Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geografia fizyczna stosowana-ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-GFS(C)-SF
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Geografia fizyczna stosowana-ćwiczenia
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (ścieżka fizycznogeograficzna) - sem. 4
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Podczas ćwiczeń studenci stosują w praktyce wybrane metody i narzędzia badawcze stosowane w geomorfologii, geoekologii, hydrologii i klimatologii do rozpoznania uwarunkowań i oceny środowiska geograficznego oraz zapoznają się problemami związanymi z gospodarowaniem przestrzenią.

Pełny opis:

Geomorfologia:

Ćwiczenia są poświęcone praktycznemu zastosowaniu wiedzy geomorfologicznej. Przy pomocy wybranych metod geomorfologicznych (oceny parametrów morfologicznych i litologicznych) studenci oceniają potencjał wybranego obszaru dla różnych form zagospodarowania i użytkowania terenu.

Geoekologia

Podczas ćwiczeń z części geoekologicznej studenci stosują w praktyce wybrane metody oceny krajobrazu oraz zapoznają się problemami związanymi z gospodarowaniem przestrzenią w strefie intensywnych procesów urbanizacyjnych w otoczeniu obszarów chronionych.

Hydrologia

Podczas ćwiczeń z części hydrologicznej studenci poznają źródła informacji hydrologicznej oraz stosują w praktyce wybrane metody oceny zasobów wodnych. Opisują przestrzenne zróżnicowanie struktury hydrograficznej, wykorzystania zasobów wodnych, zagrożeń hydrologicznych oraz przemian obiegu wody wybranych fragmentów zlewni na podstawie dostępnych źródeł informacji kartograficznej.

Klimatologia

Ćwiczenia są poświęcone praktycznemu zastosowaniu wiedzy z zakresu klimatologii w badaniu relacji między człowiekiem, jego działalnością i warunkami klimatycznymi. Treściami kształcenia są podstawowe metody i narzędzia badawcze wykorzystywane w określaniu i ocenie cech klimatu istotnych z punktu widzenia różnych form działalności człowieka.

Nakład pracy studenta:

2 ECTS – godziny w bezpośrednim kontakcie z prowadzącymi, tj. udział w zajęciach;

2 ECTS - wkład własny studenta: - 0,5 pkt zapoznanie z literaturą, 1 pkt przygotowanie ćwiczeń, prac pisemnych lub prezentacji /referatu, 0,5 pkt - przygotowanie do zaliczenia/zaliczenie.

Literatura:

Literatura będzie podawana przez porwadzących w trakcie zajęć. Przykładowe pozycje:

Geomorfologia:

• Bajgier-Kowalska M., 2006, Destrukcyjny wpływ osuwisk na zabudowę i infrastrukturę techniczną na przykładzie Karpat fliszowych, Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, 53.

• Izmaiłow B., Michno A., 2009, Geomorfologiczne uwarunkowania zagospodarowania obszarów lessowych na przykładzie Płaskowyżu Proszowickiego w rejonie Koszyc. Człowiek i rolnictwo, red. Z. Górka i A. Zborowski, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

• Krzyk P., 2010, Wybrane aspekty zagospodarowania karpackich dolin rzecznych, Kwartalnik Architektura Krajobrazu, 1/2010, Wyd. Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław.

• Starkel L., 1972, Charakterystyka rzeźby Polskich Karpat i jej znaczenie dla gospodarki rolnej, Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, 10.

• Ziętara T., 2006, Zagadnienia prognozowania i stabilizacji ruchów osuwiskowych w Karpatach, Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, 53.

• Krzyk P., Korzeniak G., Szlenk-Dziubek D., Komenda J., Rϋtsche P., 2008, Nowe zadania planowania miejscowego w zakresie kształtowania i zagospodarowania obszarów wiejskich. Monografia, red. Ziobrowski Z., Pijanowski J.M., Wyd. Instytut Rozwoju Miast, Kraków.

Geoekologia

• Bródka S. (Red.) Praktyczne Aspekty Ocen Środowiska Przyrodniczego; Bogucki Wyd. Naukowe Poznań 2010

• Bródka S., 2012, Projekty Ocen Środowiska Przyrodniczego Oraz Ich Znaczenie W Planowaniu Przestrzennym, Problemy Ekologii Krajobrazu, Tom XXXII, 27-35

• KISTOWSKI M., 2007, Metoda Delimitacji I Oceny Wartości Wizualnoestetycznej Jednostek Krajobrazowych I Jej Zastosowanie Dla Obszaru Województwa Pomorskiego, [W:] Znaczenie Badań Krajobrazowych Dla Zrównoważonego Rozwoju, K. Ostaszewska, I. Szumacher, S. Kulczyk, E. Malinowska (Red.), Warszawa, S. 677-695.

• Kistowski M.(1996) Metoda Oceny Potencjału Krajobrazu Obszarów Młodoglacjalnych, Przegląd Geograficzny, Tom LXVIII (3-4), Str.367-385

• Kistowski M., Korwel-Lejkowska B. (Red.) WALORYZACJA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM, Problemy Ekologii Krajobrazu, Tom XIX, 2007

Hydrologia

• Byczkowski A. , 1996, Hydrologia ogólna, t. 1, wyd. SGGW

• Geografia Fizyczna Polski, 2005, [red.] K. Ostaszewska, A. Richling, PWN

• Mapa Hydrograficzna Polski w skali 1:50000 (wydawnictwo seryjne)

• Pocisk-Karteczka J. (red.) 2003, Zlewnia. Właściwości i procesy. Wyd. UJ.

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.

• Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. Dz. U. 2017 poz. 1566

Klimatologia

• Bac S., Koźmiński C., Rojek M., 1998, Agrometeorologia, PWN, Warszawa.

• Błażejczyk K., Kunert A., 2011, Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce, IGiPZ PAN, Warszawa.

• Bródka S. (red.) 2010, Praktyczne aspekty ocen środowiska przyrodniczego; Bogucki wyd. naukowe, Poznań.

• Bródka S., 2012, Projekty ocen środowiska przyrodniczego oraz ich znaczenie w planowaniu przestrzennym, Problemy Ekologii Krajobrazu, 32, 27-35.

• Kistowski M., Korwel-Lejkowska B. (red.), 2007, Waloryzacja środowiska przyrodniczego w planowaniu przestrzennym, Problemy Ekologii Krajobrazu, 19.

• Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B., 1997, Bioklimatologia człowieka, PAN IGiPZ Monografie 1,Warszawa.

• Kozłowska-Szczęsna T., Krawczyk B., Kuchcik M., 2004, Wpływ środowiska atmosfe-rycznego na zdrowie i samopoczucie człowieka, Monografie IGiPZ PAN, 4, Warszawa.

• Lewińska J., 2000, Klimat miasta. Zasoby. Zagrożenia. Kształtowanie. IGPiK.

• Parsons K.C., 1993, Human thermal environments, Taylor & Francis Publ., London.

• Radomski C., 1977, Agrometeorologia, PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W02, K_W03, K_W06, K_U01, K_U02,K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_K03, K_K04, K_K06

K_W02 Procesy przyrodnicze, teorie tłumaczące ich rozwój, czynniki je kształtujące oraz główne kierunki ich przeobrażeń

K_W03 Znaczenie antropopresji w środowisku przyrodniczym w skali lokalnej, regionalnej i globalnej

K_W06 potrzebę ochrony środowiska i zna sposoby działań w tym zakresie

K_U01 wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i rozwiązania problemu badawczego

K_U02 wykorzystywać literaturę naukową i inne źródła, także w języku obcym

K_U03 wybrać i zastosować optymalne metody pozyskiwania, analizy i prezentacji danych przestrzennych

K_U04 zaplanować i przeprowadzić proste badanie naukowe lub projekty

K_U06 stosować narzędzia geoinformatyczne do monitoringu środowiska i analizy przestrzennej, wykonać prezentację kartograficzną i wizualizację danych przestrzennych

K_U07 prawidłowo interpretować i wyjaśniać relacje między zjawiskami i procesami społecznymi oraz przyrodniczymi

K_U08 uczestniczyć w debacie geograficznej, dyskutować, zajmować stanowisko

K_U09 Współdziałać, zorganizować pracę w grupie, pełniąc w niej różne role i przewidywać skutki swojej działalności

K_K03 podjęcia działań związanych z upowszechnianiem dokonań naukowych

K_K04 do wypełniania oraz współorganizowania działań na rzecz środowiska z poczuciem odpowiedzialności za stan ekosystemów i zasobów Ziemi

K_K06 działania w sposób przedsiębiorczy w przygotowywaniu i realizacji projektów ekologicznych, społecznych i gospodarczych

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na ćwiczeniach, oddanie w terminie i zaliczenie wszystkich przewidzianych przez prowadzących poszczególne bloki (geomorfologia, hydrologia, klimatologia, geoekologia) prac ćwiczeniowych lub/i projektów. W ocenie końcowej pod uwagę brana jest także systematyczność pracy (oceniana na podstawie prezentacji postępów pracy) oraz aktywny udział studentów w zajęciach, dyskusji oraz konsultacjach.

Ćwiczenia mogą być oceniane przy pomocy punków.

Szczegóły dot. zasad oceniania przedstawione są przez prowadzących na zajęciach.

Na ocenę końcową składa się wynik uzyskany z poszczególnych części ćwiczeń (po 25% z każdego bloku).

Ocena bardzo dobra: 95%

Dobra: 75%

Dostateczna: 55%

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Giriat
Prowadzący grup: Alina Gerlée, Dorota Giriat, Maciej Lenartowicz, Barbara Nowicka, Joanna Popławska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Giriat
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)