Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona przyrody

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-215OCHR-OG Kod Erasmus / ISCED: 07.204 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Ochrona przyrody
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Biologii
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Początek i rozwój życia na Ziemi; koncepcja różnorodności biologicznej;

Antropogeniczna degradacja biosfery;

Przedmiot i cel ochrony przyrody;

Podstawowe zasady ochrony przyrody w prawie międzynarodowym;

Rozwój współpracy międzynarodowej na rzecz ochrony przyrody;

Przegląd międzynarodowych konwencji, porozumień i dyrektyw;

Światowe, europejskie i krajowe organizacje - IUCN, WWF, OTOP itd.;

Rozwój prawa ochrony przyrody w Polsce;

Kategorie chronionych gatunków i obszarów; czerwone listy i czerwone księgi;

Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej;

Przegląd form ochrony przyrody w Polsce: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki

krajobrazowe, pomniki przyrody, obszary chronionego krajobrazu i inne;

Natura 2000 - ochrona zagrożonych gatunków i ekosystemów w krajach Unii Europejskiej;

Eksploatacja zasobów naturalnych (leśnictwo, rybactwo, myślistwo, turystyka);

Ochrona przyrody w praktyce - podejście ekologiczne i etyczne; społeczne poparcie dla

oc

Pełny opis:

Różnorodność biologiczne Ziemi. Antropogeniczna degradacja biosfery - eksploatacja ekosystemów i populacji gatunków, zanieczyszczenie powietrza, gleb i wód, rolnictwo, wycinanie lasów, urbanizacja, inwazje biologiczne i in. Wymieranie gatunków. Motywy i historia ochrony przyrody. Rozwój współpracy międzynarodowej na rzecz ochrony przyrody. Przegląd międzynarodowych konwencji, porozumień i dyrektyw. Rozwój prawa ochrony przyrody w Polsce i aktualny porządek prawny w tym zakresie. Przegląd form ochrony przyrody w Polsce: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, pomniki przyrody, obszary chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne i inne. Natura 2000 - ochrona zagrożonych gatunków i ekosystemów w krajach UE. Rola międzynarodowych i krajowych organizacji pozarządowych, Kategorie chronionych gatunków i obszarów; czerwone listy i czerwone księgi gatunków zagrożonych. Gatunki specjalnej troski: gatunki kluczowe, flagowe i parasolowe. Metody stosowane w ochronie przyrody. Ochrona in situ - bierna (zachowawcza) i czynna (restytucja ekosystemów, ochrona ekosystemów półnaturalnych i in.). Ochrona ex situ - rola ogrodów botanicznych i zoologicznych. Specyfika ochrony ekosystemów leśnych. Usługi ekosystemowe. Ochrona ekosystemów wodnych.

Literatura:

1. Symonides. E. 2008. Ochrona Przyrody. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

2. Pullin A.S. 2004. Biologiczne podstawy ochrony przyrody. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 880 (z późniejszymi zmianami).

4. Aktualne akty wykonawcze do ustawy o ochronie przyrody, w tym rozporządzenia w sprawie ochrony gatunkowej.

5. Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. (red.) 2014. Polska Czerwona Księga Roślin. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.

6. Głowaciński Z. (red.) 2001. Polska Czerwona Księga Zwierząt. Kręgowce. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.

7. Głowaciński Z., Nowacki J.(red.) 2004. Polska Czerwona Księga Zwierząt. Bezkręgowce. Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu.

Efekty uczenia się:

Po odbyciu wykładów student:

- ma wiedzę w zakresie najważniejszych problemów ochrony przyrody;

- identyfikuje zagrożenia różnorodności biologicznej i potrafi określać kierunki działań zaradczych;

- zna katalog metod służących ochronie różnych typów ekosystemów i gatunków oraz priorytety w tym zakresie;

- ma wiedzę w zakresie cywilizacyjnych aspektów degradacji biosfery i konieczności godzenia rozwoju gospodarczego z wymogami ochrony środowiska przyrodniczego;

- zna podstawy prawne ochrony przyrody na poziomie międzynarodowym i krajowym, w tym obowiązujące zobowiązania międzynarodowe;

- zna skomplikowany, hierarchiczny system prawny i organizacyjny ochrony przyrody w Polsce, w tym zadania i kompetencje poszczególnych organów, a także rolę organizacji pozarządowych.

Metody i kryteria oceniania:

Test jednokrotnego wyboru (4 możliwe odpowiedzi) składający się z 50 pytań. Zaliczenie - powyżej 60% poprawnych odpowiedzi.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Pawlikowski
Prowadzący grup: Marcin Brzeziński, Bogdan Jaroszewicz, Iwona Jasser, Wiktor Kotowski, Paweł Pawlikowski, Barbara Sudnik-Wójcikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Pawlikowski
Prowadzący grup: Marcin Brzeziński, Bogdan Jaroszewicz, Iwona Jasser, Wiktor Kotowski, Paweł Pawlikowski, Barbara Sudnik-Wójcikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.