Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekofizjologia molekularna roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-225EMR
Kod Erasmus / ISCED: 13.104 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekofizjologia molekularna roślin
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty DOWOLNEGO WYBORU
Przedmioty KIERUNKOWE, BIOTECHNOLOGIA, I stopień
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

W ramach zajęć studenci zostaną zaznajomieni z problemami badawczymi ekofizjologii molekularnej roślin i stosowanymi metodami. Zajęcia będą miały charakter ćwiczeń laboratoryjnych, poprzedzonych

częścią teoretyczną. Każdy ze studentów będzie mógł samodzielnie wykonywać poszczególne zadania. Oprócz metod laboratoryjnych studenci poznają również narzędzia bioinformatyczne i statystyczne. Ta część zajęć będzie prowadzona w ramach pracowni komputerowej, przy czym każdy student będzie mógł samodzielnie wykonywać poszczególne zadania, np. przeszukiwać w internecie bazy danych, projektować startery czy analizować wyniki eksperymentów mikromacierzowych.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z aktualnymi problemami badawczymi ekofizjologii molekularnej roślin. Oprócz metod laboratoryjnych, w szczególności molekularnych, studenci poznają również podstawowe narzędzia bioinformatyczne. Zajęcia będą miały charakter ćwiczeń laboratoryjnych i pracowni komputerowej, poprzedzonych częścią teoretyczną w postaci seminarium. Każdy ze studentów mógł samodzielnie wykonywać poszczególne zadania. Jedynie prace laboratoryjne z mikromacierzami, ze względu na koszty, będą miały charakter pokazu. Natomiast opracowanie wyników skanowania mikromacierzy będzie wykonywane samodzielnie przez studentów.

Pełny opis:

Część praktyczna

1. Zmiany ekspresji wybranych genów pod wpływem stresów środowiskowych.

Izolacja RNA z użyciem Trizol'u i kolumienek (opcjonalnie) z A. thaliana i Z. mays kontrolnych i poddanych działaniu stresu biotycznego i abiotycznego. Czyszczenie RNA. Ocena jakościowa i ilościowa izolowanego RNA ze wskazaniem różnic gatunkowych w obrazie elektroforetycznym. Badanie ekspresji genów (np. PAL, peroksydazy, ZmERF3, ZmDREB2A) metodą półilościowego RT PCR oraz oznaczanie aktywności odpowiadających im enzymów (PAL, peroksydazy).

2. Wykrywanie programowanej śmierci komórki na poziomie DNA.

Izolacja DNA metodą Milligana z ziarniaków Z. mays na różnym etapie rozwoju i z liści Z. mays poddanych działaniu chłodu. Elektroforeza w żelu agarozowym.

3. Wykrywanie organizmów roślinnych modyfikowanych genetycznie.

Izolacja DNA z soi transgenicznej (40-3-2, Roundup Ready ) i typu dzikiego metodą

CTAB. Przeprowadzenie reakcji PCR dla wykrycia promotora CaMV 35S. Elektroforeza DNA w żelu agarozowym. Wykrywanie GMO z użyciem testów polowych w oparciu o metodę ELISA.

4. Zastosowanie mikromacierzy do analizy zmian transkryptomu u roślin po wpływem stresu

Pokaz wybranych elementów procedury na przykładzie mikromacierzy oligo dla Z. mays.

Pracownia komputerowa: Obróbka automatyczna i ręczna obrazów po skanowaniu mikromacierzy, normalizacja i analiza statystyczna wyników z użyciem programu BioConductor, inne programy do analizy wyników: Acuity, JMP Genomics, Gene Spring, Ariadne.

Część teoretyczna

1. Stres biotyczny i abiotyczny. Molekularne mechanizmy reakcji roślin na stresy. Fizjologiczne metody badania reakcji roślin na stresy. Metody badania ekspresji genów.

2. Rola programowanej śmierci komórki w rozwoju roślin i ich reakcji na stresy biotyczne i abiotyczne. Programowana śmierć komórkowa a nekroza. Ultrasktrukturalne i molekularne metody wykrywania programowanej śmierci komórki u roślin: kryteria ultrastrukturalne, drabinka DNA, kometka, TUNEL.

3. Organizmy modyfikowane genetycznie: uzyskiwanie, zastosowanie, znaczenie

praktyczne, wprowadzenie do prawodawstwa unijnego i krajowego dotyczącego GMO.

Metody wykrywania GMO: RT PCR, real time PCR, ELISA

4. Mikromacierze cDNA, oligo i białkowe i ich zastosowanie w ekofizjologii molekularnej roślin i innych dziedzinach biologii eksperymentalnej, projektowanie eksperymentu z użyciem mikromacierzy, ocena jakości i normalizacja wyników, analiza statystyczna wyników, analiza funkcjonalna wyników z użyciem Gene Ontology, analiza zmian w szlakach metabolicznych, weryfikacja wyników, prezentacja wyników eksperymentów mikromacierzowych w bazach publicznych w formacie MIAME (minimum information about microarray experiment), elementy bioinformatyki.

Literatura:

Skrypt do ćwiczeń (do pobrania ze strony: http://www.biol.uw.edu.pl/ibebr/dydaktyka)

Bioinformatyka. Baxevanis A.D., Ouellette B.F.F. (red). PWN, Warszawa, 2005.

Prasad M.N.V. Plant Ecophysiology. J. Wiley & Sons, New York.Turner P.C., 1996. McLennan A.G., Bates A.D., White M.R.H. Biologia Molekularna. PWN, Warszawa, 2007.

Nobel, P. S. Physicochemical and Environmental Plant Physiology. Elsevier Academic Press, 2005.

Aktualna literatura przedmiotu wskazana przez prowadzących zajęcia.

Efekty uczenia się:

Ma elementarną wiedzę w wybranych podstawowych obszarach biotechnologii oraz rozumie związki i zależności między różnymi dyscyplinami przyrodniczymi, w tym biotechnologią i ekologią.

Wykazuje znajomość podstawowych technik i narzędzi w badaniach zjawisk przyrodniczych i rozumie znaczenie pracy doświadczalnej w biotechnologii oraz potrafi opisać znaczenie analiz molekularnych w badaniach biologicznych i ekofizjologicznych.

Zna podstawy technik informatycznych i wykorzystuje narzędzia informatyczne do pozyskiwania informacji, przetwarzania tekstów, prezentacji.

Stosuje podstawowe techniki, właściwe dla biotechnologii, w tym ekofizjologii.

Wykazuje umiejętność wykorzystania dostępnych źródeł informacji, w tym ze źródeł elektronicznych.

Wykonuje w laboratorium proste pomiary fizycznochemiczne lub/i biologiczne oraz dokonuje obserwacji, oraz stosuje, na poziomie podstawowym, metody matematyczne i statystyczne do opisu zjawisk i analizy danych.

Wykazuje zrozumienie zjawisk i procesów biologicznych w przyrodzie.

Rozwija akceptującą postawę wobec metod matematycznych i statystycznych stosowanych w biotechnologii.

Wykazuje zdolność do efektywnej pracy w zespole.

Metody i kryteria oceniania:

krótkie sprawozdania pisemne z poszczególnych zadań,

opracowanie końcowe (w formie prezentacji multimedialnej lub raportu) wybranych zagadnień dla poszczególnych zespołów

Praktyki zawodowe:

nie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 75 godzin więcej informacji
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Sowiński
Prowadzący grup: Maciej Jończyk, Piotr Kowalec, Alicja Sobkowiak, Danuta Solecka, Paweł Sowiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 75 godzin więcej informacji
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Sowiński
Prowadzący grup: Maciej Jończyk, Piotr Kowalec, Alicja Sobkowiak, Danuta Solecka, Paweł Sowiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-75de05ef3 (2023-09-21)