Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia rozwoju roślin z elementami anatomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-121BRREA Kod Erasmus / ISCED: 13.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologia rozwoju roślin z elementami anatomii
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty do wyboru dla studentów MSOŚ
Przedmioty obowiązkowe, BIOLOGIA, II rok, I stopień
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Botanika 1400-111BOT
Botanika M 1400-111BOT-M

Założenia (opisowo):

Rekomendowane wcześniejsze zaliczenie przedmiotu Botanika w wersji dużej lub małej.

Umiejętność posługiwania się binokularem oraz prostym mikroskopem świetlnym.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Generalne spojrzenie na rozwój rośliny okrytonasiennej z uwzględnieniem poziomu strukturalnego, genetycznej kontroli, aspektów molekularnych wybranych procesów oraz regulacji hormonalnej i interakcji ze środowiskiem. W wykładzie podkreśla się zastosowanie mutantów i roślin transgenicznych do wyjaśnienia regulacji procesów w normalnym rozwoju roślin. Dodatkowo na wykładzie przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące anatomii roślin w aspekcie rozwojowym

Pełny opis:

Cel zajęć: Generalne spojrzenie na rozwój rośliny okrytonasiennej z uwzględnieniem poziomu strukturalnego, genetycznej kontroli, aspektów molekularnych wybranych procesów oraz regulacji hormonalnej i interakcji ze środowiskiem.

Wykład obejmuje następujące zagadnienia:

1) Początek rozwoju osobniczego rośliny (zapłodnienie-pochodzenie genomu zygoty),

2) Rozwój zarodka (różne wzory rozwoju u dwu-i jednoliściennych), powstawanie planu budowy, relacje zarodek/bielmo/sporofit macierzysty we wczesnym etapie rozwoju roślin,

3) Wzrost i rozwój ciała roślin: merystemy pierwotne i ich udział w rozwoju morfologicznych układów tkankowych: dermalnego, podstawowego i waskularnego,

4) Faza wzrostu wegetatywnego- rozwój pędu, inicjacja i rozwój liści, rozwój systemu korzeniowego z uwzględnieniem podstawowych wzorów budowy,

5) Funkcjonalne układy tkanek: okrywający, mechaniczny, przewodzący, fotosyntetyzujący, sekrecyjny i magazynujący; strukturalne, molekularne i biofizyczne, podstawy ich działania w roślinie,

6) Anatomia organów wegetatywnych: budowa pierwotna korzeni i łodyg, lokalizacja, budowa i działanie ośrodków percepcji bodźców w łodydze i korzeniu,

7) Wzrost i rozwój ciała roślin: pochodzenie i budowa merystemów wtórnych,

8) Budowa wtórna osiowych organów rośliny ze szczególnym uwzględnieniem strukturalnych podstaw mechanicznej wytrzymałości łodyg. Nietypowe strategie przyrostu wtórnego organów i ich efekty strukturalne.

9) Typy budowy anatomicznej blaszki liściowej związane z różną strategią asymilacji CO2. Strukturalne modyfikacje organów rośliny jako efekty adaptacji do specyficznych warunków środowiska.

10) Przejście fazy wegetatywnej w fazę generatywną.

11) Rozwój kwiatostanu i kwiatu -różne warianty inicjacji i budowy, model genetycznej regulacji procesu kwitnienia.

12) Starzenie się komórek, tkanek i organów, mechanizm programowanej śmierci podczas starzenia się.

Ćwiczenia maja charakter samodzielnej pracy laboratoryjnej, Są ściśle powiązane z zagadnieniami omawianymi na wykładach i obejmują: samodzielną identyfikację stadiów rozwojowych roślin a także analizę budowy cytologiczno-anatomicznej wybranych struktur, tkanek i organów. Narzędziem pracy są: binokular, mikroskop świetlny, i fluorescencyjny. Materiałem ćwiczeń są zarówno gatunki roślin ważne ze względu na badania podstawowe jak i o dużym znaczeniu użytkowym.

Literatura:

red. J. Kopcewicz, St. Lewak. Podstawy Fizjologii Roślin. 1998. Wyd. Naukowe PWN.

Hejnowicz Z. Anatomia i Histogeneza. 2002. Wyd. Naukowe PWN.

Skrypt do zajęć otrzymywany na początku cyklu ćwiczeniowego

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1.Zna funkcjonowanie struktur komórkowych roślin i przedstawia najważniejsze zależności funkcjonalne zarówno między składowymi komórki, jak i między komórkami w obrębie rośliny.

2.Zna budowę morfologiczną i anatomiczną roślin oraz rozumie rozwój i funkcjonowanie rośliny jako całości.

3.Rozumie ogólne uwarunkowania środowiskowe życia oraz wpływ czynników środowiskowych na rozwój roślin.

4.Rozumie wzajemne pokrewieństwa organizmów roślinnych. Zna metodologię pozwalającą na ustalenie relacji pokrewieństwa między genami i organizmami a także rozumie podstawowe kategorie pojęciowe biologii roślin, genetyki i biologii molekularnej; ma wiedzę w zakresie podstawowych zastosowań biologii roślin w życiu społeczno-gospodarczym.

UMIEJĘTNOŚCI

1.Stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze biologii doświadczalnej roślin oraz umie wyjaśnić zasady ich działania,

2.Czyta ze zrozumieniem naukowe i popularnonaukowe teksty biologiczne dotyczące biologii rozwoju roślin w języku ojczystym i angielskim oraz komunikuje się w języku angielskim na poziomie B2.

3. Umie analizować otrzymane wyniki i dyskutować je w oparciu o dostępną literaturę, potrafi przedstawić otrzymane wyniki w formie pracy pisemnej lub prezentacji multimedialnej.

4.Potrafi pod nadzorem opiekuna zaprojektować i przeprowadzić prosty eksperyment z biologii rozwoju roślin z zastosowaniem poznanych metod, także opracować wybrany problem biologiczny na podstawie danych literaturowych i wyników własnych badań, stosując poprawną dokumentację.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1.Poszerza zainteresowania w obrębie biologii roślin. Odczuwa potrzebę stałego dokształcania się i aktualizowania wiedzy dotyczącej rozwoju roślin, rozumie konieczność doskonalenia zawodowego.

2.Wykazuje umiejętność pracy w zespole i jest otwarty na nowe idee.

3.Krytycznie analizuje informacje pojawiające się w środkach masowego przekazu i w literaturze fachowej dotyczące rozwoju roślin.

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności (dopuszczalne 2 nieobecności na ćwiczeniach).

Kontrola wykonania karty pracy po zakończeniu bieżących zajęć.

Przygotowanie prezentacji multimedialnej na podstawie publikacji anglojęzycznej - praca w podgrupach.

Końcowe zaliczenie pisemne ćwiczeń oraz egzamin z części wykładowej.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łucja Kowalewska, Agnieszka Mostowska
Prowadzący grup: Beata Bieniak, Łucja Kowalewska, Joanna Kozioł-Lipińska, Agnieszka Mostowska
Strona przedmiotu: https://kampus-student2.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=2310
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

-----EDIT-----

Do odwołania zarówno wykłady jak i ćwiczenia będą odbywały się online

-----EDIT-----

Wykłady - zdalnie

Ćwiczenia w trybie hybrydowym

Zaliczenie wykładu - egzamin

Zaliczenie ćwiczeń - kolokwium + dodatkowe punkty z prezentacji

Pełny opis:

-----EDIT-----

Ze względu na nowe rozporządzenie Dziekana UW cały cykl zajęciowy będzie odbywał się online.

Wykłady będę umieszczane na platformie Kampus w poniedziałki - będą dostępne przez cały czas trwania przedmiotu. Są to wykłady z elementami interaktywnymi - krótkie pytania dotyczące wysłuchanych fragmentów wykładu zamieszczone w filmie z wykładem. Proszę pamiętać o możliwości zadawania pytań dotyczących treści wykładu na forum na platformie. Będzie również możliwość zdawania pytań podczas ćwiczeń związanych tematycznie z wykładem.

Ćwiczenia będą odbywały się online - link do udziału w zajęciach, które będą realizowane w czasie rzeczywistym będzie dostępny z wyprzedzeniem na platformie Kampus.

Ćwiczenia będą odbywały się w 2 grupach i ich czas realizacji będzie zgodny z siatką dostępną w USOS (pełny wymiar czasowy).

Grupa 1 i 3 jednocześnie: 10:15-13:15 (czwartek)

Grupa 2: 15:00-18:00 (czwartek)

Przed ćwiczeniami prosimy o wysłuchanie związanego z nimi tematycznie wykładu dostępnego od poniedziałku danego tygodnia i przeczytanie stosownej części skryptu. Prosimy również o wydrukowanie karty pracy, którą będą Państwo wypełniać podczas zajęć. Wszystkie karty pracy do całego cyklu będą dostępne na platformie w postaci pliku pdf.

PIERWSZY WYKŁAD DOSTĘPNY OD: 19.10

PIERWSZE ĆWICZENIA ONLINE: 22.10

-----EDIT-----

Do przedmiotu uruchomiona została strona na platformie Kampus 2. Tam będziemy Państwu udostępniać wszystkie niezbędne materiały, które będą konieczne do przygotowania się do części praktycznej zajęć. Zajęcia w sali będą odbywały się w mniejszych grupach i będą trwały 80 min. Otrzymają Państwo od nas karty pracy, które będą Państwo wypełniali na zajęciach stacjonarnych i których poprawne wypełnienie będzie podstawą zaliczenia danego ćwiczenia (proszę pamiętać o zabraniu ze sobą długopisu i ołówka). Ostatnie ćwiczenie odbędzie się w pełni zdalnie i będzie polegało na przedstawieniu przez Państwo krótkiej prezentacji wybranej pracy naukowej dotyczącej szeroko rozumianej tematyki rozwoju roślin. Za dobre przygotowanie prezentacji będzie można zdobyć dodatkowe punkty na kolokwium.

Każde ćwiczenia będą poprzedzone związanym z nimi tematycznie wykładem.

Wykłady będą nagrywane wcześniej i udostępniane dla Państwa na platformie (wykład będzie miał formę częściowo interaktywną, będzie zawierał krótkie pytania dotyczące wysłuchanych fragmentów, na które należy odpowiedzieć by kontynuować słuchanie nagranych treści).

Do każdego tematu (ćwiczenia + wykład) otwarty będzie oddzielny temat na forum strony przedmiotu - zachęcamy do zadawania pytań i poruszania wszystkich nurtujących Państwa tematów związanych z treścią danych zajęć właśnie tam.

Uwagi:

Na zajęcia stacjonarne proszę zabrać ze sobą ochronę ust i nosa (maska lub przyłbica).

Środki do dezynfekcji oraz rękawiczki będziemy mieli dla Państwa przygotowane.

Zajęcia stacjonarne będą odbywały się w sali 106c. Sala ta znajduje się w części budynku o ograniczonym dostępie. Prosimy o oczekiwanie 5 min przed godziną zajęć w korytarzu bloku D na pierwszym piętrze.

Godziny uczestniczenia w zajęciach stacjonarnych dla poszczególnych grup (nazwy grup zgodnie z USOS):

Grupa 1: 10:15-11:35

Grupa 3: 11:55-13:15

Grupa 2 pierwsza połowa (osoby z nazwiskami na litery A-Ł): 15:00-16:20

Grupa 2 druga połowa (osoby z nazwiskami na litery N-Z): 16:40-18:00

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łucja Kowalewska, Agnieszka Mostowska
Prowadzący grup: Beata Bieniak, Łucja Kowalewska, Joanna Kozioł-Lipińska, Agnieszka Mostowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.