Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia surowców mineralnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-WTSMW-GEP
Kod Erasmus / ISCED: 07.305 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Technologia surowców mineralnych
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot sugerowany do wyboru II roku studiów II st. GEP na specjalizacji Gmpgz
Przedmioty sugerowane do wyboru na I semestrze I roku st. na kierunku geologia poszukiwawcza
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Korzystne byłoby, aby student posiadał wiedzę z przedmiotów: Formacje złożowe Polski, Surowce skalne Polski.

Skrócony opis:

Wykłady i ćwiczenia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami technologii surowców mineralnych (główne operacje przeróbcze: klasyfikacje mechaniczne i hydrauliczna, rozdrabnianie i mielenie, wzbogacanie) oraz zapoznanie z praktycznym zastosowaniem nauk mineralogicznych w technologii produkcji niektórych materiałów i wyrobów nieorganicznych, uzyskiwanych z surowców mineralnych. Szczególny akcent w wykładach położono na technologię surowców i tworzyw ceramicznych, a w programie ćwiczeń - na zajęcia w wybranych zakładach przemysłu ceramicznego.

Pełny opis:

Celem wykładu jest przekazanie słuchaczom informacji rozszerzających ich wiedzę z mineralogii, petrografii i geologii złóż o zagadnienia aplikacyjne obejmujące charakterystykę stosowanych procesów technologicznych, od najprostszych polegających na uszlachetnianiu i wzbogacaniu kopalin, po głęboką przeróbkę surowców mineralnych do uzyskania przetworzonych produktów z rud metali, mineralnych surowców chemicznych, energetycznych, ceramicznych, surowców skalnych, a także wybranych technologii specjalnych stosowanych dla otrzymywania np.: kompozytów mineralnych, minerałów syntetycznych i innych.

Literatura:

Szymański A., Mineralogia techniczna. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1997, 459.

Maślankiewicz K., Szymański A., Mineralogia stosowana, Wyd. Geol. Warszawa.1976, 464.

Kościówko H., Wyrwicki R., (red.) Metodyka badań kopalin ilastych, Wyd. PIG. Warszawa,1996.

Surowce mineralne świata (seria wydawnicza), Wyd. Geol., Warszawa.

Efekty uczenia się:

Po opanowaniu wiadomości przekazywanych w ramach przedmiotu student:

- określa właściwości fizyczne i chemiczne kopalin;

- określa metody uszlachetniania i wzbogacania kopalin niezbędne dla osiągnięcia parametrów jakościowych produktu finalnego;

- określa procedury technologiczne stosowane przy eksploatacji i przeróbce kamieni budowlanych i drogowych;

- określa procedury technologiczne stosowane przy przeróbce surowców okruchowych;

- określa procedury technologiczne stosowane przy przeróbce surowców ceramicznych;

- określa procedury technologiczne stosowane przy przeróbce surowców rudnych;

- określa procedury technologiczne stosowane przy eksploatacji i przeróbce surowców soli i siarki rodzimej;

- określa procedury technologiczne stosowane przy przeróbce węgla kamiennego;

- określa procedury technologiczne stosowane przy przeróbce ropy naftowej;

-opanowuje praktycznie procedury technologiczne surowców ilastych.

KRK dla kierunku Geologia poszukiwawcza

K_W01 -ma wiedzę na temat procesów i czynników kształtujących Ziemię w zakresie geologii czwartorzędu, geomorfologii, stratygrafii, sedymentologii, paleontologii, geochemii, mineralogii, petrologii, geologii złóż

K_W02-zna metody pozyskiwania i opracowywania materiałów geologicznych do celów zawodowych z wykorzystaniem technik komputerowych, poznaje metody i narzędzia do tworzenia różnorodnych modeli geologicznych w oparciu o bazy danych

K_W06-zna nowoczesne instrumentalne metody analityczne wykorzystywane w badaniach substancji mineralnych i organicznych, zna zalety i ograniczenia poszczególnych metod , zna znaczenie badań empirycznych w rekonstrukcji środowisk przyrodniczych

K_W07-zna zasady działania i możliwości analityczne określonej aparatury badawczej oraz zasady optymalnego planowania badań z wykorzystaniem dostępnego zaplecza badawczego

K_W09-ma wiedzę na temat warunków geologicznych Polski w podziale regionalnym, w tym: regionalizację geologiczną Polski, piętra strukturalne, historię basenów sedymentacyjnych, obszary występowania złóż, ma wiedzę na temat budowy geologicznej wybranych regionów na świecie oraz treści seryjnych

i specjalistycznych map geologicznych

K_W11-zna sposoby pozyskiwania i rozliczania funduszy na realizację badań;. zna regulacje prawne w zakresie poszukiwania i wydobywania kopalin oraz wykonywania prac geologicznych, unormowanych prawem geologicznym

i górniczym, ustawą o ochronie i kształtowaniu środowiska, prawem wodnym

i innymi aktami prawnymi, zna zasady procesu koncesyjnego oraz zasady postępowania administracyjnego w zakresie działalności geologicznej, zna skutki nieprzestrzegania zasad ochrony praw własności intelektualnej; zna metody rozwoju własnej przedsiębiorczości

K_U02-korzysta z zasobów internetowych danych geologicznych, potrafi dokonać ich weryfikacji, wykorzystuje do obliczeń geologicznych proste oraz zaawansowane programy komputerowe, interpretuje wyniki obliczeń w sposób opisowy lub graficzny

K_U03-umie określić genezę złoża surowców mineralnych, procesy prowadzące do jego powstania i wykorzystanie określonych surowców w celach naukowych

i przemysłowych

K_U04-umie samodzielnie zanalizować zgromadzony materiał naukowy, zinterpretować otrzymane wyniki badań i wyciągnąć stosowne wnioski w oparciu o własne doświadczenia i najnowsze dane literaturowe

K_U06-potrafi zwięźle scharakteryzować warunki geologiczne poszczególnych rejonów Polski i wybranych regionów świata, umie porównać obszary Polski pod względem zasobności w złoża surowców mineralnych i skalnych, potrafi wyjaśnić genezę w nawiązaniu do historii geologicznej rozwoju danego obszaru i jego budowy geologicznej

K_U07-umie opisać budowę wewnętrzną skały, zanalizować procesy prowadzące do jej powstania, środowisko geotektoniczne i procesy przeobrażeń, umie określić termodynamiczne warunki konieczne do powstawania określonych typów skał

K_U09-zna i stosuje prawo geologiczne i górnicze oraz akty prawne związane

z działalnością geologiczną, wykazuje umiejętność projektowania prac w celu obliczania zasobów złóż kopalin użytecznych, zna podstawy prawidłowej gospodarki surowcowej i jej aspekty ekonomiczne

K_K01-Absolwent jest gotów do ciągłego podnoszenia swoich zawodowych kompetencji oraz znajdowania nowych technologii w celu rozwiązywania problemów badawczych poprzez zapoznawanie się z literaturą fachową

i aktami prawnymi

K_K02-współdziała w grupach tematycznych na zajęciach terenowych oraz podczas grupowych zajęć kameralnych

K_K07-wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje i innych podczas prac laboratoryjnych, w czasie kursów terenowych i na praktykach zawodowych

Metody i kryteria oceniania:

Test pisemny – ocena pozytywna po uzyskaniu min. 50% punktów za prawidłowe odpowiedzi.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Szamałek
Prowadzący grup: Krzysztof Szamałek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)