Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dane na poziomie jednostki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-SZD-WM-MDA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dane na poziomie jednostki
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Zajęcia metodologiczne i metodyczne - Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

20 godz. (5 spotkań, 4 godziny każde)

w zależności od obowiązujących regulacji na Uniwersytecie Warszawskim zajęcia będą miały formę bezpośrednią, zdalną lub hybrydową.

stosowane metody dydaktyczne

wykład omawiający teoretyczne założenia omawianych modeli oraz zajęcia praktyczne na komputerach.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodami współczesnej mikroekonometrii i zdobycie umiejętności ich zastosowania w praktyce (wybór modelu i specyfikacji, estymacja, interpretacja wyników, wnioskowanie). Jeżeli będzie to możliwe to zajęcia będą odbywały się pracowni komputerowej i będą składały się z omówienia wprowadzanych metod i rozwiązywania odpowiednio przygotowanych praktycznych zadań. W ramach kursu wykorzystywane jest program R.

Zaliczenie kursu odbywa się na podstawie pracy pisemnej w formie artykułu naukowego (waga 60%) i prac domowych – zadań praktycznych polegających na zastosowaniu poznanych metod (waga 40%).

Literatura:

− Greene, W. H., 2011. Econometric Analysis. 7 Ed., Prentice Hall.

− Cameron, A. C., and Trivedi, P. K., 2005. Microeconometrics: Methods and Applications. Cambridge University Press.

Wybrane zagadnienia z następujących pozycji:

− Train, K. E., 2009. Discrete Choice Methods with Simulation. 2 Ed., Cambridge University Press, New York.

− Hensher, D. A., Rose, J. M., and Greene, W. H., 2015. Applied Choice Analysis. 2 Ed., Cambridge University Press, Cambridge.

− Greene, W. H., and Hensher, D. A., 2010. Modeling Ordered Choices: A Primer. Cambridge University Press.

Efekty uczenia się:

Pomyślne ukończenie kursu pozwoli na poznanie metod i narzędzi mikroekonometrycznych – od strony teoretycznej (założenia, podstawy działania) jak i praktycznej (analiza danych – konstrukcja modeli, estymacja, interpretacja wyników). Kurs daje podstawę zarówno do wykorzystania tych metod w praktyce jak i dalszego samodzielnego zgłębiania przedstawionych modeli mikroekonometrycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie kursu odbywa się na podstawie pracy pisemnej (waga 60%) i prac domowych (waga 40%).

Zaliczenie przedmiotu wymaga zdobycia 50% punktów. Punkty oblicza się za pomocą następującego algorytmu:

Wynik = 0.6*(procentowy wynik za pracę pisemną) + 0.4* (Procentowy wynik za prace domowe)

Punkty możliwe do zdobycia w ramach prac domowych przyznawane są za zadania do przygotowania samodzielnie lub w grupach (zależnie od polecenia). Zadania te są sprawdzane, a typowe błędy są omawiane na zajęciach.

Obecność na zajęciach nie jest warunkiem zaliczenia przedmiotu.

Wszystkich studentów obowiązują te same zasady. Nie przewiduje się innych sposobów zaliczenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 20 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Giergiczny
Prowadzący grup: Marek Giergiczny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Warsztaty - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)