Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat naukowca - Literaturoznawstwo I rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-SDN-WN-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat naukowca - Literaturoznawstwo I rok
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest doskonalenie umiejętności warsztatowych niezbędnych w efektywnym prowadzeniu badań naukowych, w tym zwłaszcza w ramach przygotowanej rozprawy doktorskiej. Indywidualny charakter zajęć jest uwarunkowany specyfiką tematyki rozprawy doktorskiej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest doskonalenie umiejętności warsztatowych niezbędnych w efektywnym prowadzeniu badań naukowych, w tym zwłaszcza w ramach przygotowanej rozprawy doktorskiej. Indywidualny charakter zajęć jest uwarunkowany specyfiką tematyki rozprawy doktorskiej.

W trakcie zajęć doktorant poznaje i w praktyce wykorzystuje metodologię właściwą dla dyscypliny, w której prowadzi badania. Doktorant przygotowując teksty i komunikaty akademickie kształtuje umiejętność samodzielnego formułowania hipotez badawczych, a także wnioskowania w oparciu o kryteria naukowe. Podczas zajęć doktorant pogłębia zdolność krytycznego myślenia, przygotowując się do wartościującej oceny dorobku naukowego w dyscyplinie, w ramach której powstaje rozprawa. Zajęcia przygotowują doktoranta do upowszechniania wyników badań w sposób zróżnicowany ze względu na grupę odbiorców. Zajęcia pozwalają także na kształtowanie umiejętności samodzielnego planowania własnego rozwoju naukowego.

Zajęcia prowadzone są w trybie konsultacji indywidualnych, realizowane w trakcie całego cyklu kształcenia przez cztery wybrane semestry, harmonogram zajęć zależy od uzgodnień między promotorem i doktorantem.

Literatura:

Indywidualnie dobrana w zależności od specyfiki tematyki rozprawy doktorskiej.

Efekty uczenia się:

Doktorant/ka zna i rozumie (wiedza):

- w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów – światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe – właściwe dla dyscypliny Literaturoznawstwo (WG_01);

- metodologię badań naukowych w obrębie dyscypliny Literaturoznawstwo (WG_03);

- fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji z perspektywy nauk humanistycznych, w tym zwłaszcza dyscypliny Literaturoznawstwo, w ramach której prowadzi badania WK_01.

Doktorant/ka potrafi (umiejętności):

- wykorzystywać wiedzę z różnych dyscyplin nauk humanistycznych do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności definiować cel i przedmiot badań naukowych w dyscyplinie Literaturoznawstwo, właściwie rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować; formułować hipotezę badawczą oraz wnioskować na podstawie wyników badań naukowych (UW_01);

- potrafi samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób (UU_01);

- potrafi planować zajęcia lub grupy zajęć w dyscyplinie Literaturoznawstwo i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi (UU_02).

Doktorant/ka jest gotów/owa (kompetencje społeczne):

- do samodzielnej i krytycznej oceny dorobku w ramach dyscypliny Literaturoznawstwo (KK_01);

- do uznania priorytetu wiedzy w rozwiązaniu problemów badawczych, poznawczych i praktycznych, w obrębie dyscyplin humanistycznych, w tym zwłaszcza Literaturoznawstwo, z zachowaniem szacunku dla standardów pracy i debaty (KK_03);

- do podtrzymania i rozwijania etosu środowisk badawczych, w tym: prowadzenia badań w sposób niezależny, z uwzględnieniem istniejących ograniczeń wynikających m. in. ze względów finansowych lub infrastrukturalnych, respektowania zasad publicznej własności wyników badań naukowych z uwzględnieniem reguł ochrony własności intelektualnej, ze świadomością potrzeby przestrzegania zasad etyki zawodowej (KR_01).

Metody i kryteria oceniania:

Zindywidualizowane, w zależności od roku kształcenia i progresu w przygotowaniu rozprawy doktorskiej, forma zależna od uzgodnień z promotorem (np. przygotowanie wystąpienia naukowego, artykułu, planu rozprawy, rozdziału rozprawy, zestawienie źródeł i opracowań dotyczących tematyki rozprawy, opracowanie konspektu zajęć upowszechniających wyniki badań). Zaliczenie na podstawie pozytywnej opinii promotora (promotor poświadcza osiągnięcie efektów w formie tabelarycznej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Rekowska
Prowadzący grup: Piotr Chmiel, Jolanta Dygul, Eliza Kącka, Jarosław Klejnocki, Marcin Kołakowski, Grzegorz Kość, Olaf Krysowski, Michał Kuziak, Klaudia Łączyńska, Katarzyna Marciniak, Jerzy Mazurek, Magda Nabiałek, Maria Olszewska, Dominika Oramus, Dawid Osiński, Tadeusz Pióro, Anna Pochmara-Ryżko, Jan Potkański, Paweł Rodak, Witold Sadowski, Jolanta Sujecka, Mikołaj Szymański, Danuta Ulicka, Elżbieta Wichrowska, Łukasz Wróbel, Łukasz Żurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Warsztaty - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)