Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zagospodarowanie przestrzenne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OZP3CW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zagospodarowanie przestrzenne
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na III r. studiów I st. na kierunku geologia stosowana na specjalizacji GKG
Przedmioty obowiązkowe na III r. studiów I st. na kierunku geologia stosowana na specjalizacji GS
Przedmioty obowiązkowe na III r. studiów I st. na kierunku geologia stosowana na specjalizacji ISM
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość materiału z zakresu geologii inżynierskiej, hydrogeologii, ochrony i kształtowania środowiska, kartowania geologicznego.

Skrócony opis:

Zagospodarowanie przestrzenne obejmuje techniczne i przyrodnicze metody planowania oraz optymalizacji funkcji terenów pod względem środowiskowym i gospodarczym.

Pełny opis:

Celem wykładu jest przedstawienie uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego ze szczególnym uwzględnieniem roli czynników geologicznych. Głównymi zagadnieniami są:

1. Istota, zakres, podstawy teoretyczne i zasady zagospodarowania przestrzennego. Procedury i dokumenty planistyczne.

2. Prawne uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego

3. Planowanie miejscowe, regionalne i krajowe

4. Sposoby i wskaźniki ilościowe różnych form zagospodarowania.

5. Systemy informacji przestrzennej w procedurach planistycznych – bazy danych, kartografia.

6. Waloryzacja geośrodowiskowa i geologiczna w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – aplikacje GIS .

7. Dokumentowanie geologiczne i geologiczno – inżynierskie dla potrzeb planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz opracowań ekofizjograficznych i ocen środowiskowych

8. Wpływ sposobów zagospodarowania na kształtowanie wskaźników degradacji terenu (duży i mały obieg biogeochemiczny, denudacja i przekształcenia rzeźby terenu) Zagospodarowanie terenu a kształtowanie retencyjności dorzecza i stosunków wodnych

9. Historyczne zmiany warunków przyrodniczych a współczesne stosunki przestrzenne.

10. Elementy ruralistyki w geologicznych uwarunkowaniach zagospodarowania przestrzennego

11. Czynniki techniczne i geośrodowiskowe w budowie sieci infrastrukturalnych

12. Przegląd form budownictwa oraz funkcjonowania budowli inżynierskich w środowisku geologicznym

13. Geologia urbanistyczna

14. Zagospodarowanie terenów zdegradowanych

15. Analiza modelowych rozwiązań w zagospodarowaniu przestrzennym z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych – trendy rozwojowe.

Ćwiczenia obejmują:

1. Identyfikację czynników przyrodniczych uwzględnianych w zagospodarowaniu przestrzennym wybranego obszaru

2.Sporządzenie projektu badań geologicznych dla dokumentowania warunków geologiczno - inżynierskich, hydrogeologicznych i środowiskowych - wybrany obiekt lub teren o planowanym sposobie zagospodarowania.

Literatura:

CYMERMAN R. (red) 2009 – Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego

KORENIK S., SŁODCZYK J. 2005 – Podstawy gospodarki przestrzennej Wydawnictwa Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

NIEWIADOWSKI Z. 2002 – Planowanie przestrzenne. Zarys systemu. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis. Warszawa

OSTROWSKI W. 2001 Wprowadzenie do historii budowy miast. Ludzie i Środowisko. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

PĘSKI W. 1999 – Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast. Wyd. „Arkady”

SZPONAR A. 2003 – Fizjografia urbanistyczna. Wydawnictwo Naukowe PWN

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu (wykładów i ćwiczeń) student

W obszarze wiedzy:

K_W01 - dostrzega wielorakie związki między składowymi środowiska

K_W04 - ma wiedzę z zakresu gospodarowania wodami

K_W05 - zna hydrogeologiczne i przyrodnicze uwarunkowania w rejonie projektowanych ujęć wód podziemnych dla celów pitnych, odwodnień budowlanych i górniczych

K_W07 - zna narzędzia zarządzania w geologii

K_W08 - rozróżnia narzędzia i procedury prawno – administracyjne i ekonomiczno - finansowe w geologii stosowanej

K_W09 - przewiduje skutki ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze (gruntowo-wodne, skał i złóż, gospodarki odpadami, zagrożeń dla środowiska, rekultywacji i rewitalizacji obszarów zdegradowanych

K_W11 - rozumie miejsce polityki resortowej i zasad zrównoważonego rozwoju w życiu społeczno – gospodarczym

K_W13 - interpretuje międzynarodowy wymiar geologii stosowanej

K_W14 - zna zasady korzystania z przestrzeni

K_W15 - zna zasady korzystania z zasobów naturalnych (złóż surowców mineralnych, wody, powietrza, biologicznych, itp.)

W obszarze umiejętności:

K_U01 - wykonuje i opisuje proste zadanie badawcze indywidualnie i zespołowo

K_U08 - identyfikuje słabe i mocne strony standardowych działań podejmowanych dla rozwiązania problemów inżynierskich i środowiskowych

K_U09 - sporządza proste raporty oraz wytyczne do ekspertyz na podstawie zebranych danych

K_U10 - ocenia skutki środowiskowe w planach przestrzennego zagospodarowania

K_U11 - planuje zawodową karierę i stosuje zasady rozwoju zrównoważonego w pracy własnej

K_U12 - planuje i wykorzystuje odpowiednie metody i techniki do rozwiązania zadanego problemu w geoinżynierii

W obszarze kompetencji społecznych:

K_K01 skutecznie komunikuje się w mowie i na piśmie ze społeczeństwem i specjalistami z różnych dziedzin w zakresie geoinżynierii

K_K04 jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej związanej z geologią stosowaną

K_K06 weryfikuje i respektuje zdanie innych członków zespołu, szczególnie podwładnych

K_K07 jest świadomy politycznych i społeczno - ekonomicznych uwarunkowań geośrodowiskowych

K_K09 rozumie potrzeby poszukiwania nowych technologii

W szczególności student uzyskuje znajomość prawnych, proceduralnych, geologicznych i technicznych uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

• udział w wykładach

• indywidualne zapoznawanie się z zalecanymi źródłami prawnymi i metodycznymi

• bieżące sprawdzanie opanowywanie materiału

• końcowe zaliczenie pisemne

Ćwiczenia:

• ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)

• ocena poprawności:

- zebrania i interpretacji danych

- proponowanych rozwiązań i wniosków

- formy graficznej i redakcji projektu

W ROKU AKAD. 2019/2020, ZE WZGLĘDU NA COVID-19 KRYTERIA OCENIANIA I ZALICZANIA USTALA PROWADZĄCY ZAJ ĘCIA. PODAJE JE DO WIADOMOŚCI STUDENTÓW NA MIN. 10 DNI PRZED TERMINEM ZALICZENIA.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Dobak
Prowadzący grup: Paweł Dobak, Dorota Porowska, Emilia Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Dobak
Prowadzący grup: Paweł Dobak, Dorota Porowska, Emilia Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.