Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia magisterska dla biotechnologii II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-313PMGR2-BT
Kod Erasmus / ISCED: 13.104 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia magisterska dla biotechnologii II
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, BIOTECHNOLOGIA, II rok, II stopień
Punkty ECTS i inne: 12.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty uczenia się:

Rozumie i potrafi interpretować wybrane, złożone zjawiska i procesy biotechnologiczne. (S3_W01)

Posiada wiedzę na temat pozyskiwania funduszy na badania oraz zasad planowania i tworzenia projektów badawczych oraz ochrony praw własności intelektualnej i komercjalizacji wyników badań. (S3_W03, S3_W04, S3_W06)

Zna terminologię oraz nowoczesne techniki i metody (i urządzenia badawczo-pomiarowe) wykorzystywane w biotechnologii. (S3_W05)

Stosuje zaawansowane metody i narzędzia badawcze do analizy danych empirycznych i opisu procesów przyrodniczych. (S3_U01)

Planuje i realizuje projekty badawcze. (S3_U01)

Absolwent potrafi komunikować się, przygotować opracowanie i podejmować dyskusję naukową w języku ojczystym i obcym na tematy związane z biotechnologią. (S3_U02)

Posiada nawyk korzystania z obiektywnych źródeł informacji naukowej, krytycznie ocenia uzyskane wyniki. (S3_K01)

Wykazuje zdolność i umiejętność pracy zespołowej oraz przestrzega i rozwija zasady etyki zawodowej. (S3_K03, S3_K04)

_

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia magisterska więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)