Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Advanced Microeconomics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-SZD-N-AMi-EF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Advanced Microeconomics
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla I roku SDNS dyscyplina ekonomia i finanse
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

30-godzinny wykład konwersatoryjny

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z kluczowymi modelami ekonomicznymi i ramami, które ułatwiają analizę wyborów aktorów i zachowań strategicznych. Tematy obejmują: optymalizację aktorów i prawo Walrasa; pierwsze i drugie twierdzenie o dobrobycie, informacje asymetryczne, gry statyczne z pełną informacją, gry dynamiczne, gry statyczne z niepełną informacją, gry koalicyjne, behawioralną teorię gier.

Literatura:

Varian, H. R., Microeconomic Analysis, W. W. Norton & Co., ed. 3′ (VMA)

Mas-Colell, A., M. D. Whinston, J. R. Green, Microeconomic Theory, Oxford University Press, 1995 (MWG)

Tadelis, Steven. Game Theory: An Introduction. Princeton University Press, 2013.

Gibbons, Robert S. Game Theory for Applied Economists. Princeton University Press, 1992.

Straffin, Philip D. Game Theory and Strategy. Vol. 36. MAA, 1993.

Osborne, Martin J., and Ariel Rubinstein. A Course in Game Theory. MIT press, 1994.

Efekty uczenia się:

Wiedza: Zna i rozumie:

WG_1 - w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów - światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe – właściwe dla danej dyscypliny w ramach nauk społecznych

WG_2 - główne tendencje rozwojowe dyscyplin w ramach nauk społecznych, w których odbywa się kształcenie

WG_3 - metodologię badań naukowych w obrębie dyscyplin naukowych z dziedziny nauk społecznych

WK_1 - fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji z perspektywy nauk społecznych

WK_2 - ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej w obrębie nauk społecznych

Umiejętności: Potrafi:

UW_1 - wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki lub dziedziny sztuki do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności: definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą; rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosowań; wnioskować na podstawie wyników badań naukowych

UW_2 - dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych w obrębie nauk społecznych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy

Kompetencje społeczne: Jest gotów do:

KK_1 - krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny w obrębie nauk społecznych

KK_2 - Krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój danej dyscypliny

Metody i kryteria oceniania:

opis wymagań związanych z uczestnictwem w zajęciach, w tym

dopuszczalna liczba usprawiedliwionych nieobecności; uczestnictwo we wszystkich zajęciach jest obowiązkowe, każda nieobecność powinna być usprawiedliwiona mailem do jednego z wykładowców

zasady zaliczenia zajęć i przedmiotu (w tym sesji poprawkowej);

Egzamin końcowy składa się z dwóch części: pierwsza część obejmuje zagadnienia z 1 i 2 części kursu (wymienione powyżej), druga część egzaminu obejmuje zagadnienia z 3-7 części kursu. Obie części będą miały taką samą wagę. Aby zdać egzamin, uczniowie muszą uzyskać co najmniej 50% punktów z każdej części. Studenci, którzy nie zdali egzaminu, mają jedną szansę na poprawienie oceny (sesja poprawkowa).

Metody weryfikacji efektów uczenia się; Zaliczenie pisemne lub ustne

Egzamin na zakończenie kursu.

kryteria oceny

Na egzaminie studenci zostaną poproszeni o rozwiązanie problemów przy użyciu modeli i ram ekonomicznych, których nauczyli się podczas kursu (ewentualnie z niewielkim rozszerzeniem). Wszystkie odpowiedzi będą składały się głównie z wyrażeń matematycznych. Podstawowym kryterium oceny jest więc po prostu to, czy odpowiedź jest poprawna matematycznie. Ponadto pytania mogą wymagać pewnych szkiców intuicji. W tym przypadku podstawowymi kryteriami oceny będą: jasność wyrażenia, logika i odniesienie do wyrażeń matematycznych.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Witajewski-Baltvilks
Prowadzący grup: Dominika Machowska, Jan Witajewski-Baltvilks
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Skrócony opis:

30-godzinny wykład konwersatoryjny

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z kluczowymi modelami ekonomicznymi i ramami, które ułatwiają analizę wyborów aktorów i zachowań strategicznych. Tematy obejmują: optymalizację aktorów i prawo Walrasa; pierwsze i drugie twierdzenie o dobrobycie, informacje asymetryczne, gry statyczne z pełną informacją, gry dynamiczne, gry statyczne z niepełną informacją, gry koalicyjne, behawioralną teorię gier.

Literatura:

Varian, H. R., Microeconomic Analysis, W. W. Norton & Co., ed. 3′ (VMA)

Mas-Colell, A., M. D. Whinston, J. R. Green, Microeconomic Theory, Oxford University Press, 1995 (MWG)

Tadelis, Steven. Game Theory: An Introduction. Princeton University Press, 2013.

Gibbons, Robert S. Game Theory for Applied Economists. Princeton University Press, 1992.

Straffin, Philip D. Game Theory and Strategy. Vol. 36. MAA, 1993.

Osborne, Martin J., and Ariel Rubinstein. A Course in Game Theory. MIT press, 1994.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Witajewski-Baltvilks
Prowadzący grup: Dominika Machowska, Jan Witajewski-Baltvilks
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)