 pp.

Efekty uczenia się:

Student pojawiając się w terenie i badając formacje skalne powinien potrafić:

– zanalizować proces prowadzący do powstania skały

– rozpoznać wszystkie typy skał,

– wyjaśnić ich ewolucję.

Metody i kryteria oceniania:

Student otrzymuje bank pytań (złożony z kilkuset pytań i zadań do rozwiązania), jako pomoc do samooceny swojej wiedzy i jej weryfikacji; przedmiot kończy egzamin testowy.

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)