Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Człowiek i biosfera

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-111CB
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Człowiek i biosfera
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, OCHRONA ŚRODOWISKA, I rok, I stopień
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wprowadzenie do współczesnych zagrożeń środowiska i mechanizmów antropopresji, skutkujących globalnymi, regionalnymi i lokalnymi zmianami w środowisku i przyrodzie. Konwersatorium ma formułę dyskusji panelowych w oparciu o lektury czytane przez wszystkich uczestniczących studentów. Główne poruszane tematy: antropocen jako epoka wykładniczego wzrostu wskaźników zagrożenia środowiska, skutki wykorzystania paliw kopalnych, kurczenie się zasobów, odpady i zanieczyszczenia, zaburzenie cykli biogeochemicznych, wymieranie gatunków, zmiany klimatu, świadomość społeczna i dostęp do informacji w zakresie stanu środowiska.

Pełny opis:

Przedmiot ma za zadanie wprowadzić studentów w problematykę współczesnych zagrożeń środowiska i zapoznać ich z głównymi mechanizmami antropopresji, skutkującej globalnymi, regionalnymi i lokalnymi zmianami w środowisku i przyrodzie. Przedmiot trwa pół semestru i jest prowadzony jako konwersatorium, w oparciu o lektury czytane przez wszystkich studentów i dyskutowane na zajęciach. Podstawową lekturą są rozdziały książki M. Popkiewicza „Świat na Rozdrożu”, uzupełnione artykułami popularnonaukowymi.

Spotkania odbywają się co dwa tygodnie i trwają dwie godziny akademickie. Każde spotkanie ma formułę dyskusji panelowej, w której kilkoro studentów dyskutuje na temat zadanej tezy lub problemu – w oparciu o przeczytaną zadaną lekturę oraz odwołując się do własnej wiedzy, przekonań i doświadczeń. Pierwsza część spotkania poświęcona jest na przedstawienie stanowisk przez uczestników panelu, w drugiej części do dyskusji włączani są pozostali studenci („publiczność”). Osoby prowadzące konserwatorium (moderatorzy dyskusji) starają się aktywizować wszystkich uczestników do czynnej wymiany poglądów, kierując się przekonaniem, że rozmowa i otwarta dyskusja jest najlepszym kluczem do znalezienia rozwiązań trudnych problemów. Chcemy też pokazać, że efektywne działanie w dziedzinie ochrony środowiska i przyrody wymaga zrozumienia i odpowiedniego zaadresowania nie tylko skutków, ale przede wszystkim problemów na styku przyroda – cywilizacja, a także odwagi w zadawaniu trudnych pytań i szukaniu prawdziwych odpowiedzi.

Główne dyskutowane tematy to: antropocen jako epoka wykładniczego wzrostu wskaźników zagrożenia środowiska, skutki eksploatacji i wykorzystania paliw kopalnych, kurczenie się zasobów nieodnawialnych i odnawialnych, odpady i zanieczyszczenia, zaburzenie cykli biogeochemicznych i eutrofizacja, antropogeniczne wymieranie gatunków, zmiany klimatu, świadomość społeczna i dostęp do rzetelnej informacji w zakresie stanu środowiska. W przypadku dużej liczby studentów wprowadzany jest podział na dwie grupy (w pierwszej i w drugiej połowie semestru).

Literatura:

Popkiewicz M. 2011. Świat na Rozdrożu. 2012. Wyd. Sonia Draga.

Artykuły popularnonaukowe przekazane przez prowadzącego.

www.naukaoklimacie.pl, www.naukadlaprzyrody.pl

Efekty uczenia się:

K_W05 Zna globalne problemy środowiskowe.

K_W06 Opisuje aktualne problemy cywilizacyjne związane z koniecznością godzenia rozwoju gospodarczego z wymogami ochrony środowiska i identyfikuje najważniejsze zagrożenia stanu środowisk wodnych, lądowych i atmosfery.

K_U06 Analizuje przyczyny zagrożeń środowiska i różnorodności biologicznej.

K_U08 Potrafi rozpoznać i wyjaśnić, na podstawie różnych źródeł, podstawowe problemy związane z gospodarowaniem zasobami naturalnymi.

K_U12 Potrafi przygotować i zaprezentować zagadnienia związane z ochroną środowiska.

K_K02 Wykazuje potrzebę poszerzania i stałego aktualizowania wiedzy z zakresu o środowisku.

K_K03 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące rozwiązaniu problemów w zakresie ochrony środowiska i przyrody.

K_K04 Rozumie konieczność stosowania zasad zrównoważonego rozwoju w życiu codziennym oraz gospodarce.

K_K05 Potrafi współpracować w grupie podczas wykonywania zadań badawczych i prawidłowo rozstrzygać dylematy związane z wykonywaną pracą.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Kotowski
Prowadzący grup: Ewa Jabłońska, Wiktor Kotowski, Łukasz Kozub
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Kotowski
Prowadzący grup: Ewa Jabłońska, Wiktor Kotowski, Łukasz Kozub
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)