Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekologia ekosystemów wodnych i lądowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-ZS-EKOWIL Kod Erasmus / ISCED: 13.104 / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Ekologia ekosystemów wodnych i lądowych
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty 4EU+ (z oferty jednostek dydaktycznych)
Przedmioty obowiązkowe, ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKA, sem. 2, W. BIOLOGII
Strona przedmiotu: http://hydro.biol.uw.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot jest w całości realizowany w trakcie kilkudniowego wyjazdu terenowego. Celem zajęć jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy na temat zastosowania ekologii w ocenie i monitoringu stanu środowiska oraz usuwaniu skutków antropopresji. W trakcie zajęć studenci realizują w 3-6 osobowych zespołach badawczych tematy dotyczące problematyki zajęć. Wyniki przeprowadzonych przez siebie badań studenci przedstawiają podczas prezentacji podsumowującej zajęcia. W trakcie zajęć odbywają się również interaktywne warsztaty o charakterze seminaryjno-wykładowym, na których każdy ze studentów prezentuje krótkie opracowanie literaturowe, a prowadzący zajęcia moderują dyskusję jak również przekazują studentom wiedzę niezbędną do zaliczenia przedmiotu.

Skrócony opis:

Podstawy ekologii ekosystemów wodnych i lądowych. Podstawy metodyki pracy ekologa w terenie i laboratorium. Ocena stopnia i charakteru zmian antropogenicznych w środowisku (zanik i przekształcanie siedlisk, fragmentacja krajobrazu, eksploatacja, introdukcje obcych gatunków). Zastosowania ekologii w ocenie i monitoringu stanu środowiska oraz usuwaniu skutków antropopresji.

Pełny opis:

Ekologia jako dyscyplina naukowa. Przypomnienie podstawowych pojęć z zakresu ekologii (środowisko, siedlisko, czynniki ograniczające, zakres tolerancji, adaptacje, stres, osobnik, populacja, gatunek, biocenoza, ekosystem, krajobraz). Antropogeniczne zmiany w środowisku: zanik i przekształcanie siedlisk, fragmentacja krajobrazu, introdukcje (celowe i przypadkowe) obcych gatunków, i ich konsekwencje dla osobnika, populacji, struktury biocenoz i ekosystemów. Możliwości rekonstrukcji przeszłych stanów ekosystemów i biocenoz. Antropopresja jako czynnik doboru. Fizjologia i ekologia osobnika w warunkach zmienionych przez człowieka. Ekstremofile. Różnorodność biologiczna. Różnorodność gatunkowa i metody jej oceny. Ochrona różnorodności biologicznej. Współczesne zagrożenia. Szósta ekstynkcja. Procesy populacyjne i ekologia oddziaływań międzygatunkowych w warunkach antropopresji. Struktura biocenoz i biologiczne sposoby kontroli biomasy poziomów troficznych. Koncepcja ekosystemu. Produktywność ekosystemów wodnych i lądowych. Zastosowania ekologii w praktyce ochrony przyrody i kształtowania środowiska.

Literatura:

Begon, M., Mortimer, M. 1989. Ekologia populacji. Studium porównawcze zwierząt i roślin. PWRiL, Warszawa, 356 s.Begon, M., Harper, J.L., Townsend, C.R., 1996. Ecology. Individuals, Populations, and Communities. 3. wyd., Blackwell, 876 Krebs, Ch. J., 1996. Ekologia. PWN, Warszawa.s. Weiner, J. 1999. Życie i ewolucja biosfery, PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Student powinien posiąść gruntowną znajomość ekologii (osobnika, populacji, biocenozy i ekosystemu) w warunkach niezaburzonych działalnością człowieka i w warunkach antropopresji, umieć stosować proste metody oceny stanu środowiska, proponować metody przeciwdziałania skutkom antropopresji.

K_W02 Os I

K_W05 Os I

K_W10 Os II

KW 09 BI I

KW 10 BI I)

K_W16 BI I

K_W11 BI II

K_W07 Os I

K_W17 BI I

K_U02 Os I

K_02 BI II

K_U08 BI II

K_U11 B II

K_U09 B II)

K_K07 BI

K_k10 Os II

K_K03 BI

K_K09 Os II

Metody i kryteria oceniania:

UWAGA! Integralną częścią ćwiczeń są dwa 5-dniowe wyjazdy terenowe realizowane w kwietniu i/lub na początku czerwca (dokładne terminy podawane są dla konkretnych lat akademickich).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Brzeziński, Joanna Pijanowska, Mirosław Ślusarczyk
Prowadzący grup: Marcin Brzeziński, Bogdan Jaroszewicz, Jan Jedlikowski, Joanna Pijanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.