Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Globalne zagrożenia środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-ZS-GZS Kod Erasmus / ISCED: 07.204 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Globalne zagrożenia środowiska
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty 4EU+ (z oferty jednostek dydaktycznych)
Przedmioty obowiązkowe, ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKA, sem. 2, W. BIOLOGII
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia horyzontalne związane z zagrożeniami cywilizacyjnymi biosfery, problemy ludzkości wobec katastrof i zagrożeń globalnych, działania prawne, techniczne i społeczne ochrony wód, powietrza i gleb, strategii ochrony zasobów środowiska. Problemy związane z niszczeniem i fragmentacja siedlisk, fizyczne i chemiczne zakłócenia dynamiki ekosystemów, wprowadzania obcych gatunków, organizmów GMO. Skutki nadmiernego pozyskiwania zasobów nieożywionych, zdrowotne skutki degradacji środowiska (erozje, pustynnienie, głód). Zagrożenia dla ekologicznej jakości wód powierzchniowych. Metody przeciwdziałania eutrofizacji antropogennej i degradacji środowisk wodnych. Zagrożenia sanitarne i epidemiologiczne w środowiskach wodnych.

Pełny opis:

Treści kształcenia: 1. Atmosfera ziemska. Zagrożenia stratosfery (reakcje z udziałem ozonu stratosferycznego, problem „dziury ozonowej”); troposfery – zanieczyszczenia atmosferyczne (smog, gazy wydechowe, opad atmosferyczny-pyły, kwaśne deszcze, aerozole).Chemia klimatu globalnego (zasoby energii, gazy cieplarniane, globalne ocieplenie klimatu-prognozy).2. Hydrosfera: rodzaje, zasoby i pochodzenie wód. Źródła i typy zanieczyszczeń wód. Procesy samooczyszczania się wód. Eutrofizacja naturalna i antropogeniczna: przyczyny i skutki. Przeciwdziałanie degradacji zasobów wodnych i ograniczanie eutrofizacji. Rola zlewni i krajobrazu w ochronie wód. Technologie oczyszczania ścieków i rekultywacji zbiorników wodnych. Woda jako środowisko występowania i rozprzestrzeniania się mikroorganizmów toksycznych (toksyczne zakwity glonów i cyanobakterii) i patogennych (bakterie, wirusy, pierwotniaki): zagrożenia sanitarne i epidemiologiczne. Metody detekcji i oceny stopnia zagrożeń dla funkcjonowania i ekologicznej jakości wód powierzchniowych.3. Środowisko lądowe . Wpływ roślinności, skały macierzystej i stosunków wodnych na właściwości fizyczne i chemiczne gleb. Substancja organiczna, jej skład i właściwości, procesy mineralizacji i humifikacji. Rola mikroorganizmów w przemianach związków mineralnych i organicznych w glebie. Antropogeniczne przekształcenia pokrywy glebowej oraz formy rekultywacji gleb zdegradowanych. Procesy degradacji gleb (erozja, powodzie i osuwiska, spadek zawartości materii organicznej – pustynienie, zasklepianie i zagęszczanie gleby, spadek różnorodności biologicznej, skażenie chemiczne i zasolenie gleby).. 4. Świat organizmów żywych (zagrożenia różnorodności biologicznej, organizmy inwazyjne, transgeniczne, klonowanie, zagrożenia epidemiczne i demograficzne).

Literatura:

1. Chełmicki W. 2001. Woda. Zasoby, Degradacja, Ochrona. PWN, Warszawa2. Sławińska J. 2001. Nowoczesne Systemy Oczyszczania Ściekow. Arkady.3. Lampert W., Sommer U. 1996. Ekologia wód śródlądowych PWN, Warszawa.4. Rheinheimer G. 1987. Mikrobiologia wód. PWRiL, Warszawa.5. 5. Paluch J. (ed). 1973. Mikrobiologia wód. PWN, Warszawa.6. Graniczny M Mizerski W (2009) Katastrofy przyrodnicze PWN, Warszawa7. Allowey B.J. Ayres D.C (1999) Chemiczne podstawy zanieczyszczen środowiska PWN, Warszawa8. Siemienski M. (2007) Srodowiskowe zagrozenia zdrowia PWN Warszawa

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student będzie przygotowany do prowadzenia postępowań w sprawie oceny oddziaływań na środowisko. Będzie dysponował wiedzą pozwalająca na rozwiązywanie konfliktów społecznych związanych z zagadnieniami ochrony środowiska. Ponadto będzie posiadał umiejętności niezbędne w systemach zarządzania jakością w ochronie zasobów środowiska (ekspertyzy, doradztwo, opinie).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczeniem wykładu jest egzamin testowy.

Zaliczenie ćwiczeń:

1. część laboratoryjna - testowe kolokwium,

2. część terenowa - prezentacja.

Ocena końcowa z ćwiczeń jest średnią ważoną z tych dwóch ocen.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Jedlikowski
Prowadzący grup: Ingeborga Jarzyna, Iwona Jasser, Jan Jedlikowski, Monika Mętrak, Małgorzata Suska-Malawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.