Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Krajobrazy roślinne północnej Polski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-226KRPP
Kod Erasmus / ISCED: 13.104 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Krajobrazy roślinne północnej Polski
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty do wyboru dla studentów MSOŚ
Przedmioty do wyboru/specjalizacyjne na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Biologii
Przedmioty DOWOLNEGO WYBORU
Przedmioty kierunkowe, ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKA, sem. 2, W. BIOLOGII
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Przedmioty specjalizacyjne, BIOLOGIA, EKOLOGIA I EWOLUCJA, II stopień
Strona przedmiotu: http://www.zerios.uw.edu.pl/
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

biologia
geografia
ochrona środowiska

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Brak.

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Zajęcia dostarczają wiedzy na temat szaty roślinnej (roślinności i flory) północnej Polski na tle uwarunkowań geomorfologicznych, siedliskowych, klimatycznych i biotycznych (w tym związanych z rolą zwierząt i grzybów).

Do najważniejszych poruszanych zagadnień należą: 1) roślinność i flora a zróżnicowanie geomorfologiczne, klimatyczne i siedliskowe; 2) kształtowanie się szaty roślinnej i polodowcowa historia flory; 3) zróżnicowanie naturalnych zbiorowisk leśnych, torfowiskowych, wodnych i innych naturalnych ekosystemów nieleśnych oraz ich skład gatunkowy; 4) procesy sukcesji w ekosystemach leśnych, torfowiskowych, jeziornych i wydmowych; 5) regionalizacja geobotaniczna północnej Polski; 6) rola czynników biotycznych (np. wpływu roślinożerców) w kształtowaniu się zbiorowisk roślinnych.

Pełny opis:

Wykłady wprowadzają w zagadnienie polodowcowej historii flory i zróżnicowania zbiorowisk roślinnych północnej Polski.

Ćwiczenia odbywają się w formie ośmiodniowego wyjazdu w teren.

W związku ze znacznymi kosztami transportu oraz noclegów, udział w zajęciach jest odpłatny. Rejestracja wymaga potwierdzenia wpłatą (więcej szczegółów w rubryce "Uwagi").

Ćwiczenia odbywają się w terenie i w formie seminariów w bazach noclegowych. Czerwcowy, ośmiodniowy wyjazd w teren odbywa się w unikatowych przyrodniczo obszarach - parkach narodowych i licznych rezerwatach przyrody, w większości objętych ochroną również jako obszary Natura 2000.

Trasa przejazdu wynosi około 1750 km i obejmuje m.in. Kotlinę Biebrzańską, Pojezierze Ełckie, Puszczę Romincką, Pojezierze Wschodniosuwalskie, Pojezierze Iławskie, Pobrzeże Kaszubskie, Wybrzeże Słowińskie, Pojezierze Bytowskie, Równinę Charzykowską, Pojezierze Chełmińskie i Równinę Inowrocławską.

UWAGA (1): Program zajęć może ulec zmianom.

UWAGA (2): Zajęcia są bardzo intensywne i odbywają się bez względu na pogodę.

Literatura:

Bohn, U., Neuhäusl, R., unter Mitarbeit von / with contributions by Gollub, G., Hettwer, C., Neuhäuslová, Z., Raus, Th., Schlüter, H. & Weber, H. (2000/2003): Karte der natürlichen Vegetation Europas / Map of the Natural Vegetation of Europe. Maßstab / Scale 1 : 2 500 000. Münster (Landwirtschaftsverlag)

Kornaś J., Medwecka-Kornaś A. 2002. Geografia roślin. PWN, Warszawa.

Lauschner C., Ellenberg H. 2017. Vegetation Ecology of Central Europe. Springer International Publishing AG.

Matuszkiewicz W. 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN, Warszawa.

Szafer W., Zarzycki K. (red.) 1972. Szata roślinna Polski. Tom 1 i 2. PWN, Warszawa.

Zarzycki K., Kaźmierczakowa R., Mirek Z.: (red.) 2014. Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. III. uaktualnione i rozszerzone. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.

Strony internetowe::

Atlas-roślin: https://www.atlas-roslin.pl/pelna/index.html

FloraVeg.EU: Database of the European Flora and Vegetation. https://floraveg.eu/

Efekty uczenia się:

Podczas kursu studenci, zdobywają wiedzę o szacie roślinnej północnej części Polski i jej uwarunkowaniach, a w szczególności poznają:

(1) charakterystyczne i ważne zbiorowiska roślinne oraz ich specyficzne siedliska: lasy (buczyna, grąd, borealna świerczyna bagienna, atlantycka brzezina bagienna, ols, łęg, bór sosnowy), wydmy nadmorskie i śródlądowe, klif, murawy kserotermiczne, solniska, torfowiska, źródliska i roślinność zbiorników wodnych (m.in. specyficzne jeziora lobeliowe oraz zbiorniki słonawe); K_W01 Bl2, K_W06 Bl2

(2) uwarunkowania środowiskowe kształtujące poszczególne typy ekosystemów; K_W04 Bl2, K_W10 Bl2, K_W11 Bl2, K_U03 Bl2, K_U08 Bl2, K_U09 Bl2, K_U10 Bl2, K_U11 Bl2

(3) występujące w tych zbiorowiskach ważniejsze gatunki roślin; K_W01 Bl2, K_U03 Bl2, K_U08 Bl2, K_U09 Bl2, K_U10 Bl2, K_U11 Bl2

(4) historię flory Polski w okresie polodowcowym; K_W01 Bl2, K_W04 Bl2, K_U03 Bl2, K_U08 Bl2, K_U09 Bl2, K_U10 Bl2, K_U11 Bl2

(5) geobotaniczny podział północnej Polski na tle podziału globalnego; K_W01 Bl2

Ponadto studenci nabywają umiejętności w zakresie przygotowywania i wygłaszania wystąpień ustnych w języku polskim i angielskim, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+; K_U11 Bi2

Metody i kryteria oceniania:

Poprawna i interesująca prezentacja ustna na zadany temat; wykazanie zrozumienia zróżnicowania flory i roślinności północnej Polski i jej związku z uwarunkowaniami geomorfologicznymi, klimatycznymi, siedliskowymi i biotycznymi, współcześnie i w okresie od końca ostatniego zlodowacenia.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kozub
Prowadzący grup: Marcin Brzeziński, Iwona Dembicz, Łukasz Kozub, Paweł Pawlikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis:

Jak w głównym opisie przedmiotu.

Pełny opis:

Jak w głównym opisie przedmiotu.

Literatura:

Jak w głównym opisie przedmiotu.

Uwagi:

Informacje o zajęciach w roku akademickim 2023/2024.

Studenci pokrywają część kosztów uczestnictwa w kursie (które obejmują 1750 km przejazdu autobusem i 8 noclegów). Opłata wynosi 550 PLN.

Po zakończeniu rejestracji w USOS wpłaty będą zbierane przez koordynatora (p.pawlikowski[at]uw.edu.pl).

Wykłady (łącznie 3) rozpoczną się w marcu 2024 r.; szczegółowe informacje zostaną podane później.

Ćwiczenia terenowe: 15-22.06.2024.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)