Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geologia ekonomiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-WGEW-GEP
Kod Erasmus / ISCED: 07.304 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Geologia ekonomiczna
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot sugerowany do wyboru II roku studiów II st. GEP na specjalizacji Gmpgz
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Przedmiot ma przygotować studentów do pracy w firmach mineralnych (geologicznych, górniczych) pod kątem rozumienia procesów ekonomicznych zachodzących na rynku surowcowym. Omawiane są przykłady dynamicznych zmian na rynku surowcowym krajowym i zagranicznym. Studenci, którzy rozpoczną prace zawodową jako przedsiębiorcy geologiczni uzyskują teoretyczną i praktyczną wiedzę jak taką działąlnośc prowadzic w sposób rentowny i konkurencyjny.

Dopuszczalna nieobecnośc na wykładach - 2.

Skrócony opis:

Geologia ekonomiczna interdyscyplinarna dziedzina nauki łącząca geologię złóż, ekonomię, międzynarodowe stosunki gospodarcze, prawo, zarządzanie. Przedstawia tok analizy projektów inwestycyjnych geologicznych i górniczych przed ich rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu wydobycia kopalin. Analizy i kryteria wyboru. Bezpieczeństwo surowcowe Polski i świata. Czynniki wpływające na światowy rynek surowcowy.

Pełny opis:

Omówienie związków pomiędzy geologia a ekonomią. Światowy i krajowy rynek surowców mineralnych. Relacje między czynnikami geologicznymi i ekonomicznymi wpływającymi na wartość złoża kopaliny. Prezentowany jest system cen stosowany w międzynarodowym handlu surowcami mineralnymi, rola i organizacja giełd surowcowych, międzynarodowych organizacji producentów i eksporterów surowców mineralnych, formy organizacji rynku surowcowego. Systemowo przedstawia się analizę geograficznego rozmieszczenia złóż kopalin, głównych producentów, eksporterów i importerów surowców mineralnych. Kształtowanie się rynku na określone surowce oraz ich ceny ujmowane są zarówno w kontekście historycznym (zmiana wykorzystania w zależności od rozwoju techniki) jak i politycznym. Metody wyceny wartości złoża. Analiza górniczo-geologicznych projektów inwestycyjnych. Światowy rynek poszukiwań geologicznych. Prawne i ekonomiczne podstawy działania inwestorów geologicznych i górniczych. Bilansowanie gospodarki surowcowej. Bezpieczeństwo surowcowe. Perspektywy surowcowe Polski i świata.

Literatura:

SZAMAŁEK, K. - 2007 - Podstawy geologii gospodarczej i gospodarki surowcami mineralnymi. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mining journal.com - strony internetowe poswięcone sektorowi mineralnemu.

Efekty uczenia się:

Umiejętność analizy projektów inwestycyjnych. Znajomość metod wyceny wartości aktywów geologicznych oraz złoża kopaliny. Rozumienie relacji zachodzących na światowym rynku surowcowym.

K_W01 – ma wiedzę na temat procesów i czynników kształtujących Ziemię w zakresie geologii czwartorzędu, geomorfologii, stratygrafii, sedymentologii, paleontologii, geochemii, mineralogii, petrologii, geologii złóż

K_W11 – zna sposoby pozyskiwania i rozliczania funduszy na realizację badań;. zna regulacje prawne w zakresie poszukiwania i wydobywania kopalin oraz wykonywania prac geologicznych, unormowanych prawem geologicznym i górniczym, ustawą o ochronie i kształtowaniu środowiska, prawem wodnym

i innymi aktami prawnymi, zna zasady procesu koncesyjnego oraz zasady postępowania administracyjnego w zakresie działalności geologicznej, zna skutki nieprzestrzegania zasad ochrony praw własności intelektualnej; zna metody rozwoju własnej przedsiębiorczości

K_U02 – korzysta z zasobów internetowych danych geologicznych, potrafi dokonać ich weryfikacji, wykorzystuje do obliczeń geologicznych proste oraz zaawansowane programy komputerowe, interpretuje wyniki obliczeń w sposób opisowy lub graficzny.

K_U03 – umie określić genezę złoża surowców mineralnych, procesy prowadzące do jego powstania i wykorzystanie określonych surowców w celach naukowych i przemysłowych

K_U09 – zna i stosuje prawo geologiczne i górnicze oraz akty prawne związane z działalnością geologiczną, wykazuje umiejętność projektowania prac w celu obliczania zasobów złóż kopalin użytecznych, zna podstawy prawidłowej gospodarki surowcowej i jej aspekty ekonomiczne

K_K01 – Absolwent jest gotów do ciągłego podnoszenia swoich zawodowych kompetencji oraz znajdowania nowych technologii w celu rozwiązywania problemów badawczych poprzez zapoznawanie się z literaturą fachową i aktami prawnymi

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny, aktywność studentów na wykładach przy omawianiu analizy przypadku.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Szamałek
Prowadzący grup: Krzysztof Szamałek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)