Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mineralogia zaawansowana

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-WMNZAP
Kod Erasmus / ISCED: 07.304 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Mineralogia zaawansowana
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot sugerowany do wyboru na I roku studiów II st. GEP na specjalizacji Gmpgz
Przedmiot sugerowny do wyboru na I r. stud. II st. GES na spec. GSM ścieżka Geomateriały mineralne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Znajomość mineralogii, krystalografii i petrologii na poziomie przynajmniej podstawowym. Znajomość MS Excel na poziomie średniozaawansowanym. Wskazana znajomość funkcji logicznych.

Skrócony opis:

W trakcie praktikum student zapozna się z budową podstawowych grup minerałów skałotwórczych a także wybranych grup minerałów akcesorycznych, ich klasyfikacją, cechami petrogenetycznymi, a także sposobami przeliczenia składu chemicznego na wzór krystalochemiczny.

Pełny opis:

Obróbka surowych analiz chemicznych z mikroanalizatora rentgenowskiego (EPMA). Bazy danych mineralogicznych. Omówienie następujących grup minerałów z uwzględnieniem ich budowy, zmienności składu chemicznego i cech petrogenetycznych:

• oliwiny;

• plagioklazy;

• granaty;

• pirokseny;

• amfibole;

W wymienionych grupach pogłębione zostaną także kwestie związane z:

• przeliczeniem składu chemicznego na wzór krystalochemiczny;

• podstawienia izomorficzne i obliczenia ogniw skrajnych w szeregach kryształów mieszanych;

• graficzne przedstawieniem zmienności składu chemicznego w kanonach przyjętych dla każdej z omawianych grup.

Dodatkowo omówione zostaną szczególne sposoby przeliczeń składu chemicznego na wzór krystalochemiczny na przykładzie następujących grup minerałów:

• spineli – magnetyt;

• mik;

• apatytu;

• minerałów grupy epidotu.

Literatura:

Deer, W.A., Howie, R.A., and Zussman, J. (2013) An Introduction to the RockForming Minerals (3rd edition), 498 p. The Mineralogical Society, Londyn

Armbruster, T., Bonazzi, P., Akasaka, M., Bermanec, V., Chopin, C., Gieré, R., Heuss-Assbichler, S., Liebscher, A., Menchetti, S., Pan, Y., and Pasero, M. (2006) Recommended nomenclature of epidote-group minerals. European Journal of Mineralogy, 18, 551–567.

Droop G.T.R. (1987) A general equation for estimating Fe3+ concetrations in ferromagnesian silicates and oxide from microprobe analyses, using stoichiometric criteria. Mineralogical Magazine 51, 431-435.

Grew ES, Locock AJ, Mills SJ, Galuskina IO, Galuskin EV, Hålenius U (2013) Nomenclature of the garnet supergroup. American Mineralogist 98: 785-810

Hawthorne, F.C., Oberti, R., Harlow, G.E., Maresch, W.V., Martin, R.F., Schumacher, J.C., Welch, M.D. (2012) IMA report, nomenclature of the amphibole supergroup. American Mineralogist 97, 2031–2048.

Leake, B.E., Woolley, A.R., Arps, C.E.S., Birch, W.D., Gilbert, M.C., Grice, J.D., Hawthorne, F.C., Kato, A., Kisch, H.J., Krivovichev, V.G., Linthout, K., Laird, J., Mandarino, J.A., Maresch, W.V., Nickel, E.H., Rock, N.M.S., Schumacher, J.C., Smith, D.C., Stephenson, N.C.N., Ungaretti, L., Whittaker, E.J.W., and Guo, Y. (1997) Nomenclature of amphiboles: Report of the subcommittee on amphiboles of the International Mineralogical Association, Commission on New Minerals and Mineral Names. Canadian Mineralogist, 35, 219–246

Morimoto, N. (1988) The Nomenclature of Pyroxenes. Mineralogical Magazine, 52, 425-433.

Pasero, M., Kampf, A.R., Ferraris, C., Pekov, I.V., Rakovan, J., and White, T.J. (2010) Nomenclature of the apatite supergroup minerals. European Journal of Mineralogy, 22, 163–179.

M. Rieder, G. Cavazzini, Y.S. D'yakonov, V.A. Frank-Kamenetskii, G. Gottardi, S. Guggenheim, P.V. Koval, G. Muller, A.M.R. Neiva, E.W. Radoslovich, J.-L. Robert, F.P. Sassi, H. Takeda, Z. Weiss, D.R. Wones (1998) Nomenclature of the micas Clays Clay Miner., 46, 586-595

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu przedmiotu student posiada wiedzę umożliwiającą określenie genezy wielu grup minerałów na podstawie badań krystalograficznych i chemicznych.

K_W01 – ma wiedzę na temat procesów i czynników kształtujących Ziemię w zakresie geologii ogólnej ze szczególnym uwzględnieniem hydrogeologii, geologii inżynierskiej, tektoniki i kartografii geologicznej, gospodarki surowcami mineralnymi jak również ochrony środowiska

K_W08 – ma wiedzę w zakresie specjalistycznych programów komputerowych, zna zasady metodyczne modelowania geologicznego, ma wiedzę w zakresie planowania badań w celach

K_W10 – ma wiedzę na temat doboru i wykonania specjalistycznych badań laboratoryjnych i dokumentacyjnych w badaniach różnych typów skał; ma wiedzę o procesach sedymentacyjnych, tektonicznych i diagenetycznych zachodzących w różnych typach skał

K_W12 – zna podstawy metod pozwalających na prezentację wyników badań w ujęciu statystycznym. Zna metody referowania wyników badań oraz referowania stanu wiedzy odnoszącej się do tych badań na podstawie istniejącej literatury krajowej i obcej; zna i prawidłowo stosuje terminy w języku obcym (j. angielskim) w zakresie geologii, ze szczególnym uwzględnieniem terminologii związanej z wdrażaniem europejskich norm

K_W14 – ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi obszaru albo obszarów, z których został wyodrębniony studiowany kierunek studiów, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych

K_U01 – stosuje zaawansowane techniki badań laboratoryjnych (petrograficzne, geochemiczne, hydrochemiczne, geotechniczne, hydrogeologiczne, geoinżynierskie)

K_U08 – potrafi samodzielnie interpretować wyniki badań i mieć własne zdanie temat różnic w poglądach; potrafi sprawnie korzystać z różnorodnej literatury fachowej polskiej i zagranicznej i krytycznie oceniać jej zawartość; potrafi referować wyniki badań oraz stan wiedzy odnoszącej się do tych badań na podstawie istniejącej literatury polskiej i obcej za pomocą technik multimedialnych; umie napisać pracę badawczą w języku polskim

K_U11 – ma umiejętność studiowania fachowej literatury polskiej i światowej oraz materiałów niepublikowanych, posiada umiejętności językowe na poziomie B2+, zdobyte poprzez korzystanie z anglojęzycznej literatury podczas przygotowywania się do seminariów oraz pisania pracy magisterskiej; ma umiejętność samodzielnego wyciągania wniosków i wykorzystania w pracy badawczej

K_U12 – wykazuje umiejętność wyboru specjalności i tematu pracy magisterskiej pod kątem przyszłej kariery zawodowej, umie opracować w formie tekstowej, graficznej i multimedialnej zadanie geologiczne, w tym pracę magisterską

K_K01 – rozumie konieczność ciągłego podnoszenia swoich zawodowych kompetencji oraz znajdowania nowych technologii w celu rozwiązywania problemów badawczych poprzez zapoznawanie się z literaturą fachową i aktami prawnymi

K_K02 – współdziała w grupach tematycznych na zajęciach terenowych oraz podczas grupowych zajęć kameralnych

K_K03 – potrafi odpowiednio określić harmonogram czynności oraz priorytety służące realizacji zadania badawczego

K_K04 – realizując geologiczne zadania badawcze umie zidentyfikować problemy i zaproponować właściwe sposoby ich rozwiązania

K_K05 – potrafi przedstawić i wyjaśnić społeczne i środowiskowe aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności, także w zakresie istniejącego ryzyka i możliwych zagrożeń środowiskowych

K_K06 – skutecznie komunikuje się ze specjalistami oraz społeczeństwem w mowie, na piśmie i poprzez prezentację multimedialną wyników badań

K_K09 – jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej związanej z wybraną specjalnością

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę składają się: (i) kolokwium na komputerze sprawdzające zdobytą w trakcie zajęć wiedzę. (ii) realizacja zleconych przez prowadzącego prac domowych (iii) aktywność na zajęciach.

Zaliczenie może odbywać się w formie ustnej lub pisemnej - w zależności od liczebności grupy; forma pisemna (sprawdzian pisemny/egzamin) składa się z pytań wielokrotnego wyboru lub pytań otwartych; test jest przeprowadzany zdalnie lub stacjonarnie za pośrednictwem platformy cyfrowej Kampus lub Google Classroom

Praktyki zawodowe:

Nie są wymagane.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktikum, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Ilnicki, Witold Matyszczak
Prowadzący grup: Sławomir Ilnicki, Witold Matyszczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktikum - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)