Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologia rozwoju roślin z elementami anatomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-121BRREA
Kod Erasmus / ISCED: 13.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologia rozwoju roślin z elementami anatomii
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty do wyboru dla studentów MSOŚ
Przedmioty obowiązkowe, BIOLOGIA, II rok, I stopień
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Botanika 1400-111BOT
Botanika M 1400-111BOT-M

Założenia (opisowo):

Rekomendowane wcześniejsze zaliczenie przedmiotu Botanika w wersji dużej lub małej.

Umiejętność posługiwania się binokularem oraz prostym mikroskopem świetlnym.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Generalne spojrzenie na rozwój rośliny okrytonasiennej z uwzględnieniem poziomu strukturalnego, genetycznej kontroli, aspektów molekularnych wybranych procesów oraz regulacji hormonalnej i interakcji ze środowiskiem. W wykładzie podkreśla się zastosowanie mutantów i roślin transgenicznych do wyjaśnienia regulacji procesów w normalnym rozwoju roślin. Dodatkowo na wykładzie przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące anatomii roślin w aspekcie rozwojowym

Pełny opis:

Cel zajęć: Generalne spojrzenie na rozwój rośliny okrytonasiennej z uwzględnieniem poziomu strukturalnego, genetycznej kontroli, aspektów molekularnych wybranych procesów oraz regulacji hormonalnej i interakcji ze środowiskiem.

Wykład obejmuje następujące zagadnienia:

1) Początek rozwoju osobniczego rośliny (zapłodnienie-pochodzenie genomu zygoty),

2) Rozwój zarodka (różne wzory rozwoju u dwu-i jednoliściennych), powstawanie planu budowy, relacje zarodek/bielmo/sporofit macierzysty we wczesnym etapie rozwoju roślin,

3) Wzrost i rozwój ciała roślin: merystemy pierwotne i ich udział w rozwoju morfologicznych układów tkankowych: dermalnego, podstawowego i waskularnego,

4) Faza wzrostu wegetatywnego- rozwój pędu, inicjacja i rozwój liści, rozwój systemu korzeniowego z uwzględnieniem podstawowych wzorów budowy,

5) Funkcjonalne układy tkanek: okrywający, mechaniczny, przewodzący, fotosyntetyzujący, sekrecyjny i magazynujący; strukturalne, molekularne i biofizyczne, podstawy ich działania w roślinie,

6) Anatomia organów wegetatywnych: budowa pierwotna korzeni i łodyg, lokalizacja, budowa i działanie ośrodków percepcji bodźców w łodydze i korzeniu,

7) Wzrost i rozwój ciała roślin: pochodzenie i budowa merystemów wtórnych,

8) Budowa wtórna osiowych organów rośliny ze szczególnym uwzględnieniem strukturalnych podstaw mechanicznej wytrzymałości łodyg. Nietypowe strategie przyrostu wtórnego organów i ich efekty strukturalne.

9) Typy budowy anatomicznej blaszki liściowej związane z różną strategią asymilacji CO2. Strukturalne modyfikacje organów rośliny jako efekty adaptacji do specyficznych warunków środowiska.

10) Przejście fazy wegetatywnej w fazę generatywną.

11) Rozwój kwiatostanu i kwiatu -różne warianty inicjacji i budowy, model genetycznej regulacji procesu kwitnienia.

12) Starzenie się komórek, tkanek i organów, mechanizm programowanej śmierci podczas starzenia się.

Ćwiczenia maja charakter samodzielnej pracy laboratoryjnej, Są ściśle powiązane z zagadnieniami omawianymi na wykładach i obejmują: samodzielną identyfikację stadiów rozwojowych roślin a także analizę budowy cytologiczno-anatomicznej wybranych struktur, tkanek i organów. Narzędziem pracy są: binokular, mikroskop świetlny, i fluorescencyjny. Materiałem ćwiczeń są zarówno gatunki roślin ważne ze względu na badania podstawowe jak i o dużym znaczeniu użytkowym.

Literatura:

red. J. Kopcewicz, St. Lewak. Podstawy Fizjologii Roślin. 1998. Wyd. Naukowe PWN.

Hejnowicz Z. Anatomia i Histogeneza. 2002. Wyd. Naukowe PWN.

Skrypt do zajęć otrzymywany na początku cyklu ćwiczeniowego

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1.Zna funkcjonowanie struktur komórkowych roślin i przedstawia najważniejsze zależności funkcjonalne zarówno między składowymi komórki, jak i między komórkami w obrębie rośliny.

2.Zna budowę morfologiczną i anatomiczną roślin oraz rozumie rozwój i funkcjonowanie rośliny jako całości.

3.Rozumie ogólne uwarunkowania środowiskowe życia oraz wpływ czynników środowiskowych na rozwój roślin.

4.Rozumie wzajemne pokrewieństwa organizmów roślinnych. Zna metodologię pozwalającą na ustalenie relacji pokrewieństwa między genami i organizmami a także rozumie podstawowe kategorie pojęciowe biologii roślin, genetyki i biologii molekularnej; ma wiedzę w zakresie podstawowych zastosowań biologii roślin w życiu społeczno-gospodarczym.

UMIEJĘTNOŚCI

1.Stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze biologii doświadczalnej roślin oraz umie wyjaśnić zasady ich działania,

2.Czyta ze zrozumieniem naukowe i popularnonaukowe teksty biologiczne dotyczące biologii rozwoju roślin w języku ojczystym i angielskim oraz komunikuje się w języku angielskim na poziomie B2.

3. Umie analizować otrzymane wyniki i dyskutować je w oparciu o dostępną literaturę, potrafi przedstawić otrzymane wyniki w formie pracy pisemnej lub prezentacji multimedialnej.

4.Potrafi pod nadzorem opiekuna zaprojektować i przeprowadzić prosty eksperyment z biologii rozwoju roślin z zastosowaniem poznanych metod, także opracować wybrany problem biologiczny na podstawie danych literaturowych i wyników własnych badań, stosując poprawną dokumentację.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1.Poszerza zainteresowania w obrębie biologii roślin. Odczuwa potrzebę stałego dokształcania się i aktualizowania wiedzy dotyczącej rozwoju roślin, rozumie konieczność doskonalenia zawodowego.

2.Wykazuje umiejętność pracy w zespole i jest otwarty na nowe idee.

3.Krytycznie analizuje informacje pojawiające się w środkach masowego przekazu i w literaturze fachowej dotyczące rozwoju roślin.

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności (dopuszczalne 2 nieobecności na ćwiczeniach).

Kontrola wykonania karty pracy po zakończeniu bieżących zajęć.

Przygotowanie prezentacji multimedialnej na podstawie publikacji anglojęzycznej - praca w podgrupach.

Końcowe zaliczenie pisemne ćwiczeń oraz egzamin z części wykładowej.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łucja Kowalewska, Agnieszka Mostowska
Prowadzący grup: Beata Bieniak, Michał Bykowski, Łucja Kowalewska, Joanna Kozioł-Lipińska, Agnieszka Mostowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łucja Kowalewska, Agnieszka Mostowska
Prowadzący grup: Beata Bieniak, Michał Bykowski, Łucja Kowalewska, Joanna Kozioł-Lipińska, Agnieszka Mostowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)